Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"

Raksta ID: 526
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
2003 .gada rudenī Viļakas Kultūras namā izveidojās jauniešu deju kolektīvs. Dalībnieku sastāva pamatā bija estrādes deju grupas ,,Dēkaiņi” dalībnieki. Viņiem piebiedrojās vēl citi tautiskās dejas dejot griboši jaunieši un jau 2005. gadā kolektīvs piedalījās Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.
,,Dēkaiņu” sastāvs mainījās katru gadu, jo visi dejotāji bija vidusskolas vecuma skolēni, bet no 2007. gada sastāvs ir nemainīgs, jo dejo dejotāji no ,,Dēkaiņu” jaunākās grupas. Jaunie dejotāji piedalījās un spēja izdejot Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Deju Lieluzveduma repertuāra dejas Rīgā 2008. gada vasarā. Piedalījās Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kuri notika 2010. gada jūlijā, bet augustā deju kolektīvs piedalījās Krievijas federācijas Pleskavas apgabala Pečoru pilsētas svētkos un sniedza koncertu 4.starptautiskajā jauniešu festivālā
Jauniešu deju kolektīvā ,,Dēkaiņi”  2008./2009.gada sezonā dejo Sintija Kokoreviča, Signe Grahoļska, Solvita Gruševa, Viktorija Ivanovska, Ieva Kuzņecova, Sanita Martiņenko, Klinta Orlovska, Santa Šaicāne, Rigonda Šakina, Krišjānis Baltiņš, Artūrs Kokorevičs, Arnis Leitens, Elvis Logins, Mairis Orlovskis, Uģis Šaicāns, Alvis Šmits, Roberts Veins. kolektīva vadītāja Akvilina Jevstigņejeva


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas kultūras nama arhīva: "Dēkaiņu" 2006./2007.gada sezonas dejotāji; 2008.gada Dziesmu svētku gājiena laikā Rīgā; kopā ar deju kopu "Dēka" (2008)
Raksta ID: 526
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2398
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"