Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas koris

Raksta ID: 525
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Tilžā kori nodibināja 1890.gadā skolotāja Vickupa vadībā. Turpmāko gadu gaitā Vickupa vadītais Tilžas koris rosīgi turpināja savu darbību un pastāvēja līdz pat pasaules karam. 1913.gadā koris darbojās skolotāja Sestuļa vadībā, bet no 1915. līdz 1923.gadam Tilžas kori vadīja Arturs Lembergs, no 1923. līdz 1929.gadam - T.Kauliņš un E.Sloka. 1929.gadā Tilžas koris piedalījies Dziesmu svētkos Daugavpilī. Trīsdesmitajos gados kori vada Natālija Pikvinska un Alīna Matīsa.
1936.gadā Tilžas koris dzied Daugavpilī, piedalās Jaunlatgales Dziesmu svētkos Balvos. Atzīmējot Latgales atbrīvošanas 15.gadadienu, koris 1938.gadā piedalās Dziesmu svētkos Rēzeknē. 1940.gadā kā Abrenes apriņķa Tilžas aizsargu nodaļas koris, kurā dzied 47 dziedātāji, piedalās pēdējos Latvijas pirmās brīvvalsts Dziesmu svētkos Daugavpilī. Kori diriģē Kārlis Seržāns. Pēc kara kori vada Vilma Ladusāne. No 1950. līdz 1962.gadam ar kori strādā Amālija Menca, tad Vija Stahovska, Ivars Kleins, Aina Bērziņa, Vitolds Šmats, Majrita un Jānis Ščucki, Jānis Melnis. No 1993.gada ar kori sāka strādāt Velga Smoļaka. Patreizējā diriģente Regīna Čudarāne Tilžas kori vadījusi divreiz - pirmoreiz 13 gadus no 1980.līdz 1993.gadam, un tagad no 2001.gada.
Koris piedalījies Jāzepa Vītola dienās Gaujienā, VI Latgales koru saietā Meņģeļos, dziedājis Latgales novada jaukto koru sadziedāšanās svētkos Preiļos. Piedalījies visos pēdējos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā un tautas tērpu skatēs Ķīpsalā. 2005.gada 16.aprīlī Tilžas kultūras namā izskanēja kora 115 gadu jubilejas koncerts. Kora ilggadēji dalībnieki ir Pēteris Zelčs, Inga Brenčeva, Valērija Ločmele, Biruta Zīberga, Fēlikss Ločmelis, kas ir arī kora vecākais

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Tilžas kultūras nama arhīva; 4.foto - koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 525
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2363
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 maijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"