Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas dramatiskais kolektīvs

Raksta ID: 524
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Tilžas KN dramatiskais kolektīvs atsāk darbu pēc ilgāka pārtraukuma 2003.gadā. Kolektīva kodolu veido nemainīgs sastāvs: Inese Jermacāne, Maldra Strupka, Inese Daukste, Astrīda Ivanova, Sandra Logina, Evija Krakope, Zintis Krakops, Jānis Cipruss, Kārlis Ignats, Imants Stikiņš, Andris Silaunieks. Režisors – Andrejs Ločmelis. Aktiermeistarību kolektīvs izkopj spēlējot dažādas īslugas”Kniebieni”, „Spogulis”, „Līnis murdā”u.c., ar kurām kolektīvs viesojas ne tikai toreizējā Balvu rajona robežās, bet arī Daugavpilī, Subatē, amatierteātru festivālā. 2005.gadā kolektīvs ar O.Rupaiņa "Dzimtā zeme" piedalās amatierteātru "Gada izrāde -2005" atlases kārtā Balvos, iegūstot skatītāju un žūrijas ievērību. 2008.gadā tiek iestudēta R.Blaumaņa joku luga "No saldenās pudeles", kura kļūst par kolektīva hītu un tiek spēlēta septiņpadsmit reizes, arī Blaumaņa dzimtajos Brakos. Tā bija viena no veiksmīgākajām izrādēm, atzīst aktieri, bija sajūta, ka no mākoņu maliņas uz mums noskatās pats Balaumanis.

No 2008.gada rudens kolektīva režisore kļūst Inese Daukste.  Kolektīvam pievienojas jauni dalībnieki : Anna Jermacāne, Lilita Laupace un Lienīte Galvanovska.  Kolektīvs iegūst jaunu elpu, top virkne mazu skeču, īsizrāžu, kuras priecē un smīdina skatītājus visos Tilžas pagasta svētkos. Kolektīvs spēlē fragmentus no „Skroderdienām Silmačos”, „Limuzīns Jāņu nakts krāsā", izspēlē mīlas dēkas "Reiz Ziemassvētkos". Dalībnieki turpina apgūt aktiermeistarības pamatus, nozīmīgu vietu atvēlot tēlu darbībai un raksturam. Skatītāju atzinību gūst viencēlieni "Tas notika pirtī" (latgaliešu valodā) un pēdējais izauklētais gabals, pamatojoties uz patiesiem notikumiem - "Dziesmas dēļ". Izrāde "Dziesmas dēļ" ar ovācijām tiek uzņemta Latvijas amatierteātru salidojumā Balvos 2010.gada vasarā.
2009.gadā kolektīvs iestudē J.Jaunsudrabiņa izrādi „Jo pliks, jo traks”, kuru ar sajūsmu noskatījās, gan tilžēnieši, gan citi novada ļaudis. Izrādē skatāmi spilgti raksturi, krāšņi tērpi un gaumīgas dekorācijas, kas ir kolektīva ieguldītā darba rezultāts.  Ar šo izrādi kolektīvs startē amatierteātru „Gada izrādē – 2009”Daugavpilī, parādot sevi kā nopietnu, atbildīgu un saliedētu kolektīvu.

Pašlaik kolektīvs aizrāvies ar "Tilžas kaķu" dzīves popularizēšanu, jo, kā zināms, kaķis arī krīzes laikā krīt uz visām četrām. Tas visnotaļ attiecināms arī uz kolektīvu un aktieri smaidot "izņaud" dzīvi novadā, pensionāru dzīves raibās ainiņas, brauc "ņaudēt" arī uz kaimiņpagastiem, apspriežot dažādas problēmas.

2010./11.gada sezonā taps izrāde par sieviešu dzīves noslēpumiem pēc A.Birbeles stāstu motīviem.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Daukstes personīgā arhīva
Raksta ID: 524
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2334
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"