Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"

Raksta ID: 523
Atjaunināts: 19 decembris, 2023

2006. gadā Viļakas pensionāru biedrības rīkotajos pasākumos radās ideja dibināt krievu dziesmu ansambli. Pateicoties biedrības un
ansambļa vadītājai Maijai Golubevai, ansambļa darbība arvien paplašinās.  Ansamblis dzied Viļakas kultūras nama un pilsētas rīkotajos pasākumos, kaimiņpagastos - Žīguros, Vecumos, Medņevā, Balvos, piedalās Balvu rajona vokālo ansambļu skatēs, kā arī Latgales Novada senioru festivālos. Ansamblis „Sudaruška” ir koncertējis Krievijā, Pitalovas rajona Linavas kultūras namā.

Ansamblī  "Sudaruška" dzied Zinaīda Aleksāne, Jekaterina Andersone, Antoņina Baronska, Valentīna Bizjukova, Nadežda Dmitrijeva, Ļubova Fjodorova, Maija Golubeva, Jekaterina Jefimova, Jevgenija Jegorova, Valentīna Mahinova, Ludmila Medvedeva, Marija Žuravļova

Viļakas krievu dziesmu ansamblis tagad ir iemūžināts arī DVD. Krājuma "Etnosi. Hronikas. 2009/2010" prezentācija Viļakas kultūras namā notika 2010.gada 1.augustā.

2022. gadā "Sudaruška" ar koncertprogrammu piedalījās koncertā “Vasaras vidiņā” Balvu KAC.
2023. gadā piedalījās Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku mazākumtautību kolektīvu skatē Rēzeknē (II pakāpe – 36.25 p.) un svētku Mazākumtautību dienas koncertā Rīgā, kā arī XVIII Latgales novada senioru dziesmu un deju festivālā Rugājos un Latvijas senioru sadziedāšanās festivālā Ziemeļblāzmas parkā Rīgā.
2023. gadā ansamblī dzied Zinaīda Aleksāne, Antoņina Baronska, Nadežda Dmitrijeva, Ludmila Medvedeva, Antoņina Dubrova, Anželika Abdušelišvili, Marija Kausa, Silvija Kuzmane, Natālija Kolbika.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas kultūras nama arhīva: 2.foto - "Sudaruška" (2023)
Raksta ID: 523
Atjaunināts: 19 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2191
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"