Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju pagasta jauktais koris

Raksta ID: 522
Atjaunināts: 03 februāris, 2021

Rugājiešu kordziesmas tradīcijas apzināmas jau pagājušā gadsimta sākumā. Koris tolaik bijis ne vien Rugāju centrā, bet arī Upatniekos. Diemžēl par kora darbību un attīstību saglabājušas vien skopas liecības - ka tāds ir bijis. Nav pieejami dati ne par dalībniekiem, ne diriģentiem. Zināms uzplaukums un kordziesmas aktualizēšana Rugājos sākas 1961. gadā, kad kā mūzikas pedagogs Rugāju skolā darbu uzsāk arī patreizējais kora goda diriģents Pēteris Sudarovs. Tolaik korī dzied vairāk kā 40 dalībnieku - ar daudzām spēcīgām vīru un sievu balsīm. Koris šos gadus diriģenta Pētera Sudarova vadībā ir bijis 14 Latvijas Dziesmu un deju svētku un Latgales Dziesmu svētku dalībnieku vidū. Savulaik piedalījies visās skatēs un, kā liecina Diplomi, ieguvis labas godalgotās vietas. Pateicoties diriģenta P.Sudarova uzņēmībai, koris spējis noturēties arī atjaunotās Latvijas pārmaiņu gados, kad citos pagastos izjuka jauktie kori un citi pašdarbības kolektīvi. 1996.gada 18. augustā tika svinēta pirmā korim nozīmīgā jubileja – 35 gadi, kopš to vada Pēteris Sudarovs.Un tā, ik pēc pieciem gadiem tiek atzīmētas kora pastāvēšanas jubilejas kopā ar diriģentu. Šajos svētkos koristi ir kopā ar saviem draugiem no Ļaudonas, Litenes un Tilžas koriem. Kopš 2007. gada rudens kora vadībā kopā ar Pēteri Sudarovu ir iesaistīts jaunais, daudzsološais diriģents - Kaspars Freimanis, kura saknes meklējamas arī Rugāju pagastā. Rugāju koris vienmēr balstījies uz pamatsastāva dziedātājiem, kuriem koris ir jau slimība un dzīves nepieciešamība. Ir dziedātāji, kuri korī dziedājuši un dzied 20, 25 un pat 30 gadus. Dziesmu svētku gados jūtams lielāks dziedātāju pieplūdums, bet ir kora kodols apmēram 15 dziedātāju, kuri uztur dzīvības garu un paliek uzticīgi dziesmai arī tad, kad nav lielo Dziesmu svētku, kas patiesi priecē.
Koristi uzskata, ka kora dvēsele ir un paliek visu cienījamais diriģents Pēteris Sudarovs, ar kuru kopā sagaidīja arī pus gadsimta skaisto kora jubileju - 2011.gadā.

No 2020.gada Rugāju jaukto kori vada arī otra diriģente Inguna Blauma. Koris ticis arī pie sava nosaukuma "Vārpa".

     
Foto no Rugāju kultūras nama arhīva: Rugāju pagasta jauktais koris 20.gs.80-tajos gados; Jauktais koris Rīgas ielās Dziesmu svētku laikā 1998. gadā; Rugāju jauktā kora dziedātāji pēc skates Balvos 2005.gada pavasarī; Rugāju jauktais koris 2008. gada Dziesmu svētkos Rīgā ( diriģenti: Pēteris Sudarovs,Kaspars Freimanis); koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 522
Atjaunināts: 03 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2040
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"