Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju Dāmu vokālais ansamblis

Raksta ID: 521
Atjaunināts: 13 februāris, 2020

Rugāju sieviešu vokālais ansamblis dibināts 1989.gada rudenī, tagad gan tas saucās lepnāk - Rugāju Dāmu vokālais ansamblis. Taču par vokālā ansambļa tradīcijām Rugājos varam runāt jau daudz agrāk. Padomju laikos, kad esošais Tautas nams darbojās kā strādnieku arodbiedrību klubs, darbojās sieviešu vokālais ansamblis  diriģenta Pētera Sudarova vadībā. Jāteic, ka gan agrākos gados, gan tagad ansamblis vienmēr ir piedalījies rajona un novada skatēs un guvis labus rezultātus. Kā viens no labākajiem vokālajiem ansambļiem Rugāju Dāmu vokālais ansamblis kotējas jau vairākus gadus.
Ansambļa dibinātāja un pirmā vadītāja 25 gadu garumā bija Agita Kukurāne. Ar 2013.gada 1.novembri Agita Kukurāne, dodot ansamblim iespēju jauniem pavērsieniem, vadību nodeva jaunās un talantīgās mākslinieces Sanitas Anckinas rokās. 2016.gadā uz laiku Sanitas vietā ansambli vadīja Santa Everte, bet no 2017.gada rudens kolektīvu atkal vada Sanita.  Sanita saka, ka Rugāju dāmu vokālā ansambļa dziedātājām piemīt īpašība, kuru vēlētos redzēt savos kolektīvos ikviens  vadītājs - atbildība par to, ko dara!
Kolektīva pamatsastāvs  ir gandrīz nemainīgs visus šos gadus. Jāpiebilst, ka 5 dāmas ansamblī dzied kopš  ansambļa pirmsākuma - Biruta Duļevska, Iveta Balode, Tatjana Kočāne, Iluta Briede un Anita Everte. Dāmu vokālo ansambli droši var saukt par lielu ģimeni, jo ansamblī ir dziedājušas un dzied gan māsas, gan mātes un meitas, gan vīramātes un vedeklas, gan krustmātes un krustmeitas.
Ansambļa repertuārā ir bagāts dziesmu pūrs dažādām dzīves situācijām. Vadītāja A.Kukurāne vienmēr izvēlējās ne tās vieglākās dziesmas priekš savām dāmām. Tās pamatā ir daudzbalsīgi skaņdarbi. Dziesmu pūrā ir ne tikai latviešu tautas dziesmas un latviešu autoru darbi, bet arī sarežģīti garīgie dziedājumi svešvalodās. Dāmu vokālais ansamblis ir kolektīvs, uz kuru vienmēr var paļauties un zini, ka nepievils, lai arī kādi ciemiņi Rugājus apmeklēs - Valsts prezidente vai novadu sakopšanas komisijas utt. Ansambļa vadītāja Agita  pati sarakstījusi daudz skaistu dziesmu vārdus un sakomponējusi skaņdarbus, arī zināmo dziesmu "Gaidu Tevi Rugājos"
Šo gadu laikā Dāmu ansamblim ir bijusi jauka sadarbība ar Rugāju dzejnieci Ivetu Uršuļsku. Ansamblis ir dziedājis Ivetas grāmatas atvēršanas svētkos viņas komponētas dziesmas un dzejnieces tekstus ar S. Anckinas mūziku.
2019. gadā pateicoties Rugāju domes finansiālam atbalstam 4 ansambļa dziedātājām bija  iespēja piedalīties ‘’Latvian Voices’’ a cappella festivālā Valmierā, kas bija neaizmirstams piedzīvojums, fantastiskas sajūtas un lieliska profesionālā pieredze.
Gadu gaitā ir izveidojušās tradīcijas, kuras tiek aktīvi piekoptas:  Lūcijas dienas sadziedāšanās svētki Rugājos, kad dziedātājas aicina tuvākus un tālākus vokālos ansambļus uz kopīgu koncertu īsi pirms Ziemassvētkiem. Vienmēr tiek apmeklēti citu ansambļu jubilejas koncerti. Dziedātājas nu jau vairākus gadus apmeklē un ieskandina ar dziesmām amatierteātru svētkus ‘’Lubāna vilinājums’’ Gaigalavā. Tas katru vasaru ir kā jauks darba sezonas noslēgums.
2019. gada nogalē Dāmu vokālais ansamblis tradicionālo Lūcijas dienas sadziedāšanās svētku ietvaros rīkoja savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju, aicinot tuvākus un tālākus ciemiņus uz svētku koncertu . Kā dāvanu sev un saviem draugiem, dziedātājas ar Rugāju domes atbalstu ierakstīja disku ‘’Spuldzītes vējā’’ ar šobrīd mīļākajām  10 dziesmām.  Starp tām ir gan tautā iemīļotas tautas dziesmas Sanitas Anckinas aranžējumā, gan  S. Anckinas un A. Kukurānes oriģināldziesmas.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no S.Anckinas foto arhīva: Rugāju Dāmu vokālais ansamblis; ar vietējo dzejnieci I.Uršuļsku (2015); LŪcijas sadziedāšanās svētkos; Lubānā, vasaras saulgriežos Rugājos; "Latvian Voices" a capello festivālā (2019); ansambļa 30 gadu jubilejas pasākumā (2019)
 

Raksta ID: 521
Atjaunināts: 13 februāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2127
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 februāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"