Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju dāmu vokālais ansamblis

Raksta ID: 521
Atjaunināts: 16 maijs, 2011
Tieši ar šādu nosaukumu Rugāju sieviešu vokālais ansamblis, kuru visus gadus vada Agita Kukurāne, iziet sabiedrībā jau vairāk kā 18 gadus. Taču par vokālā ansambļa tradīcijām Rugājos varam runāt jau daudz agrāk. Padomju laikos, kad esošais Tautas nams darbojās kā strādnieku arodbiedrību klubs, arī darbojās sieviešu vokālais ansamblis Pētera Sudarova vadībā. Jāteic, ka gan agrākos gados, gan tagad ansamblis vienmēr ir piedalījies rajona un novada skatēs un guvis labus rezultātus. Kā viens no labākajiem vokālajiem ansambļiem Balvu rajonā Rugāju Dāmu vokālais ansamblis kotējas jau vairākus gadus. 2008. gadā, kas bija Dziesmu svētku gads – ansamblis ieguva 1. pakāpes diplomu ne tikai rajonā, bet arī novadā un ieguva tiesības piedalīties Dziesmu svētku norisēs Rīgā. Tā ansamblis kļuva par pilntiesīgu svētku dalībnieku. Protams, ka aiz visa tā stāv smags, sistemātisks un radošs darbs kā no vadītājas, tā no dziedātāju puses. Arī 2011.gada aprīlī, piedaloties vokālo ansambļu skates pusfinālā Daugavpilī, ansamblis saņēma 2.pakāpi.
Ansambļa repertuārā ir bagāts dziesmu pūrs dažādām dzīves situācijām. Vadītāja A.Kukurāne vienmēr izvēlas ne tās vieglākās dziesmas priekš savām dāmām. Tās pamatā ir daudzbalsīgi skaņdarbi. Dziesmu pūrā ir ne tikai latviešu tautas dziesmas un latviešu autoru darbi, bet arī sarežģīti garīgie dziedājumi svešvalodās. Dāmu vokālais ansamblis ir kolektīvs, uz kuru vienmēr var paļauties un zini, ka nepievils, lai arī kādi ciemiņi Rugājus apmeklēs - Valsts prezidente vai novadu sakopšanas komisijas utt. Kolektīva pamatsastāvs ir nemainīgs visus šos gadus un vadītāja Agita Kukurāne arvien cenšas saglabāt ansambļa tradīcijas Rugājos. Jāteic, ka Rugāju Dāmas, lai arī daudzām ir pāri pusmūžam, ne vien labi dzied, bet vienmēr ir elegantas un skatuviski labi izskatās


Foto no Rugāju kultūras nama arhīva:
Dāmu vokālais ansamblis Viļakā pēc rajona vokālo ansambļu skates 2005.gada 26. februārī
Dāmu vokālā ansambļa 15 gadu jubilejas pasākums 2005.gada 9.aprīlī Rugāju Tautas namā
Dāmu vokālais ansamblis 2007.gada Rugāju pagasta svētku pasākumā
2007.gada Ziemassvētku pasākumā
Raksta ID: 521
Atjaunināts: 16 maijs, 2011
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1894
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 maijs, 2011 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas dramatiskais kolektīvs
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"