Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"

Raksta ID: 519
Atjaunināts: 29 novembris, 2022

Koris "Mirklis" uz pirmo mēģinājumu sanāca 2001.gada 1.februārī. Kora galvenais diriģents bija Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš.
Kolektīvs tolaik tika dibināts ar konkrētu mērķi - piedalīties garīgās mūzikas svētkos, kas veltīti Katoļu jaunatnes dziesmu svētku 70-gades atcerei Aglonā. Garīgās mūzikas svētku repertuārs bija atšķirīgs un sarežģīts, un pārējie kori gatavoja repertuāru tradicionālajiem Dziesmu svētkiem.
Tāpēc diriģents un Valsts kultūras inspektore Balvu rajonā Ruta Cibule uzrunāja dziedātājus, kuri varētu ātrā tempā apgūt Aglonas svētku programmu. Lielākoties tie bija mūzikas skolotāji un dziedātāji ar pieredzi. Mēģinājumi bija citādi kā citiem rajona koriem - dziedātāji pastāvīgi apguva notis, bet mēģinājumos vairāk strādāja pie kopējā skanējuma. Ja sākumā kora repertuārā bija garīga satura mūzika, tad vēlāk diriģents, apzinoties kora iespējas, piedāvāja arī citus skaņdarbus - amerikāņu komponista Džona Ratera, franču impresionista Frenka Pulenka darbus. "Mirklis" dzied arī tautasdziesmu apdares, dažādu autoru - R.Paula, Jāzepa Mediņa, Jāzepa Vītola oriģināldarbus.
Laikam ritot kora sastāvs nedaudz mainījās un klāt nāca jaunieši. Visus gadus korī dzied - Gunta un Ģirts Ripas, Zoja Zaharova, Linda Vītola, Aldis Laicāns, Jeļena Agafonova, kura arī ir kora koncertmeistare.
Koris "Mirklis" regulāri koncertēja gan tepat rajonā, gan izbrauca uz pasākumiem Latvijā un ārpus valsts. Laba sadarbība korim izveidojusies ar Lizuma jaukto kori un Lietuvas kori no Verenas. Bez Roberta Liepiņa, kādu laiku kori diriģēja arī Kaspars Freimanis.
Balvu rajona koris "Mirklis" beidza pastāvēt 2010.gadā, kad likvidējās Balvu rajons un neviens cits viņus savā paspārnē nepārņēma. Tomēr kora kodols ik pa laikam satiekoties cerēja, ka varēs atkal kopā dziedāt un braukt uz Dziesmu svētkiem Rīgā. Viņi gāja pie Balvu Kultūras un atpūtas centra direktores, kura tad tālāk kārtoja papīrus un paredzēja naudu budžetā. Otrreiz koris, nu jau kā Balvu Kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis", uz pirmo mēģinājumu sanāca 2012.gada 8.maijā. Tā kā Roberts Liepiņš nepiekrita vadīt kori tālāk, tad to uzņēmās Uldis Kokars, kurš jau braukāja uz Gulbeni. Gada laikā koris apguva Dziesmu svētku repertuāru un sasniedza labus rezultātus reģionālajā koru skatē Gulbenē, izcīnot 1.pakāpes diplomu.

2014.gada 13.jūlijā koris "Mirklis" piedalījās Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā Rīgā.2021.gada augustā brāļiem Kokariem apritēja katram sava 100 gadu jubileja, kam par godu notika virkne pasākumu. Svinot šīs simtgades, ar svētku dziesmu vakaru «Brālibrāli» 14.augustā tika atklāta un ieskandināta atjaunotā Lielā estrāde Mežaparkā, kurā piedalījās arī “Mirklis” ar savu diriģentu Uldi Kokaru.

2020.gadā piedaloties Starptautiskajā Stasis Šimkus koru festivālā – konkursā koris ieguva Sudraba Diplomu un 2022.gadā koris tika uzaicināts piedalīties festivālā jau kā viesis. No 13.-15.maijam jauktais koris “Mirklis” ar garīgās mūzikas programmu koncertēja Pliku evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Kuliai Sv.Bīskapa Staņislava katoļu baznīcā, pārstāvot Latviju un Balvus.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Putniņas personīgā arhīva; 4.foto - koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto); pie atjaunotās Mežaparka estrādes (20210; festivālā Lietuvā (2022)
Raksta ID: 519
Atjaunināts: 29 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2915
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"