Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"

Raksta ID: 518
Atjaunināts: 29 aprīlis, 2020

2001.gadā Balvu pagasta Tautas namā savu darbību uzsāka sieviešu vokālais ansamblis, kuram vēlāk - 2002.gadā pievienojās arī vīri, un ansamblim tika dots nosaukums  "Malduguns”. Kāpēc? Laikam jau tāpēc , ka dziesmu nevar ne notvert, ne noturēt. Neraugoties uz nepadarītajiem mājas darbiem, nesagrābtu siena vālu, aizputinātajiem ceļiem ziemā divus vakarus nedēļā ansambļa dalībnieki par mājām sauc Tautas nama zāli, jo viens bez otra nevar – dziesma nevar bez dziedātājiem, un dziedātāji nevar bez dziesmas.
Kopš dibināšanas sākuma līdz 2017. gada rudenim ansambļa vadītāja bija Gunta Ripa.  Gadu gaitā kolektīva sastāvs ir mainījies, daudzi kolektīva dalībnieki ir devušies projām, un daudzi ir pievienojušies kolektīva sastāvam no jauna. Joprojām ar savām balsīm kolektīvu skanīgu dara Aija Ķerāne, Ginta Zaharāne, Ieva Zujāne, Vineta Kamaldiņa, Dace Ķerāne, Dace Paidere- Trubņika un  vīri -  Andris Ķerāns, Raimonds Trubņiks.
Par savējo kolektīvu "Malduguni" sauc arī dalībnieki, kas kādreiz šinī kolektīvā ir dziedājuši. Tie ir:  Solveiga Koloda (Biseniece), Evija Seņkova, Sanita Logina, Dzintra Jauntēva, Kristīne Urtāne, Sanita Čakāne, Elīna Zujāne, Līga Zaharāne, Edīte Ļvova, Iveta Kacēna, Aija Ķerāne (Žilkina), Vadims Šarabaiko, Aina Vilcāne, Ilona Melne, Gunta Ziemele, Anda Pabērza, Dzidra Laicāne, Agita Pauliņa - Melne, Inese Kravale, Māris Kamerūts un nu jau arī muzikālajās aprindās atpazīstami kolektīva bijušie dalībnieki – Artis Zaharāns, Artūrs Jauntēvs, Māris Zaharovs. Bet Dzintars Bisenieks, Dainis Trubņiks, Edvīns Gravāns mēģinājumos un koncertos nu jau dalību ņem sēžot uz mākoņa maliņas.
Ansamblis ar savu īpašo skanējumu ir guvis ne tikai skatītāju atzinību, bet arī godalgotas vietas starpnovadu vokālo ansambļu skatēs. Kolektīva repertuārs ir daudzveidīgs, ir apgūtas un izdziedātas vairāk nekā kā simts piecdesmit dziesmas. Dalība ņemta un klausītāji priecēti ne tikai savā Balvu pagastā, bet arī citu pagastu, novadu rīkotajos pasākumos Latvijā.
No 2017.gada rudens kolektīva muzikālā vadītāja ir Viktorija Kokoreviča, bet visus šos gadus koncertmeistars ir vienreizējais un talantīgais Ģirts Ripa


 
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Biseniece foto arhīva: "Malduguns" dažādos laikos

Raksta ID: 518
Atjaunināts: 29 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2661
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"