Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"

Raksta ID: 518
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Balvu pagasta tautas namā 2001.gadā savu darbību uzsāka sieviešu vokālais ansamblis, kuram vēlāk 2002.gadā pievienojās vīri, un ansamblis pārtapa par jaukto vokālo ansambli "Malduguns'. Šobrīd ansambļa sastāvā ir astoņas daiļā dzimuma pārstāves un trīs vīri - Gunta Ripa, Ieva Zujāne, Dzintra Jauntēva, Kristīne Urtāne, Gunta Ziemele, Ginta Zaharāne, Aija Ķerāne, Iveta Kacēna, Dainis Trubņiks, Andris Ķerāns un Edvīns Gravāns. Jau kopš dibināšanas sākuma ansambli vada Gunta Ripa, koncertmeistars ir Ģirts Ripa.

Jau astoņus gadus ansambļa dalībnieku izpildītās dziesmas skan gandrīz ikvienā pagasta kultūras pasākumā. Kā pateicību par svētku reizēs sniegtajiem prieka mirkļiem, kolektīvs piecu gadu jubilejas svinībās dāvanā saņēmis braucienu uz Igauniju.
2009.gadā "Malduguns" piedalījās Balvu novada kopīgi rīkotajos Līgo svētkos pilsētas parkā. Kolektīvs regulāri piedalās un gūst panākumus vokālo ansambļu skatēs.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: A.Biseniece
Raksta ID: 518
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2410
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"