Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu senioru deju kopa "Luste"

Raksta ID: 517
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012

Balvu rajona kultūras namā pirmoreiz vidējās paaudzes deju kolektīvu nodibināja toreizējā kultūras nama direktore Maruta Laicāne (Žmuida) 1983.gadā. Viņai aizbraucot no Balviem, pāris gadus kolektīvu vadīja Roberts Kacēns. Tad arī dzima ideja – turpināt dejot kā senioru kopai. Kad par vadītāju 1999.gadā sāka strādāt Valentīna Grahoļska, dejotāji vienojās par kolektīva nosaukumu – „Luste”. Valentīna kolektīvu vadīja līdz 2010.gada rudenim, tad pāris mēnešus to vadīja Agris Veismanis, un kopš 2011.gada februāra - vada Inta Sleža.

2003.gadā, senioru deju kopu vidū starp 39 kolektīviem, "Luste" ierindojās 2.vietā un līdz šim brīdim tur 1.kategorijas deju kopas godu.

2008.gada aprīlī senioru deju kopa Balvu Kultūras un atpūtas centrā ar koncertu atzīmēja kolektīva 25 gadu jubileju. „Lustes” vadītāja Valentīna Grahoļska saņēma Balvu pilsētas Atzinības rakstu par ilggadēju un radošu darbu ar deju kolektīviem un tautas deju mantojuma saglabāšanu un attīstības veicināšanu. Tāpat Atzinības rakstus saņēma dejotāji: Līvija un Valērijs Višņakovi, Dzintra un Jānis Tiltiņi, Marija Kacēna un Anatolijs Kotāns, kuri kolektīvā dejojuši visus 25 gadus; Lilita un Aivars Žugi un Lūcija Pušpure ar 20 gadu "stāžu".

Pašreiz deju kolektīvā dejo 21 dalībnieks ar dažādām interesēm, kurus vieno draudzīgas attiecības, dzirkstošs humors, savas tradīcijas un dejot prieks. Šajos gados sadejojuši vēl 26 dalībnieki, ar kuriem vieno jaukas atmiņas.

Kolektīvs piedalījies visos Latvijas, novada un rajona Dziesmu un Deju svētkos, rajona skatēs, kā arī Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos. Dejotāji piedalījušies Vislatvijas senioru deju kolektīvu festivālos Talsos (2004), Jēkabpilī (2005), Saldū (2006), Elejā (2007), Kuldīgā (2009), Balvos (2010). 2009.gada jūnijā "Luste" piedalījās starptautiskajā deju festivālā Slovākijā.

Tradicionāli pasākumi, uz kuriem dodas deju kopa "Luste" ir LUSTU salidojumi, kuros piedalās kolektīvi, kuru nosaukumā ir vārds "Luste". 2011.gada 12.martā 7.Latvijas LUSTU salidojums notika Balvos.

Viņu mīļākās dejas ir tās lustīgās - "Kūmas" (Ilmārs Dreļs), "Padespaņs"(Jānis Ērglis), "Pagriezies, saulīt" (Ojārs Grasis), "Rūžeņa" (Rita Spalva), "Lanckarons" (Valentīna Grahoļska). „Lustei” ir deju draugi Ķekavā, Siguldā, Gulbenē, Jēkabpilī, Saulkrastos un Žīguros.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Balvu KAC un V.Grahoļskas personīgā arhīva: "Luste" 80.gados un Balvu kultūras un atpūtas centrā; Doma laukumā 2008.gada Dziesmu un deju svētku dienās; deja "Rūžeņa" ar "Lustes" vīriešiem; "Luste" atpūtā


Raksta ID: 517
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3028
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"