Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kubulu jauktais vokālais ansamblis

Raksta ID: 514
Atjaunināts: 20 februāris, 2018
Kubulu pagasta kultūras nama jauktais vokālais ansamblis dibināts 1999.gada 21.oktobrī.  Visus gadus ansambļa vadītāja ir Anastasija Ločmele, koncertmeistars Viktors Bormanis.
Katru gadu ansamblis piedalās vismaz 10 pasākumos. Tie ir koncerti pašu mājās Kubulos, Balvos, reģiona kultūras namos, ir koncertēts  Aizkraukles pagastā, Ludzā, Taurenē - festivālā „Gaujaskrasts”, Veclaicenē, Gulbenē, Tirzā. Kopš 2002. gada katru sezonu veido divas koncertprogrammas - laicīgās un garīgās mūzikas. Garīgās mūzikas programmas tiek dziedātas Kubulu kultūras namā Adventes laikā un Balvu reģiona katoļu dievnamos. Pirmais ansambļa garīgās mūzikas koncerts notika 2002. gada Ziemassvētkos  Baltinavas Romas katoļu baznīcā. 2008.gadā  ansamblis ir koncertējis Tilžas,Šķilbēnu,Rugāju, Baltinavas, Bērzpils katoļu baznīcās, kā arī Balvu luterāņu dievnamā. 2008. gada jūlijā bīskapa Jāņa Buļa vizitācijas laikā Rugāju Romas katoļu baznīcā, ansamblis piedalījās arī svētās mises dziedājumā.
Katru gadu ansamblis piedalās starpnovadu (agrāk rajona) vokālo ansambļu skatēs un parasti gūst II vai I pakāpes diplomus - 2008. un 2009.gada rajona konkursā ieguva I pakāpes diplomu; 2010.gada pavasarī - I pakāpes diplomu starpnovadu vokālo ansambļu skatē, 2011. un 2012.gadā  - II pakāpes diplomu. Bet kopš 2013.gada kolektīvam ir tikai I pakāpes diplomi. Labi rezultāti arī republikas vokālo ansambļu konkursos - 2013.gadā izcīnīts II pakāpes diploms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtā; 2016.gadā - III pakāpe Latvijas vokālo ansambļu II kārtā. Tāpat 2009.gada  janvārī kolektīvs piedalījās  VIII starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani” Daugavpilī. Festivālā piedalījās  vairāk kā 60 koru, vokālo ansambļu un solistu no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Itālijas. Konkursā ansamblis ieguva III pakāpes diplomu, ko uzskata par ļoti lielu sasnieguma savā darbībā, jo daudzos kolektīvos piedalījās profesionālie mākslinieki. Konkursu vērtēja starptautiskā žūrija. Arī 2011.gada festivālā Kubulu vokālajam ansamblim III pakāpe.
Savu desmitgadi 2009.gada nogalē Kubulu jauktais vokālais ansamblis atzīmēja ar koncertu ciklu - desmit koncertiem Balvu luterāņu baznīcā, Viļakā, Tilžā, Rugājos un citur. Svētku reizē, atjaunotā Kubulu tautas namā atklāšanā, 28.novembrī ansambļa vadītāja un koncertmeistars saņēma Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras Atzinības rakstus, bet dziedātājas Lija Bukovska, Lilita Buša, Iveta Ivanovska, Mārīte Škapare, Artūrs Mačāns, Sanita Daukste, Zintis Krakops, Ingrīda Supe, Andris Mežsargs - Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstus. Kolektīvs (Anastasija Ločmele, Viktorija Kokoreviča, Lija Bukovska, Ingrīda Supe, Iveta Kacēna, Inga Eisaka, Inga Čubare, Lilita Buša, Andris Mežsargs, Ģirts Ertmanis, Agris Andžs, Aldis Dauksts un Aldis Laicāns) atraktīvi nosvinēja arī savu pilngadības balli 2017.gada rudenī. Vēl ansamblī ir dziedājuši Ilze un Jānis Ciprusi, Zintis Krakops, Artūrs Mačāns, Mārīte Škapare, Iveta Ivanovska, Sanita Daukste

    
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Kubulu pagasta kultūras nama arhīva: 3.un 4. foto - ansamblis jubilejas koncertā Kubulos (2009); 5.foto - Kubulu vokālajam ansamblim - 18 (2017, A.Laicānes foto)
Raksta ID: 514
Atjaunināts: 20 februāris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2454
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 februāris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"