Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"

Raksta ID: 513
Atjaunināts: 14 decembris, 2023

2006. gada 30. aprīlī pēc krietna pārtraukuma Kubulu pagastā atsākās dziedājumi Dievmātes Marijas godam. Pamudinājums šim notikumam bija Garīgās mūzikas svētki un ar tiem saistītās aktivitātes Balvos un rajonā. Pie pagasta krucifiksa dziedošās sievas ir arī garīgo dziesmu ansambļa pamats. Sievas dzied visu gadu: maija mēnesī katru dienu pie krucifiksa Kurnā (pretī pagasta ēkai),  vasarā, kamēr silts laiks - reizi nedēļā pulcējas kādā no dziedātāju mājām uz garīgo dziesmu dziedāšanu.
Kopš 2007. gada ansamblis sāka iesaistīties pagasta kultūras pasākumos, ienesot tajos garīgās mūzikas stīgu. 2007. gada vasarā, pagasta svētku laikā, kad prāvests Jānis Bārtulis iesvētīja pagasta karogu, kolektīvs dziedāja par godu šim notikumam.
Darbības sākumos ansamblim nebija vadītāja, bet laikam ejot dalībnieki ļoti vēlējās pilnveidot savu dziedāšanas prasmi, tāpēc kopš 2008. gada rudens ansambli vadīja Liene Akmeņkalne, un reizi nedēļā kolektīvs mēģina kultūras namā. Kopš 2018.gada kolektīvu vada Aldis Laicāns.
2009. gada sākumā ansamblis  izvēlējās kolektīva nosaukumu - „Vakarblāzma”.
Līdztekus garīgajam repertuāram, kolektīvs  nedaudz apgūst  arī laicīgo repertuāru, bet ansambļa pamatrepertuārs tomēr būs garīga rakstura. Ansambļa kokolu veido vienpadsmit dziedošas sievas, bet uz psalmu dziedāšanu un Maija dziedājumos pie krucifiksiem pievienojas arī citas pagasta sievas.
Kolektīvs ir dziedājis dažādos pasākumos kultūras namā - Lieldienu, Ziemassvētku,Valsts svētku koncertos, atceres pasākumos pie represēto piemiņas akmens Balvu Stacijā, kā arī koncertos pansionātā „Balvi”. Ansamblis piedalās arī skatēs: 2012.gadā viņas ieguva II pakāpes diplomu, 2013.gadā - I pakāpes diplomu. "Vakarblāzmas" psalmu dziedājums uzņemts video, kā arī ierakstīts sižets raidījumam "Maija dziedājumi". Pēc iedzīvotāju lūguma ansamblis dzied arī psalmus pirms  bērēm  un bēru dienā.
 


Foto no Kubulu pagasta kultūras nama arhīva: Kubulu pagasta garīgo dziesmu ansamblis 2007.gadā

Raksta ID: 513
Atjaunināts: 14 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2178
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"