Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"

Raksta ID: 512
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
2007. gada 6. novembrī  aktīvākās un elegantākās Kubulu pagasta dāmas nodibināja senioru dāmu deju kopu. Kolektīvu vadīt piekrita atzīta speciāliste šajā jomā - Lūcija Jermacāne.
Jau Ziemassvētku koncertā Kubulos deju kopai bija pirmā uzstāšanās. Pirmais deju kopas darbības gads bija ļoti bagāts gan mēģinājumu, gan koncertu ziņā. Tālākais ceļš veda uz Rojas pagastu, kur kolektīvs piedalījās pagasta svētku koncertos Vēl kopa pabija Veclaicenes un Liepnas pagastos (Alūksnes raj.), uzstājās pansionātā „Balvi”, kā arī koncertēja pašu mājās Kubulos. Vasarā pagasta svēku ietvaros dāmas uzņēma  Rojas, Balvu un Lazdukalna kolektīvus un kopā izveidoja brīnišķīgu dāmu deju kopu koncertu.
Arī  2009. gadā dzīvesprieks un darbošanās spars nav pazudis, bet tikai vairojies. Patlaban aktīvi dejo 12 dāmas. Kolektīvs gatavojas pagasta kultūras pasākumiem un vasaras aktivitātēm - Latvijas senioru deju grupu festivālam, kas augustā notiks Balvos.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Kubulu pagasta kultūras nama
Raksta ID: 512
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2036
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"