Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas deju kopa "Dēka"

Raksta ID: 510
Atjaunināts: 19 decembris, 2023

Viļakā ir senas tautiskās dejas tradīcijas. Jau pirmajos pēckara gados viļacēni iedejoja kultūras nama skatuvi. Te darbojās jauniešu deju kolektīvs un veco ļaužu deju kolektīvs. Ilggadēja deju kolektīvu vadītāja Viļakā bija Velga Jaunzeme, kura bija arī rajona deju kolektīvu virsvadītāja.

No 1978. gada ar dejotājiem Viļakā strādā A. Jevstigņejeva.

No 1998. gada deju kolektīvs uzstājas ar nosaukumu „Dēka”. Deju kopa ,,Dēka” ar savu darbu un aktivitātēm veicina tautiskās dejas tradīciju izzināšanu un popularizēšanu, stiprina jauniešu un vidējās paaudzes pozitīvo attieksmi pret kultūras tradīcijām, tautas tērpa valkāšanas kultūru.

Deju kopa ,,Dēka” ieņem nozīmīgu vietu Viļakas Kultūras nama, pilsētas un rajona kultūras dzīvē. Var droši teikt, ka ikkatrs pasākums Viļakas pilsētā notiek ar ,,Dēkas” dejotāju līdzdalību”: tās ir koncertprogrammas Deju kolektīvu Sadančos, Lieldienu pasākumos, Viļakas pilsētas dziesmu un deju svētkos ,,Skanošā svētdiena”, Ziemassvētkos. Kolektīvs ir piedalījies Starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā, Varenas pilsētā un rajonā. Deju kopa piedalās deju kolektīvu skatēs un vienmēr saņem augstu žūrijas vērtējumu. „Dēka” ir visu Balvu rajona deju svētku, Latgales novada, Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu svētku un Dziesmu un Deju svētku Rīgā dalībniece. 2010.gada jūlijā kolektīvs piedalījās Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas pilsētas svētkos.

„Dēkai” ir draugu kolektīvi Aizkrauklē, Ikšķilē, Alūksnē, Kolberģī, Gulbenē, Rugājos un Merkenes pilsētā Lietuvā. Ar šiem kolektīviem veidojas sadraudzības koncerti.

2008./2009.gada sezonā deju kopā "Dēka" danco: Iveta Korņejeva, Edīte Barsova, Sanita Locāne, Zane Prancāne, Zane Locāne, Lolita Kokoreviča, Elita Logina, Inga Orlovska, Raimonds Plešs, Ivans Jevstigņejevs, Aldis Orlovskis, Intars Slišāns, Raitis Strapcāns, Raimonds Šaicāns, Kristaps Žabars, Vairis Dmitrijevs, Andris Kiseļovs.

2022. gadā divi kopas pāri piedalījās tautas tērpu gājienā Baltinavā , dejoja koncertā “Ļipa kust” Viļakas estrādē un valsts svētku pasākumā “Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu raut” Viļakas sporta hallē.
2023. gadā "Dēka" piedalījās Viļakas 730-gades un Dziesmu un Deju svētku ieskaņu lielkoncertā “Skanošā sestdiena”, Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku deju kolektīvu skatē Balvos (I pakāpe – 43.7 p.) un Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.
2022./2023.gada sezonā deju kopā "Dēka" danco: Edīte Barsova, Lolita Kokoreviča, Elita Logina, Sigita Kokoreviča, Astrīda Zelča, Klinta Orlovska, Linda Ozola, Inga Orlovska, Aldis Orlovskis, , Andris Kiseļovs, Andris Zelčs, Elvis Logins, Roberts Viens, Mareks Šubenieks, Kristaps Danieks, Raivis Bondars

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Viļakas kultūras nama: 'Dēka' 2007.gada vasarā un 2023.gadā; "Dēka" dejo ne tikai tautu dejas

Raksta ID: 510
Atjaunināts: 19 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2628
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"