Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils dramatiskais kolektīvs

Raksta ID: 509
Atjaunināts: 09 februāris, 2024

Bērzpils pagastā ir senas kultūras tradīcijas, kas iekoptas jau 20.gs.sākumā. Tika rīkoti saiešanas vakari, kuros dziedātas dziesmas, dejotas vecu laiku dejas, izrādītas lugas. Pie Bēržu baznīcas darbojies "Katoļu jaunatnes biedrības dramatiskais pulciņš". Mēģinājumi notikuši Mūramuižā.
Pirmā izrāde Bērpilī tika spēlēta Lauksaimniecības biedrības namā 1912.gada 30.janvārī - tika rādītas R.Blaumaņa luga “No saldenās pudeles” un F. Grabes “Pēdējie rubļi”. Par aktieriem nākuši A. Lazdiņš, J.Sudars, M. Škapare, M. Dārzniece. Vēlāk nāca otrā aktieru paaudze: A.Lazdiņa, J.Kindzulis. 40.-50.gados kolektīvā darbojās A.Pīterniece, Ā.Kelle, V.Moroza, M.Kaļva, V.Pokrotniece, B.Maslovskis, u.c. Šajā laikā tika iestudētas lugas: Aspazija “Zaudētās tiesības”, R.Blaumanis “Pazudušais dēls”, joku lugas “Labi voreits”, “Sīvīšu dorbi” (režisors J.Garjānis). 50.gados režisors J.Melnis iestudēja brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikus”, režisores R.Galviņas iestudējumā tapa izrāde “Ceriņu dārzs”, E.Pušpure sagatavoja “Akmens ligzdu”. No 1958.gada (ar pārtraukumiem) dramatisko kolektīvu vada jau N.Zdanoviča. Pirmā luga, kas top skatuvei ir E.Ansona “Sezonas raganiņa”. N. Zdanovičai lugu iestudēšanā palīdzējušas E. Klince un M. Zukule. Skatītājus iepriecinājuši ar R.Blaumaņa lugām “Skroderdienas Silmačos” , “Trīnes grēki”, ,M. Rītupes “Es pazinu tēva sētu”, J.Jaunsudrabiņa “Jo pliks, jo traks”, “Likteņa smaids”, E.Zālītes “Rudens rozes”, E.Ansona “Sezonas raganiņas”, V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”. Aktieru sastāvs: A.Zuša, P. Graudumniece, J.Gļauda, T. Mičule, E. Vaskinoviča, J. Vaskinovičs, A. Poševa, B.Spalviņa, J.Spalviņš, J.Ziemelis, J.Graudumnieks, L.Kindzulis, St.Kindzule, M.Zukule, I.Krivišs, Z.Kubaka, J.Stepanovs, V.Logins, J.Zelčs, Dz.Žīgurs, P.Spalviņš, A.Stepanova, S.Pommere, B.Šķendere, A.Kokina, V.Apšenieks.
Pēc N.Zdanovičas  kolektīvu vadīja B.Škendere. Vēlāk stafeti pārņema A.Kriviša, kas tagad vada dramatisko kolektīvu. Kolektīvā darbojas gados jauni aktieri: E.Mičule, A.Odumiņš, A.Odumiņš, A.Rakstiņa, A.Rakstiņš, M.Rakstiņa, S.Zača, L..Kubaka. Dalībnieki deva kolektīvam nosaukumu “Knaģis”. Kolektīvs iestudē skečus: E.Kalvāne “Kriminālists”, M.Kudapa “Pusdienas ģimenes lokā”, “Flipss”, K.S. Barancevičs “Vaļsirdīgās”, M.Birze “Sieviešu “slimības”, E-Donis “Sietiņsons nav muļķis”,  P.Ēteris “Šurī murī” u.c. Tiek izrādīta arī neliela joku ludziņa pēc pasaku un anekdošu motīviem, ko sarakstīja A.Kriviša “Latgales lauku sētas dzīves ainas”, pasākumā “ Aiviekstes svētkos”. Jau četrus gadus janvāra beigās Bērzpilī satiekas ne tikai Balvu rajona, bet arī dramatiskie kolektīvi no Rēzeknes, Madonas, Ludzas rajoniem.
2009.gadā  ar skečiem (anekdošu salikumi) piedalās  Briežuciema TN Vīriešu dienas pasākumā. 2010.gadā iestudētos skečus rāda dramatisko kolektīvu saietā ‘’Joku bānītī’’. Tanī pašā gadā amatierteātris  iestudē E. Vulfa lugu ‘’Tapiņa atgriešanās’’, ko izrāda Līgo vakarā.  Ap 2011.gadu dramatiskā kolektīva ‘’Knaģis’’ darbība apsīkst.
2012.gadā tiek izveidots jauniešu dramatiskais kolektīvs ‘’Spiļka’’, ko vada Mairita Rakstiņa.   Amatierteātris iestudē skečus un ar tiem piedalās pašmāju kultūras pasākumos: Lieldienu, Ziemassvētku koncertos, arī dramatisko kolektīvu saietā Bērzpilī. Ar saviem skečiem piedalījies  Lubānas KN rīkotajās Skeču parādēs, Lazdukalna saieta nama amatierteātru pasākumos.   Ar skeču ‘’Kad vecmāmiņai nenāk miegs’’ 2014.gadā kolektīvs piedalījās dramatisko kolektīvu skatē Kubulos.   Dramatiskajā kolektīvā darbojas: Mairita Rakstiņa, Arnita Rakstiņa, Jānis, Rakstiņš, Aivis Rakstiņš, Gunita Ākule, Iluta Ākule, Andris Zvejnieks, Dāvis Raciborskis, Santa Apšeniece, Jānis Žīgurs, Andris Odumiņš, Ingus Zelčs, Dāvis Rakstiņš, Armīns Apšenieks, Ineta Ikstena, Jānis Ikstens. Līdz ar kolektīva vadītājas Mairitas Rakstiņas aiziešanu no amatierteātra vadīšanas 2016.gadā, jauniešu dramatiskais kolektīvs ‘’Spiļka’’ Bērzpilī beidz pastāvēt.
Tanī pat gadā tiek atjaunots dramatiskais kolektīvs, kurā spēlē dažādu paaudžu aktieri: Zigrīda Kubaka, Biruta Bogdane, Liāna Kubaka, Līga Spalviņa, Anna Kriviša, Jānis Žīgurs, Dāvis Rakstiņš, Jānis Kindzuls, Aija Bogdāne, Juris Lesnieks. Amatierteātri vada Lolita Kokoreviča. 2017.gadā iestudē M. Zīles lugu ‘’Džentlmenis ar pannu’’, kuru izrāda Lieldienās, bet Gada nogales koncertuzvedumā parāda  Z. Pamšes īslugu’’ Sievu lūkoties’’.  2018.gadā piedalās novada dramatisko kolektīvu skatē  ar H. Paukša īslugu ‘’Bulciņa un nūdele’’. 2019.gadā sākumā Lolita Kokoreviča aiziet no amatierteātra vadīšanas. Dramatisko  kolektīvu līdz pandēmijai turpina vadīt Anna Kriviša, kolektīvs iestudē  skečus:  A. Birbele ‘’Šausmas vannas istabā’’, O. Zvejs ‘’Dekretētājs’’  dramatisko kolektīvu saietam ‘’Joku bānītis’’.
Pandēmijas laikā un pēc tā uz laiku kolektīvs pārtrauca darbību. 2023.gada nogalē amatierteātris atsāk darbību.  Kolektīvs iegūst nosaukumu ‘’Jandāls’’. Amatierteātri vada Lolita Kokoreviča. Kolektīvā darbojas: Zigrīda Kubaka, Līga Spalviņa, Dāvis Rakstiņš, Jānis Kindzuls, Līva Raciborska, Ingus Zelčs, Aivita Rakstiņa. Amatierteātris savā pulciņā  neatkarīgi no vecuma, turpina uzņemt   teātri mīlošus pagasta iedzīvotājus. 2023.gada 31.decembrī Bērzpils sporta angārā amatierteātris izrāda Danskovītes skeču ‘’Dorģīs pierkums’’.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Krivišas personīgā arhīva:  "Lauku dzīves ainas"- pēc anekdošu motīviem (2003); dramatiskais kolektīvs pirmskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglītē" (2002); E.Kalvāne "Kriminālists" (2009); grupas "Čikāgas piecīšu " dziesmas "Trīs vecenītes" parodija dramatisko kolektīvu saietā Bērzpilī "Ceļojums joku bānītī" (2007);  dramatiskais kolektīvs ‘’Knaģis’’ Briežuciema TN vīriešu dienas pasākumā (2009., rež. A. Kriviša); Lieldienu koncertā Bērzpilī (2009); ’’ ar E. Vulfa lugu ‘’Tapiņa atgriešanās" Līgo vakarā Bērzpilī (2010, rež. A. Kriviša); dramatisko kolektīvu saietā ‘’Joku bānītis’’(2010, 2012); Lieldienu koncertā (2012); dramatisko kolektīvu saietā ‘’Joku bānītis’’(2014); gada nogales koncertuzvedumā ar Z. Pamšes īslugu ‘’Sievu lūkoties’’(2017, rež. L. Kokoreviča); dramatisko kolektīvu skatē Vīksnā ar H.Paukša īslugu ‘’Bulciņa un Nūdele’’(2018, rež. L. Kokoreviča); ar A. Birbeles skeču ‘’Šausmas vannasistabā’’ "Joku bānītī"(2019, rež. A. Kriviša); amatierteātris ’’Jandāls’’ 2023.gada nogalē (rež. L. Kokoreviča)

Raksta ID: 509
Atjaunināts: 09 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2220
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 februāris, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"