Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils dramatiskais kolektīvs

Raksta ID: 509
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Bērzpils pagastā ir senas kultūras tradīcijas, kas iekoptas jau 20.gs.sākumā. Tika rīkoti saiešanas vakari, kuros dziedātas dziesmas, dejotas vecu laiku dejas, izrādītas lugas. Pie Bēržu baznīcas darbojies "Katoļu jaunatnes biedrības dramatiskais pulciņš". Mēģinājumi notikuši Mūramuižā.
Pirmā izrāde Bērpilī tika spēlēta Lauksaimniecības biedrības namā 1912.gada 30.janvārī - tika rādītas R.Blaumaņa luga “No saldenās pudeles” un F. Grabes “Pēdējie rubļi”. Par aktieriem nākuši A. Lazdiņš, J.Sudars, M. Škapare, M. Dārzniece. Vēlāk nāca otrā aktieru paaudze: A.Lazdiņa, J.Kindzulis. 40.-50.gados kolektīvā darbojās A.Pīterniece, Ā.Kelle, V.Moroza, M.Kaļva, V.Pokrotniece, B.Maslovskis, u.c. Šajā laikā tika iestudētas lugas: Aspazija “Zaudētās tiesības”, R.Blaumanis “Pazudušais dēls”, joku lugas “Labi voreits”, “Sīvīšu dorbi” (režisors J.Garjānis). 50.gados režisors J.Melnis iestudēja brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikus”, režisores R.Galviņas iestudējumā tapa izrāde “Ceriņu dārzs”, E.Pušpure sagatavoja “Akmens ligzdu”. No 1958.gada (ar pārtraukumiem) dramatisko kolektīvu vada jau N.Zdanoviča. Pirmā luga, kas top skatuvei ir E.Ansona “Sezonas raganiņa”. N. Zdanovičai lugu iestudēšanā palīdzējušas E. Klince un M. Zukule. Skatītājus iepriecinājuši ar R.Blaumaņa lugām “Skroderdienas Silmačos” , “Trīnes grēki”, ,M. Rītupes “Es pazinu tēva sētu”, J.Jaunsudrabiņa “Jo pliks, jo traks”, “Likteņa smaids”, E.Zālītes “Rudens rozes”, E.Ansona “Sezonas raganiņas”, V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”. Aktieru sastāvs: A.Zuša, P. Graudumniece, J.Gļauda, T. Mičule, E. Vaskinoviča, J. Vaskinovičs, A. Poševa, B.Spalviņa, J.Spalviņš, J.Ziemelis, J.Graudumnieks, L.Kindzulis, St.Kindzule, M.Zukule, I.Krivišs, Z.Kubaka, J.Stepanovs, V.Logins, J.Zelčs, Dz.Žīgurs, P.Spalviņš, A.Stepanova, S.Pommere, B.Šķendere, A.Kokina, V.Apšenieks.
Pēc N.Zdanovičas  kolektīvu vadīja B.Škendere. Vēlāk stafeti pārņema A.Kriviša, kas tagad vada dramatisko kolektīvu. Kolektīvā darbojas gados jauni aktieri: E.Mičule, A.Odumiņš, A.Odumiņš, A.Rakstiņa, A.Rakstiņš, M.Rakstiņa, S.Zača, L..Kubaka. Dalībnieki deva kolektīvam nosaukumu “Knaģis”.
Kolektīvs iestudē skečus: E.Kalvāne “Kriminālists”, M.Kudapa “Pusdienas ģimenes lokā”, “Flipss”, K.S. Barancevičs “Vaļsirdīgās”, M.Birze “Sieviešu “slimības”, E-Donis “Sietiņsons nav muļķis”,  P.Ēteris “Šurī murī” u.c. Tiek izrādīta arī neliela joku ludziņa pēc pasaku un anekdošu motīviem, ko sarakstīja A.Kriviša “Latgales lauku sētas dzīves ainas”, pasākumā “ Aiviekstes svētkos”. Jau četrus gadus janvāra beigās Bērzpilī satiekas ne tikai Balvu rajona, bet arī dramatiskie kolektīvi no Rēzeknes, Madonas, Ludzas rajoniem.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Krivišas personīgā arhīva:  "Lauku dzīves ainas"- pēc anekdošu motīviem (2003); dramatiskais kolektīvs pirmskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglītē" (2002); E.Kalvāne "Kriminālists" (2009); M.Birzes "Sieviešu "slimbības" (2004); grupas "Čikāgas piecīšu " dziesmas "Trīs vecenītes" parodija dramatisko kolektīvu saietā Bērzpilī "Ceļojums joku bānītī" (2007)
Raksta ID: 509
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2169
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"