Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"

Raksta ID: 506
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012

Viļakas kultūras nama dramatiskās kopas "Babušoks" dibināšanas gads ir 2003, kad radās doma izveidot Viļakā nenopietni nopietnu dramatiskā kolektīva grupu, kas iestudētu pašsacerētus īsgabalus, humora stāstus, izmantojot redzētas, dzirdētas dzīves situācijas. Kolektīvam ir daudzveidīgs priekšnesumu izpildījums - gan dziedot, gan dejojot, gan ,,spēlējot” ar publiku un veidojot parodijas. ,,Babušoka” meitenes ir apbraukušas vai visus Balvu rajona pagastus, pabijušas pasākumos Līvānos, Mazsalacā, Ludzā.

Dramatiskās kopas dalībnieces regulāri piedalās Viļakas pilsētas kultūras pasākumu vadīšanā. Kolektīvs no 2003. gada organizē Viļakā ikgadējus teātra spēlmaņu Saietus marta pirmajā sestdienā. ,,Babušoks” ir izveidojies par kolektīvu, kuram nav vajadzīga reklāma. To zina un atpazīst visā Balvu rajonā un arī ārpus tā robežām.

Kopā darbojas: Diāna Astreiko, Aija Leitena, Ineta Lindenberga, Elita Logina, ILga Pizika un Lilija Strupka. Grupas vadītāja - Ineta Lindenberga


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas kultūras nama arhīva
Raksta ID: 506
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2039
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"