Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu senioru deju kopa "Atvasara"

Raksta ID: 505
Atjaunināts: 16 marts, 2017
Eiropas senioru deju kopa „Atvasara” savu darbību  uzsāka 2006. gada rudenī. Deju kopas  vadītāja  Lūcija Jermacāne  11.novembrī vadīja  pirmo mēģinājumu, kurā satikās dejotājas -  Zinaīda Andrejeva, Biruta Baranovska, Velta Brokāne, Lucija Boldāne ,Ināra Cibule, Ilona Keiša, Anna Krūce, Māra Lukumite, Albīna Nicecka, Janīna Orlova, Katrīna Paidere, Daina Siņicina, Vanda Vertinska, Natālija Zondaka, kuras dejo arī šobrīd. No pirmsākumiem kolektīvā dejoja arī Veneranda Nagle, Ņina Dubrova un Lilija Salmane. Deju kopas mēģinājumi notiek Balvu KAC vienu reizi nedēļā - pirmdienās. Pirms koncertiem vēl parasti papildmēģinājumi, kuros cenšās noslīpēt iemācīto un piešķirt dejojumam krāsainību.  Kopš deju kopas dibināšanas, viņas jau ir iemācījušās vairāk kā 40 Eiropas dejas. Piedalījušās daudzos pasākumos Balvos un Balvu rajonā, Alūksnes, Gulbenes, Preiļu , Krāslavas rajonu organizētajos pasākumos. Kolektīva tradīcijas - sveikt dejotājas dzimšanas un vārda dienās ar skaistu dziesmu, labiem novēlējumiem un ziediem, ikgadējie braucieni uz Ziemassvētku koncertu Rīgā, kuru organizē Latvijas senioru deju apvienība, kuras dalībniece ir arī "Atvasara".
2007. gadā deju kopa  piedalījās vairākos pasākumos: „Vasariņas svētkos” Gaujienā, festivālā „Rožu valsis” Apē, kā arī „Pīlādžu ballē” Liepnā  Alūksnes rajonā. Piedalījās VI Latgales novada senioru festivālā Krāslavā, dejoja  Balvu pilsētas organizētajos svētkos - Ziemassvētku pasākumā, pensionāriem veltītajā koncertā.
Arī 2008. gads kolektīvam bija pasākumiem bagāts: Rojas pagasta svētki maijā, Kubulu pagasta svētki jūnijā, VII Latgales novada senioru festivāls „Nāku pie Tevis, pilsēta mana, skatīt Latgales acis, dzirdēt Latgales balsi”.  Preiļu skatītāji atzinīgi atsaucās par viņu sniegumu, tāpat  arī Latgales reģionālā televīzija  atzinīgi novērtēja „Atvasaras”  dejotprasmi  un vienīgo no 9 Eiropas deju kopu kolektīviem, kuri piedalījās festivālā, intervēja. 2008. gadā kolektīvam pievienojās četras  jaunas dejotājas: Ināra Rakstiņa, Bernadeta Venere, Ināra Ņilova un Ināra Gailāne.
2009.gadā deju kopa "Atvasara" kopā ar Balvu Kultūras un atpūtas centru organizēja Eiropas deju festivālu "Dārza svētki muižas parkā" Balvos, kurā piedalījās 18 kolektīvi. Martā kolektīvs piedalījās Madonā senioru jaunrades deju konkursā”, kurā izdejoja skolotājas Lūcijas Jermacānes deju „Mīlestības deja”.
No 2010.gada "Atvasara" dejotājas dodas koncertēt arī ārpus Latvijas. Tā pirmajā gadā viņas devās ceļojumā uz Elzasu Francijā un Švarcvaldi Vācijā, sniedzot koncertu Z.Mauriņas pēdējā dzīves vietā Badkroningenā. 2011.gadā jūlijā kolektīvs bija koncertceļojumā uz Austriju, bet 2012.gada jūlijā - viesojās Somijā. Par savu vizītkarti kolektīvs izvēlējies deju ar A.Šaicāna mūziku "Ziemeļmeita", ko pašas dejotājas iesaukušas par "Balvu valsi".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Jermacānes arhīva
Raksta ID: 505
Atjaunināts: 16 marts, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2980
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 marts, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"