Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vecumu pagasta bibliotēka

Raksta ID: 470
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n Vecumi, Borisova LV-4585
Vecumu ciema bibliotēka nodibināta 1949. gadā un atradās Vecumu ciemā. Tā tika izvietota bijušās Marienhauzenas stacijas nelielajā koka ēkā. Šī ēka labi saglabājusies līdz šodienai un ir apdzīvota. Tajā tālajā 1949.gadā bibliotēka atradusies ar Vecumu ciema padomi vienā ēkā - bibliotēka izvietota otrajā stāvā, bet ciema padome - pirmajā stāvā. Domājams, ka šī māja piederējusi Vecumu ciema padomei.
Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Zinaīda Kokoreviča un viņa atcerējās, ka bibliotēku atklāja 1950. gadā. Pirmais grāmatu krājums bijis 300 eksemplāru liels.
 Zina bija apzinīga bibliotēkas vadītāja un aktīva sabiedriskā darbiniece. Viņai nebija speciālās bibliotekārās izglītība, bet 1952.gada augustā Latvijas PSR Ministru padomes Kultūras un Izglītības iestāžu komiteja izdeva Zinaīdai Kokorevičai apliecību par bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu apmeklējumu un zināšanu novērtējumu ar atzīmi „teicami” 1965.gadā Zinaīda Kokoreviča saņēma Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda rakstu par teicamu darbu. Viņa Vecumu ciema bibliotēkā nostrādā līdz 1969.gada 17. jūnijam.
Pēc Kokorevičas Zinaidas bibliotēkā strādāja Daukste Inta, tad Dortāne Marjanna un pēc tam kādu gadu bibliotēkā nebija darbinieka.
No 1972. gada 15. jūlija bibliotēkas vadīšanu pārņēma Kokoreviča Veneranda Staņislava m. Viņa strādāja līdz 1982. gada rudenim.
 No 1983. gada marta par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt Kokoreviča  (vēlāk Bernacka) Anita. Viņai, tāpat kā iepriekšējām darbiniecēm nebija bibliotekārās izglītības, bet 1989. gadā Anita neklātienē pabeidza Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumu.
 No 1987.gada 1.marta līdz 1988.gada decembrim bibliotēkā strādāja Cunska Ņina. Ar 1989.gada janvāri darbu atkal atsāka Bernacka Anita
Padomju saimniecības „Vecumi” centru izveidoja apdzīvotā vietā „Borisova”, jo tur pastāvēja „Marienhauzenas” muižas fermu komplekss ar pamatīgām akmens sienām, ko ātri varēja pielāgot darbnīcu, noliktavas, klēts vajadzībām. 1973. gadā Borisovas ciemā tika atvērts bērnudārzs. 1983.gadā strauji sāka veidoties Borisovas ciems. Tika uzceltas 10 Līvānu tipa mājas, sovhoza administratīvā ēka un ražošanas būves. 1985. gadā nodeva ekspluatācijā trīsstāvu 18 dzīvokļu māju un vēl 5 Līvānu tipa mājas. 1985.gada pavasarī darbu sāka sadzīves pakalpojumu punkts. 1986.gadā jaunajās telpās tika iekārtots feldšeru - vecmāšu punkts. Borisovas ciema infrastruktūra piedzīvoja strauju izaugsmi un ievērojami bija palielinājies iedzīvotāju skaits. Sovhoza „Vecumi” valde bija ieinteresēta bibliotēkas un ciema padomes pārcelšanai uz Borisovas ciemu, tāpēc šim nolūkam tika iedalīta un izremontēta māja ciema centrā pie ceļu krustojuma. Šajā ēkā bibliotēka atrodas joprojām.
No 1991.gada 2.aprīļa līdz 1994.gada jūlijam bibliotēkā strādāja Maruta Kokoreviča. 1994.gada jūlija līdz 1995.gada jūlijam pēdējo gadu Vecumu bibliotēkā nostrādā Anita Bernacka
1995.gada 1. jūlijā par Vecumu pagasta bibliotēkā darbu uzsāka Aija Locāne. Būtisku pavērsienu Vecumu pagasta bibliotēkas vēsturē un tālākajā tās attīstībā iezīmēja 2003.gada rudens, kad tika ierīkots pirmais interneta pieslēgums. 2005.gadā bibliotēka uzsāka darbu izremontētās telpās un šī paša gada nogalē projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros bibliotēka tika pie 2 jauniem datoriem un  interneta pieslēguma. 2007. gadā Bila un Melindas Geitsu līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros bibliotēka saņema vēl 4 jaunus datorus un krāsu multifunkcionālo iekārtu. Visi datori tika pieslēgti interneta tīklam un  ierīkots bezvadu internets. Lai apgūtu prasmi strādāt ar jaunajām informācijas tehnoloģijām, tika apmeklēti projektu ietvaros organizētie kursi. Jaunas zināšanas tika gūtas arī dažādos bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas celšanas kursos. Kopā iegūti 23 apliecinājumi un sertifikāti. Daudz strādāts , lai bibliotēkas fonds būtu aktuāls, lai tajā nebūtu iespieddarbi, pēc kuriem nav lietotāju pieprasījuma - pēc satura novecojuši, mazizmantoti, nolietoti, politisko aktualitāti zaudējušie u.c. 2008. gadā iegādātas jaunas mēbeles: sienas grāmatu plaukts-sekcija, 2 grāmatu plaukti, administrācijas  galds, plaukts novadpētniecības materiāliem, bērnu mēbeles, krēsli, datorgaldi. Sekoja darbs ar krājuma pārklasificēšanu un izvietojumu plauktos. Bibliotēka ieguva it kā jaunu seju, jo lasītāju darbs tika organizēts pa zonām: virtuālajiem lietotājiem, bērnu stūrītis, apkalpošanas un administrācijas zona, novadpētniecības stūris, lasītava.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Vecumu pagasta bibliotēkas novadpētniecības fonda: Zinaīda Kokoreviča; Veneranda Kokoreviča; Anita Bernacka; Aija Locāne; 20.gs. 60-70.gadi bibliotēkā; Vecumu bibliotēka šodien

Raksta ID: 470
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2008
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka