Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medņevas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 466
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n. Medņeva, Semenova LV-4586
Pirmo reizi Medņevas novada vēsturē 1948.gadā tika nodibināta bibliotēka. Tā atradās Aizgalīnes ciema tautas namā. Sākumā tā saucās Viduču ciema bibliotēka, jo atradās toreizējās Viduču ciema padomes teritorijā. (Alūksnes zonālajā valsts arhīvā tika atrasta informācija, ka Viduču ciema DDP komitejas dokumentos – 1949. gada 22. marta zemnieku sapulces protokolā Nr.7 ir ziņas, ka Viduču ciemā darbojas bibliotēka, tika piešķirti līdzekļi bibliotēkas remontam.)
Pirmā bibliotekāre bija Anna Strupka ( no Kļučnieku ciema), bet pēc gada viņu nomainīja Lena Deniseviča (Smuška), kura par bibliotekāri strādāja no 1950.gada jūnija līdz 1960.gada martam. Darba apstākļi Viduču ciema bibliotēkā bija grūti. Valdīja nabadzība. Bija viens galds, viens skapis, pāris krēsli un plaukti. Sākumā grāmatu fonds bija niecīgs, apmēram 500 pārsvarā daiļliteratūra, grāmatas par lauksaimniecību, nedaudz arī bērnu literatūra. L. Denisevičas laikā bieži tika veidotas grāmatu izstādes, dažādi pasākumi bērniem, iedzīvotāji lielākoties  lasīja daiļliteratūru.
1955.gadā bibliotēka pārceļas uz Janapoli, uz bijušo kolhoza „Zelta vārpa” kantora ēku. Arī te telpas bija šauras. Bibliotēka sāka saukties – Medņevas ciema bibliotēka.
1956.gadā Semenovas ciemā uzcēla Medņevas kluba ēku. Te atradās vieta arī bibliotēkai un pat lasītavai. Salīdzinoši šeit bija normālāki darba apstākļi, kaut gan bija mitrs, tāpēc grāmatas bojājās. No bibliotēku kolektora ik mēnesi piesūtīja ļoti daudz grāmatu. Grāmatu fonds 50.gadu beigās strauji pieauga līdz pat 5000. Bibliotekārei bija ļoti laba sadarbība ar Viduču skolu. Kopīgi tika organizētas lasītāju konferences un citi lieli pasākumi.
No 1960.–1963.gadam bibliotekāres ļoti mainījās, no 1963.–1990.gada augustam bibliotekāres amatā strādāja Jevģēnija Barkāne. Viņa nostrādāja bibliotēkā 27 gadus.
1965.gadā bibliotēka saņēma jaunas plašākas telpas jaunuzceltajā Medņevas ciema izpildkomitejas ēkā. Lasītāju skaits ar katru gadu pieauga, 1965.gadā sasniedzot apmēram 300 lasītājus. J.Barkāne kopā ar Viduču skolu un ciema ļaudīm organizēja arī kopīgas lasītāju konferences, literārās tiesas, grāmatu izstādes un jaunāko grāmatu apspriedes. Arī grāmatu fonds pakāpeniski pieauga līdz apmēram 8000 grāmatām.
1990.gada augustā par pagasta bibliotekāri sāk strādāt Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma absolvente Anita Smuškova. Bibliotēka atradās pagasta ēkā šaurās telpās.Uz 1994.gada 1.janvāri lasītāju skaits Medņevas pagasta bibliotēkā bija 242, kopējais grāmatu un brošūru  skaits 8511.
90.gados bibliotēka nonāca pašvaldības bilancē, un tās turīgums bija atkarīgs no pagasta naudas maka. Medņevas pagasta pašvaldība iespēju robežās deva līdzekļus savai bibliotēkai. 1999.gadā bija pasūtīti 18 dažādu nosaukumu preses izdevumi. 1999.gada janvārī bibliotēka pārceļas uz plašākām telpām – izremontētā vecā kluba ēku.
Uz 2000.gada 1.janvāri lietotāju skaits 250, apmeklētāju skaits –3889, izsniegums – 7845. Medņevas bibliotēkas fondā pavisam atrodas 7707 iespieddarbi, tai skaitā 7114 grāmatas.
2000.gadā bibliotēka piedalījās Sorosa fonda – Latvija Bibliotēku programmas projektu konkursā sabiedrisko interneta pieejas punktu izveidei publiskajās bibliotēkās, un saņema finansiālu atbalstu. Līdz ar to bibliotēka iegādājās divus datorus, krāsaino printeri un 2001.gada rudenī bibliotēkā tika ierīkots interneta pieslēgums.
2003.gada 30.janvārī pagasta padome nolēma par pagasta bibliotēkas vietas maiņu, jo tā ēka, kurā atradās bibliotēka bija avārijas stāvoklī. 2003. gada februāra sākās bibliotēkas pārcelšanās darbi.
No 2003.gada marta bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas četristabu dzīvoklī, kur  tika veikts kosmētiskais remonts. Telpas atbilst mūsdienu prasībām atbilstošiem darba apstākļiem. Tās ir pietiekami plašas un ērtas.
2006.gadā no VA ”Kultūras informācijas sistēmas” bibliotēka saņem 3 datorus un interneta pieslēgumu.
2008.gadā projekta “Datortehnikas un multifunkcionālo iekārtu piegāde publiskajām bibliotēkām Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku projekta ietvaros” bibliotēka saņem 4 datorus un krāsu multifunkcionālo iekārtu.
2008.gadā VKKF  atbalsta projektu “Bērnu stūrīša izveide Medņevas pagasta bibliotēkā”. Šai  sakarā bibliotēkā tika izveidota speciāla zona bērniem ar tiem piemērotām mēbelēm, rotaļlietām un puzlēm.
2009.gadā bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas status un tā ir akreditēta uz  pieciem gadiem.
2009.gada sākumā bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija.
Sakarā ar Latvijas Republikas administratīvi teritoriālo reformu  no 2009.gada 1.jūlija Medņevas pagasts atrodas Viļakas novadā un bibliotēka saucās Medņevas bibliotēka. Uz 2009.gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits pagastā - 804, lasītāju skaits - 261, izsniegums - 7174, apmeklējumu skaits - 5361. Bibliotēkas dokumentu un (fizisko vienību) kopskaits - 5681- , tai skaitā grāmatas - 4906.
2012.gadā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Aprīkojuma iegāde un brīvā laika dažādošana Medņevas bibliotēkā”. Pēc projekta bibliotēka iegādājās jaunus grāmatu plauktus, televizoru, DVD,TV galdiņu un pufus.
2013.gada pavasarī bibliotēkā notika Viļakas novada bibliotēku darbinieku seminārs. Darba kolēģes tika iepazīstinātas ar Medņevas pagasta iestādēm, pārrunāti darba jautājumi.
2015.gadā VKKF piešķīra līdzfinansējumu projektam “Mazā lasītāja tikšanās ar dzejnieku”, šai sakarā  Viduču pamatskolas jaunāko klašu skolēni un pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņi  tikās ar dzejniekiem Inesi Zanderi un Uldis Ausekli.
2015.gadā notika atkārtota bibliotēkas akreditācija, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas status uz pieciem gadiem.
2015.gadā projekta ”Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā” ietvaros bibliotēka saņēma jaunu multifunkcionālo iekārtu un 3 datorus, bezvada interneta PIPP pieslēgumu.
Bibliotēka kopš 2005.gada piedalās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
 

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Medņevas pagasta bibliotēkas arhīva: kluba ēka, kur atradās bibliotēka; Lena Deniseviča (Smuška) (1932.-2011.) – bibliotēkas vadītāja no 1950.- 1960. gadam; ciema izpildu komitejas ēka, kur atradās bibliotēka; Jevģenija Barkāne (1934.-2014.) – bibliotēkas vadītāja no 1963.- 1990. gadam; Anita Smuškova – bibliotēkas vadītāja no 1990. gada; ciemos PII "Pasaciņa" audzēkņi; bērnu, jauniešu žūrijas eksperti; tikšanās ar dzejniekiem I.Zanderi un U.Ausekli (2015)
Raksta ID: 466
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1882
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka