Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lazdukalna pagasta bibliotēka

Raksta ID: 465
Atjaunināts: 06 novembris, 2019


Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka, dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā. Diemžēl arhīvos nav saglabājies ciema izpildkomitejas sēdes lēmums par bibliotēkas dibināšanu, tāpēc par oficiālo bibliotēkas dibināšanas laiku pieņemts uzskatīt 1967. gada 1. septembri, kā tas ir atzīmēts bibliotēkas pasē. Bibliotēka no tās atvēršanas līdz 1969. gadam atradās Rūbānu sādžā, tagadējās Anckina Jāzepa mājās, te toreiz atradās arī ciema izpildkomiteja. Kad 1969. gadā tieka nodota ekspluatācijā jaunā ciema izpildkomitejas ēka Beņislavā, paredzēja  telpas arī bibliotēkai, no tā laika līdz mūsdienām bibliotēka radusi mājvietu tajā.
2006. gadā, atremontējot bibliotēkai kaimiņos esošas pasta telpas, tika atremontēts koridors un izveidota invalīdu nobrauktuve. Līdz ar to bibliotēka kļuva pieejama invalīdiem ar kustību traucējumiem.
2007. gadā tika veikts bibliotēkas telpu eiroremonts. Bibliotēka ieguva jaunu veidolu.
Bibliotekāri:    
Terēzija Petuka ( tagad Maslovska) no 1967. gada jūlija - 1970. g. augustam
Brigita Kivkucāne ( Boževniece) 1970.g. augusta -1972.g.jūnijam
Anna Štekele ( dzimusi Anča) 1972.g. jūnija – 1974. g. maijam
Terēzija Maslovska ( dzimusi Petuka) 1974.g. jūlija -1975. gada februārim
Marta Ivanova ( dzimusi Pugača) 1975.g. jūnija – 1981.g. aprīlim
No 1981.g. aprīļa līdz 1981. gada augustam bibliotēka slēgta, jo nav bibliotekāra
Ligita Zaharāne ( tagad Kalnēja) no 1981. gada augusta - 1988. gada septembrim
Vija Ločmele no1988. gada septembra – 1992. gada jūnijam
Ligita Kalnēja ( dzimusi Zaharāne) no 1992. gada jūnija – tagad.
Sasniegumi un aktualitātes:
1986. gadā bibliotēka starp rajona ciemu bibliotēkām izcīnīja 1. vietu sociālistiskajā sacensībā un ieguva tiesības uz gadu uzglabāt vimpeli „Bibliotēka - sociālistiskās sacensības uzvarētāja”
1988. gadā bibliotēkai piešķirts „Teicama darba bibliotēkas” nosaukums.
Ar 1991. gadu bibliotēka no rajona centralizētās sistēmas pārgāja pagastu aprūpē.
No 1992. gada, sakarā ar naudas deficītu, pagasta bibliotēkas bibliotekāra darba slodzi samazināja uz pusi, bibliotēka bija atvērta nedēļā trīs dienas: otrdien, trešdien, ceturtdien.
1994. gada novembrī bibliotekārei atkal atjaunoja pilnu darba slodze un bibliotēka atvērta pilnu darba nedēļu.
2008. gadā bibliotēka ieguva 1. vietu konkursā „Labākā pagasta bibliotēka”.
Fonds: 1967. gada beigās 387 iespieddarbi; 2008. gada beigās 6495 iespieddarbi.
Bibliotēkā ienākuši datori, printeri, kopētājs. Ir bezmaksas interneta pieslēgums.
Bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja 2012.gadā ir konkursa "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" uzvarētāja Latgales reģionā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Lazdukalna 1. bibliotēkas arhīva:
1 -  tagadējā bibliotēkas ēka; 2 - 1969.gadā uzceltā māja; 3 - Terēzija Petuka; 4 -  Anna Štekele; 5 -  Marta Ivanova; 6 -  Vija Ločmele; 7 -  Ligita Kalnēja

Raksta ID: 465
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1893
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka