Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Matīsa Alīna

Raksta ID: 405
Atjaunināts: 05 aprīlis, 2012
Ilggadēja Beņislavas kora diriģente, skolotāja

Dzimusi 1910.gada 30.decembrī Adeles un Paula Kalniņu ģimenē Bērzpils (tagad Lazdukalna) pagasta Beņislavā. Mājas saucās - "Šneidermājas", jo Alīnas vectēvs, kaut arī kopa zemi, bija izdaudzināts skroderis.

Mācījusies un beigusi Rēzeknes skolotāju institūtu. 1933.gadā viņai tiek piedāvāts darbs Oskara Kalpaka Tilžas sešklasīgajā skolā. 1934.gadā tiek svinētas kāzas ar Ādolfu Matīsu - skolas pārzini. Cits pēc cita pasaulē nāk trīs bērni. Vīrs Ādolfs ir ne tikai skolas pārzinis, bet aktīvi piedalās arī sabiedriskajā dzīvē - organizē zemnieku kooperatīvus, pašdarbības un kultūras biedrības, izglītojošas lekcijas un kursus, darbojas skolu valdē. Alīna skolā mācīja matemātiku, rokdarbus, vingrošanu, glītrakstīšanu, latviešu valodu. Dievkalpojumos viņa spēlēja ērģeles, nodibināja un vadīja baznīcas kori.

Alīna un Ādolfs nāca no turīgām dzimtām, tāpēc Ulmaņa valdīšanai beidzoties, tiek ieskaitīti budžu kārtā. No izsūtīšanas pirmo reizi paglābj tuvi draugi. Otrreiz tā ir Alīnas māte, kuru tieši izvešanas dienā bērēja. Kad zaldāti ierodas pēc Matīsu ģimenes, klētī stāvēja cilvēki ap vaļēju zārku un dziedāja lūgšanas. Tomēr vajāšana nerimstas. Viņus svaida no skolas uz skolu - Rugāji, Bērzpils, Eglaine. Ādolfs kādu laiku tiek iespundēts cietumā un ir spiests no skolotāju darba atteikties. Viņš kļūst par dravnieku un līdz mūža galam kopj bites.

Lai arī kurā skolā strādātu Alīna Matīsa, tiek dibināti lieli un mazi kori, dažādi ansambļi, kopā nāk ļaudis no ciemu ciemiem, tiek gūtas pirmās vietas dziesmu karos un skatēs. Eglainē viņa atjauno un vada Beņislavas kori, kas ir viens no vecākajiem Latgalē. Beņislavas kori Alīna sāk vadīt 1947.gadā un vada to ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem līdz septiņdesmito gadu beigām. Viņas vadībā koris izcīnījis godalgotas vietas koru skatēs, piedalījies gan rajona, gan republikas Dziesmu svētkos, Latgales kultūras nedēļā Rīgā (1958.gadā) apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Goda rakstu.

Sešdesmitajos gados Alīna Matīsa vada korus arī Bērzpilī un Rugājos. Pati viņa bijusi ilggadēja Balvu rajona skolotāju kora dalībniece. Deviņdesmito gadu sākumā viņa sacer dziesmu, kas tika iekļauta Skolotāju kora repertuārā. Latgales Dziesmu svētku programmā bija rakstīts: "1929.gada Latgales Dziesmu svētku Beņislavas kora dalībnieces Alīnas Matīsas veltījums Latgales Dziesmu svētkiem Balvos 1992.gadā".

Mūža nogalē Alīna Matīsa dzīvo "Šneidermājās", kur saimnieko dēls Uldis. Viņas jaunākais dēls - Valdis Matīss ir Latvijā pazīstams militārais darbinieks, kādu laiku vadījis Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmiju. Nomirst viņa 1996.gada 9.novembrī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Lazdukalna pagasta un Balvu centrālās bibliotēkas fonda: A.Matīsa ar Beņislavas kori Latgales kultūras nedēļā Rīgā (1958)
Raksta ID: 405
Atjaunināts: 05 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2142
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna