Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Psalmu dziedāšana Bērzpils pagastā

Raksta ID: 216
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2016

Psalmu dziedāšanas vēsturi Bērzpils pusē pēc pieredzējušās psalmu dziedātājas Eleonoras Namsones atmiņām 1996.gadā ir apkopojusi Bērzpils bibliotēkas vadītāja, arī psalmu dziedātāja Anna Griestiņa.

"Līdz 1991.gadam psalmu dziedāšana bija apsīkusi. Protams, dziedātāji bija un psalmes tika dziedātas, bet tas bija šaurā lokā. Psalmes zināja tikai vecākā paaudze. Lūgšanu grāmatas bija novecojušas, vecie teksti vietām bija muļķīgi, pretrunīgi, daudz pavēles, nesakarīgu domu, novecojusi teikumu uzbūve. Tas viss pievērsa uzmanību jaunajiem psalmu tekstiem. Vecās dziedātājas pašas gan atzīst, ka melodijas skaistākas izklausījušās ar vecajiem tekstiem.

Vecās psalmes tika un vietām vēl joprojām dzied no 1857.gadā izdotās lūgšanu grāmatas „Grōmota lyugšona uz gūda Dīva Kunga ikšan Trejadeibas vīneiga Vyssvātōkas Jumprovas Marijas uz Dīva Svātō” un 1912.gadā izdotās „Vacō piļneigō lyugšonu grōmota”, bet visvairāk izmantoja 1914.gadā izdoto grāmatu „Vacō Lyugšonu grōmota Dīvam Kungam ikšan Trejadeibas Vīneigam, Vyssvātōkai Jumprovai Marijai un Dīva svātīm par gūdu”. Lai gan psalmu teksti dažāda izdevuma lūgšanu grāmatās atšķīrās, vecie dziedātāji to zināja un dziedāja psalmēs vietām mainot vārdus. Iesācējiem bija grūti pie tā pierast.

Bērzpilī pirmās trīs reizes psalmes pēc jaunajām grāmatām „Teicit Kungu” dziedāja 1991.gadā mājās pie Monikas Tūmiņas Vecpilī. Tas bija sākums jauno psalmu dziedāšanai. Vadīja Eleonora Namsone, kura ar Moniku Tūmiņu bija salīdzinājušas psalmes vecajās un jaunajās lūgšanu grāmatās. Pirmoreiz dziedāja Visu svēto dienā – 1.novembrī. Te tika sapulcinātas visas apkārtējās dziedātājas – abas Annas Griestiņas, Valija Jurkāne, Broņislava Spalviņa, Marcijana Livzeniece, Lucija Livzeniece, Donāte Gļauda, Veronika Moroza, Veneranda Resne, Monika Tūmiņa u.c.

Atšķirībā no vecajām grāmatām jaunajās ir izmestas Antifonas, pārveidoti piemēroti mūsdienīgi psalmu teksti. Vecajās grāmatās katrā daļā bija 3 lasījumi, kurus dziedāja, bet jaunajās grāmatās lasījumu ir mazāk, un tos lasa nevis dzied. Psalmes dzied divas stundas tāpat kā agrāk.

Tā psalmu dziedāšanā Bērzpilī tika izdarīts liels apvērsums, tika iesaistīti jauni dziedātāji. Jauno psalmu dziedāšana sāka pamazām no centra izplatīties pa visu pagastu, izņemot Golvarus, kur līdz pat šim laikam dzied tikai pēc vecajām lūgšanu grāmatām, un Zosuļus, kur nav spēcīgu dziedātāju.

Līdz šim bija ierasts, ka psalmus par kādas ģimenes vai ciema mirušajiem iedzīvotājiem Bērzpilī dzied mājās. Uz kopīgu dziedāšanu pamudināja Bērzpils dziedātāju dalība lūgšanās par mirušajiem, kas vairākus gadus notika Eglaines pamatskolā. Un tā 2011.gada 19.novembrī Bērzpils saieta namā notika pirmā kopīgā psalmu dziedāšana par mirušajiem. Pasākuma iniciatore bija Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas ērģelniece Aija Ikstena, kura šo ideju izteica vairākām pagasta sievām. A.Ikstenas aicinājumam atsaucās divdesmit sievas no Bērzpils, Beļausku, Gribkovas, Augstaru, Vecpils, Bērziešu un Pāliņu ciemiem. Psalmu dziedājumu Bērzpilī vadīja pieredzējusi un aktīva dziedātāja Anna Bitaine. Tas, ka dziedāšanā piedalījās arī dažas gados jaunas dziedātājas vieš pārliecību, ka psalmu dziedāšana neizzudīs arī pēc daudziem gadiem.

 

Bērzpils vadošās psalmu dziedātājas:

Dundeniece Anna

 


Bērzpils pagasta Golvaru ciemā ilgus gadus vadošā psalmu dziedātāja bijusi Anna Dundeniece. Viņa dzimusi 1919.gadā, vietējā. Bija skaista soprāna balss īpašniece. Ar viņu kopā dziedājušas Anna Apšeniece (dz. 1926.gadā), kura ilgus gadus dziedājusi Tilžas katoļu baznīcas korī. Visu mūžu psalmu dziedātājas bijušas Marija Dūre (1923- 2009), Marcijana Būdniece (1925). No nedaudz jaunākām dziedātājām mināma Olga Ēvele (1933- 2001) un Ināra Atpile (1952). Golvaru ciema dziedātājas ir bijušas tās, kuras Bērzpils pagastā psalmas pēc vecajām lūgšanu grāmatām dziedājušas visilgāk. Anna Dundeniece mirusi 2013.gada aprīlī

Namsone Eleonora

 


Psalmu (saļmu) dziedātāja Bērzpils pagastā. Dzimusi 1928. gadā Balvu rajona Krišjāņu pagasta "Vakšiniekos". Ieprecējusies 1953. gadā Bērzpils pagasta "Osudaros" un izaudzinājusi deviņus bērnus. Sešus gadus strādājusi Tilžas ambulancē, bet 20 gadus Bērzpils bērnudārzā par auklīti. Organizējusi un pati dziedājusi Bēržu draudzes korī. Patīk dziedāt no bērnības. Pati saka, ka "tik sirsnīgi dziedāju, ka acu no grāmatas nepacēlu". Jau bērnībā dziedātājas uzticējušas viņai lasījumu dziedāšanu "saļmās". Apdāvināta dziedātāja. Bez viņas Bērzpilī iztiek reti kurās bērēs, jo viņa ir galvenā psalmu dziedātāja un vadītāja. Jau no bērnības dziedājusi pēc vecajām lūgšanu grāmatām, bet no 1991. gada dzied pēc jaunajām 1990. gadā iznākušajām lūgšanu grāmatām.

Griestiņa Anna

 

 


Psalmu dziedātāja Bērzpils pagasta "Bonifacovā". Dzimusi 1928. gadā Bērzpils pagasta “Solā”, vietējā. Dzied psalmas no bērnības un kā visi vecie dziedātāji, zina tās no galvas. Dziedājusi baznīcā, bēru godos, mirušo piemiņas pasākumos un dzied joprojām. Spēcīgs soprāns. Spējīga arī pati vadīt psalmu dziedāšanu. Dziedāšanas prasmi mantojusi no savas mātes - Monikas Prenkas, kura arī bijusi laba dziedātāja un dziedājusi baznīcas korī. Var dziedāt gan pēc vecajām, gan jaunajām lūgšanu grāmatām.


Gutāne Bronislava


Psalmu dziedātāja Bērzpils pagasta "Augstaros". Dzimusi 1932. gadā Lazdukalna pagasta “Mastarīgā”. Spēcīgas balss īpašniece. Dziedājusi no divpadsmit gadu vecuma. Arī māte bijusi liela dziedātāja. Gavēņa laikā bērnībā māte katru vakaru likusi dziedāt psalmus, līdz ar to zinājusi no galvas. Bronislava pulcinājusi ap sevi spēcīgākās dziedātājas savā apkaimē – Ikstenu Genovefu (1931), Jurkāni Martu (1924), Ikstenu Annu (1936) u.c. Viņas līdz 1997. gadam dziedāja pēc vecajām grāmatām, bet no 1997.gada  dziedāja  gan pēc jaunajām, gan arī vecajām lūgšanu grāmatām. Mirusi 2003.gadā


Veronika un Pēteris Pokrotnieki

Bērzpils pagasta "Līdumnieku” ciemā atzīti psalmu un citu garīgo dziesmu dziedātāji ir Pokrotnieku ģimene – Veronika un Pēteris. Abi dzimuši 1922. gadā Bērzpils pagastā ( Pēteris – Līdumniekos, Veronika – Bērzpilī).  Abiem ir bijušas spēcīgas balsis un viņi uzskatāmi par spēcīgākajiem dziedātājiem Bērzpils pagastā. Ilgus gadus, kamēr vien spējuši, dziedājuši Bēržu baznīcas korī un arī pagasta korī. Var dziedāt psalmus gan pēc vecajām lūgšanu grāmatām, gan pēc jaunajām. Ar viņiem kopā Līdumnieku un citos apkārtējos ciemos dziedājusi  Genovefa Tiltiņa (1926), kura tagad  pārcēlusies uz dzīvi pie bērniem Rīgā, Staņislavs Tiltiņš (1931 – 2006), Tekla Bondare, Anna Curika (mirusi), Elvīra Pokrotniece (mirusi). Psalmi tika dziedāti Pokrotnieku vai Tiltiņu mājās. Tos dziedāja 1. novembrī (Visu svēto dienā) vai 2. novembrī (Dvēseļu dienā).

 

 Tūmiņa Monika

 

Dzimusi 1926. gadā, vietējā. Dzīvo Bērzpils pagasta "Vecpilī". Dzied psalmas jau daudzus gadus. Kopā ar viņu dzied Resne Veneranda (1933), Spalviņa Broņislava (1941), Livzeniece Marcijana (1935) u.c. vietējās dziedātājas. Ir vadītāja psalmu dziedāšanā un var dziedāt pēc vecajām un jaunajām grāmatām. Mirusi 2013.gada jūnijā


 


 


 


 

Raksta ID: 216
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2107
Ievietots:: 12 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Psalmu dziedāšana Baltinavas pagastā
b Psalmu dziedāšana Briežuciema pagastā
b Psalmu dziedāšana Kupravas pagastā
b Psalmu dziedāšana Lazdukalna pagastā.
b Psalmu dziedāšana Medņevas pagastā
b Psalmu dziedāšana Rugāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Susāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Šķilbēnu pagastā
b Psalmu dziedāšanas tradīcijas Latgalē