Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"

Raksta ID: 1505
Atjaunināts: 29 janvāris, 2024

Kolektīvs radās 2013.gadā iedvesmojoties no Rugāju dejotājām, kuras uzstājās parka estrādē Baltinavas novada svētkos. Vairākas baltinavietes uzrunāja skolotāju Irēnu Kašu par sava dāmu kolektīva veidošanu, apstiprinot savu dalību tajā. Uz pirmajiem mēģinājumiem 2013.gadā sanāca astoņas dāmas, bet jau pēc neilga laika tām pievienojās vēl četras. Kolektīvs pirmo reizi uzstājās Baltinavas Kultūras namā 18. novembra pasākumā ar deju “Krakovjaks”. Pakāpeniski kolektīvs papildinājās līdz sešpadsmit dalībniecēm. 2014.gadā sieviešu deju kopā dejoja: Ina Gavrilova, Lilita Kūkoja, Aina Ločmele, Anele Bordāne, Benedikta Mežale, Aija Logina, Lidija Siliņa, Veneranda Putrāne, Inga Careva, Inta Vilkaste, Ilva Aktriseens, Inga Nalivaiko, Marija Plešakova, Inga Briede, Marita Kušnire, Jekaterina Slišāne. 2018.gadā pievienojās Inga Bleidele. Desmit gadu garumā kolektīvu vada Irēna Kaša.
 “Gaspažu” dāmas savu iekšējo pasauli izpauž ieklausoties dziesmu vārdos, melodijās un izpauž to kustībā - dejā. Sieviešu deju kopa “Gaspaža” iegājusi vēsturē ar “Kamenes deju”. Tā bija otrā deja, ko dāmas iemācījās, un ar ko uzstājās koncertos ārpus Baltinavas. Sākumā, kad kolektīvam vēl nebija nosaukuma, daudzviet, kur piedalījās koncertos, viņas arī dēvēja par “Kamenēm”. Bet gribējās kādu intrigējošāku nosaukumu. Un tad kopas vadītājai Irēnai nejauši ienāca prātā vārds "gaspaža", ko latgaliešu valodas vārdnīca tulko kā "kundze". Nosaukums norāda ne tikai uz tā vēsturisko izcelsmi, bet arī uz to, ka deju kolektīva dalībnieces ir kundzes. Un viņas ir ne tikai kundzes labākajos gados, bet arī jūtas kā kundzes.
Pašlaik (t.i.2024.gada sākumā) deju kopā ir četrpadsmit šarmantas gaspažas no Baltinavas, Briežuciema un Šķilbēniem - Inta Vilkaste, Inga Careva, Ina Gavrilova, Ingrīda Briede, Inga Nalivaiko, Marija Plešakova, Jekaterina Slišāne, Marita Kušnire, Vineta Cīrule, Inese Smirnova, Inese Ozoliņa, Daina Pužule, Skaidrīte Pakalnīte un kolektīva vadītāja Irēna Kaša.
Kolektīva repertuārā ir gan Eiropas senioru dejas, gan uz šlāgermūzikas pamata veidotas dejas, kurām horeogrāfiju veidojusi gan pati “Gaspažu” kolektīva vadītāja Irēna Kaša, gan citu kolektīvu vadītājas. Pateicoties prasmei dejot Eiropas deju kolektīvu repertuāru, deju kopa piedalījās vairākos Eiropas deju kopu festivālos  Līvānos, Rugājos, Gaigalavā, Višķos, Gaujienā, Kārsavā, Olainē. Dāmas ir pabijušas arī Starptautiskajā festivālā Pleskavā. Desmit gadu laikā kolektīvs ar savu uzstāšanos ir priecējis skatītājus  daudzās Latvijas vietās - Baltinavā, Briežuciemā, Salnavā, Kubulos, Bērzpilī, Silajāņos, Lēdmanē, Riebiņos, Balvos, Žīguros, Aglonā, Lazdukalnā, Vīksnā, Mētrienā, Degumniekos.
Sieviešu deju kopa “Gaspaža” 2023.gadā 25.novembrī nosvinēja sava kolektīva darbošanās 10 gadu jubileju. Uz jubilejas pasākumu “Iesien dzīves mezglā deju” bija ieradušies astoņi “Gaspažu” sadraudzības kolektīvi no Tilžas, Rugājiem, Preiļu novada Rožkalna TN, Bērzpils, Viļakas, Kubuliem, Balviem, Žīguriem.
                                                                                                           / Informāciju sagatavoja Lidija Ločmele /

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no L.Ločmeles foto arhīva: Deju kopa "Gaspaža" (2023); gada ieskaņas koncertā Briežuciemā (2014); Līgo svētkos Baltinavā (2014); pasākumā "Spīganu dejas ezera atspulgā Lubānā (2015); Vīksnā (2018); Sebežas pilsētas svētkos (2018); Lēdmanē (2019); Starptautiskajā senioru deju festivālā Višķos (2019); Ziemassvētkos Baltinavā (2017); Baltinavas pagasta svētkos (2019); Starptautiskajā deju festivālā Olainē (2022); Valsts svētku pasākumā (2022); kolektīva 10 gadu jubilejas pasākumā (2023)

Raksta ID: 1505
Atjaunināts: 29 janvāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 244
Ievietots:: 29 janvāris, 2024 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 janvāris, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"