Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas muzikantu kapela “Atzele”

Raksta ID: 1504
Atjaunināts: 20 decembris, 2023

Folkloras kopas „Atzele” muzikantu kapela pastāv jau no 1988.gada. Sākumā spēlēja vecā kaluma muzikanti – Latgales kokli jeb  cītarkokli Staņislavs Zaremba, Daniels Prancāns, Jānis Pranckuns, Helēna Ločmele,   dūru cītaru – Broņislavs Pipars, Antoņina Baumane, Kukulis, Jānis Pranckuns,  Anita Logina, vijoli – Lucija Pranckune, Jānis Pranckuns,  Pēteris Kokorevičs, Ilona Bukša, akordeonu un garmošku – Janīna Dukaļska,  Emerita Vancāne, Alfrēds Circenis, bungas – Staņislavs Dupužs.
Folkloras kopas dibinātāja ir skolotāja Marianna Melne, vadītājas ir bijušas Janīna Dukaļska un  Anna Annuškāne.
Pirmsākumā muzikanti spēlēja dziesmu pavadījumus folkloras kopai „Atzele” un uzspēlēja pa kādai polkai, maršam, krakovjakam arī vieni paši. Kā patstāvīga muzikantu kapela atsevišķi no folkloras kopas Ilonas Bukšas vadībā darbojas kopš 2012. gada. Piedalās skatēs, Dziesmu svētku kapelu maratonos, daudzos koncertos novadā un citur Latvijā, muzicē ballēs. Šobrīd folkloras kopas „Atzele” muzikantu kapelā ir 5 muzikanti un 3 dziedātājas: Ilona Bukša un Marija-Sanija Zelča – vijoles, Evita Zaremba-Krīģere – cītara, Alfrēds Circenis – garmoška, Ivars Kuprišs – bungas, dzied Inita Sprukule, Ingrīda Šaicāne un Anita Zaremba.
2022. gadā kapela kopā ar kopu piedalījās Lieldienu pasākumā “Citādi zaķi” Viļakas KN, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 35. gadu darbības jubilejā, muzeju nakts pasākumā Viļakā, Līgo svētkos Viļakas estrādē, folkloras festivālā “Baltica-2022” Siguldā un Rīgā, Balvu novada svētkos Lāča dārzā, senioru pasākumā “Rudenīgas noskaņas”  un Ziemassvētku pasākumos Borisovas TN un Viļakas KN, kā kapela muzicēja nacionālo partizānu piemiņas dienā Stompakos, XXII Tautas mūzikas svētkos Jaunjelgavā, Saulgriežu ballē Lazdulejas estrādē, koncertā “Ļipa kust” Viļakas estrādē. 2023. gadā muzicējuši izstādes "Teicējas" atklāšanā Viļakas klosterī, pasākumā "Pie tējas tases" Medņevas TN, "Jāzepa dienas danču nakts" pasākumā Rugāju TN, kā arī Dziesmu un deju svētkos Rīgā, Balvu novada svētkos un tautas muzikantu svētkos Preiļos.
Kapela “Atzele” saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicības: 2023. gada septembrī Preiļos par radošu ieguldījumu XXIII Tautas mūzikas svētkos un XIX Starptautiskajā folkloras festivālā “Rudynōji”, 2023. gada jūlijā Rīgā “PAR KOPĀ BŪŠANU UN KOPĀ JUŠANU” XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, 2022. gada jūlijā Rīgā par tradīciju saglabāšanu un radošo ieguldījumu Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2022”, 2022. gada jūnijā Jaunjelgavā par radošu sniegumu XXII Tautas mūzikas svētkos, 2020. gada jūlijā Barkavā par radošu ieguldījumu XIX Tautas muzikantu svētkos.  Kapelas vadītāja Ilona Bukša 2023. gadā ir apbalvota ar Balvu novada Domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Viļakas kultūras nama arhīva

Raksta ID: 1504
Atjaunināts: 20 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 77
Ievietots:: 20 decembris, 2023 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"