Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ilona Bukša

Raksta ID: 1453
Atjaunināts: 14 decembris, 2023

Izglītības un kultūras darbiniece, vairāku pašdarbības kolektīvu vadītāja.
Dzimusi 1967. gada 9. novembrī Viļakā. Līdz astotajai klasei mācījusies Viļakas vidusskolā un Viļakas Mūzikas skolā. Pēc tam uzsākusi mācības Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vijoles klasē un 1987. gadā ieguvusi vijoles pasniedzēja un orķestra mākslinieka kvalifikāciju. 2001. gadā Ilona Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē (pēc 2001. gada – Daugavpils Universitāte) ieguva stīgu instrumentu spēles un vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājas kvalifikāciju, bet 2008. gadā – izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.
No 1986. gada Ilona Bukša strādā Viļakas Mūzikas un mākslas skolā par vijoļspēles skolotāju. Paralēli šim darbam viņa strādājusi par mūzikas skolotāju arī Mežvidu pamatskolā (1987. gada sept. - 1988. gada maijs), Viduču pamatskolā (1996. gada sept. - 1997. gada maijs), Balvu mūzikas skolā (1997. gada janv. - 1999.gada maijs), Liepnas mākslas un mūzikas skolā (1998. gada sept. - 1999. gada maijs) un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā (2006. gada sept. - 2016. gadam). No 2002. gada Ilona strādā par mūzikas skolotāju Viļakas Valsts ģimnāzijā un no 2018. gada - Rekavas vidusskolā.
Jau Rēzeknes mūzikas vidusskolas laikā Ilona spēlēja skolas simfoniskajā orķestrī un dziedāja Rēzeknes kultūras nama jauniešu korī "Ezerzeme". Kā viena no jaunākajām dalībniecēm ar kori koncertēja ārpus Latvijas teritorijas - Gorkijā, Sanktpēterburgā, Maskavā - un piedalījās dažādos konkursos. Dziesmu svētku Fināla skatē 1985. gadā "Ezerzeme" ieguva I pakāpi.
Vecāki Ilonai jau bērnībā ieaudzināja darba tikumu, ģimeniskās vērtības un mīlestību uz dziesmu.  Šīs vērtības tagad tur cieņā arī viņas bērni, kas ir dzīves svarīgākā daļa: meita Elīna un dēls Ernests. Var tikai brīnīties, kā Ilona paspēj gan pati muzicēt dažādos kolektīvos, gan vadīt tik daudzās kapelas un vokālos ansambļus.
Ilona Bukša no 1988. gada spēlē vijoli folkloras kopā "Atzele". Ir vienīgā, kura kolektīvā darbojas kopš tā pirmsākuma. Sākumā folkloras kopā bija gan daudz dziedātāju, gan daudz muzikantu: Katlešu skolotāja Antoņina Baumane, Bernhards Kukulis, Broņislavs Pipars spēlēja uz dūru cītaras, Staņislavs Zaremba, Daniels Prancāns uz cītarkokles, brālis un māsa Lucija un Jānis Pranckuni un Ilona Bukša uz vijoles, ik pa laikam kāds uz akordeona. Tā kā lielākā daļa muzikantu bija gados, tad sastāvs vēlāk stipri samazinājās - palika Ilona, Janīna Dukaļska uz akordeona, Helēna Ločmele uz cītara, ilgstošs bundzinieks bija Staņislavs Dupužs.
Vēlākos gados, kad kolektīvu bieži aicināja spēlēt ballītēs, ar tik lielu sastāvu tas sagādāja grūtības. Tāpēc 2012. gadā tika izveidota atsevišķa muzikantu kapela mazākā sastāvā, bet ar tādu pašu nosaukumu "Atzele" (vadītāja Ilona Bukša). Kapela labprāt brauc un piedalās Tautas muzikantu svētkos, večerinkās, festivālos, senioru svētkos, kur var gūt muzicēšanas pieredzi no citiem kolektīviem un tautas muzikantiem - vecmeistariem.
Tā kā Ilona visu laiku strādā ar bērniem, tad, protams, viņa ir vadījusi bērnu kapelu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapelu "Paeglīte", bet šobrīd vada Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapelu "Rekavas stīgotāji". Ar bērnu kolektīviem regulāri piedalās "Pulkā eimu, pulkā teku" skatēs Rīgā un festivālos Saldū, Dzērbenē, Iecavā, Liepājā.
Otrā Ilonas sirdslieta ir dziedāšana. Aizrauj dziedāšana sieviešu vokālajā ansamblī "Cansone", kurā viņa dzied kopš 1996. gada. No 2011. gada ir ansambļa vadītāja. 2015. gadā ansamblis piedalījās Starptautiskajā koru mūzikas konkursā - festivālā Pečoru pilsētā, kur saņēma konkursa laureāta I pakāpes diplomu.
Ilona ir vadījusi arī Viļakas kultūras nama bērnu vokālo ansambli (1997 - 2005), Vecumu pagasta jaukto vokālo ansambli "Atvasara" (1999 - 2005 un 2013 - 2018). Enerģijas lādiņu visai darba nedēļai dod iknedēļas svētdienas dziedāšana katoļu baznīcas korī.
Ilona Bukša par nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības un kultūrvides veidošanā un uzturēšanā Baltinavas novadā 2012. gadā apbalvota ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstu, bet 2013. gadā - Viļakas novada domes Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tradicionālās vijoļspēles popularizēšanā Viļakas novadā. 2022. gadā Ilona Bukša bija titula "Gada skolotājs" laureāte, bet 2023.gadā par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Bukšas personīgā arhīva: Ilona (2022); pie klavierēm; ar folkloras kopu "Atzele" pašos pirmsākumos Ates dzirnavās (1989, stāv ceturtā no kreisās puses); Mālpilī (2022); ar kapelu "Atzele" Staburagā (2022); ar vokālo ansambli "Cansone" Viļānos (2022); ar vijolnieku ansambli (2018); bērnu kapela "Paeglite"(2020); pasākumā "Gada skolotājs" (2022), VVĢ žetonu vakarā (2019)

Raksta ID: 1453
Atjaunināts: 14 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 583
Ievietots:: 27 marts, 2023 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna