Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kalniņa Inese

Raksta ID: 1446
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Kultūras darbiniece

Dzimusi 1966. gada 15. jūlijā Krišjāņu pagasta Mežupē. Mācījusies Tilžas vidusskolā. Skolotājas Regīnas Čudarānes pamudināta, Inese agri sāka piedalīties skolas daiļlasītāju konkursos, gūstot labus panākumus un pēc tam startējot rajonā. Skolā viņa bija gan klases kultorgs - organizēja klases sadraudzības pasākumus jeb “uguntiņas”, kā tās tolaik sauca, gan skolas kultorgs, organizējot skolas pasākumus – Jaungada eglītes, 8. marta pasākumus utt. Vēlāk skolotāja Veneranda Ūsele uzaicināja Inesi iesaistīties skolas dramatiskajā kolektīvā. Tas viņu tā aizrāva, ka, pabeigusi vidusskolu, Inese iestājās Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kur ieguvu kvalifikāciju „Klubu darbinieks, klubu pasākumu režisors”. 1985.gada 1.jūlijā Inese sāka strādāt par Krišjāņu ciema kluba vadītāju. Viņa atceras, ka pirmais uzdevums bija noorganizēt tautas tiesas izbraukuma sēdi – bija jāsanes krēsli, jānovieto galds prezidijam un vāzēs jāsaliek ziedi. No rajona atbrauca smalki kungi, kuri bargi runāja par kādu traktoristu, kurš kaut ko sliktu bija izdarījis. Tas bijis pārdomu brīdis: „Ārprāts, kādi pasākumi man būs jārīko!”
Kad 1985. gadā Inese atnāca strādāt uz Krišjāņiem, tautas namā darbojās tikai viens kolektīvs - sieviešu vokālais ansamblis, un reizi pa reizei kopā sanāca etnogrāfiskais ansamblis. Lai gan ansambļa vadītāja Paulīna Pelše bija jau ar krietnu gadu nastu plecos, kolektīvs paguva piedalīties dažādos festivālos. Jau pirmajā darba gadā Inese nodibināja dramatisko kolektīvu, kurš darbojas joprojām. Dramatisko kolektīvu visu šo laiku vada pati Inese Kalniņa. Tas regulāri piedalās Balvu novada  amatierteātru skatēs, iegūstot pārsvarā 2. pakāpes diplomus, un citu tautas namu rīkotajās dramatisko kolektīvu saspēlēs.
Krišjāņos Inese Kalniņa nostrādāja līdz 2009. gadam. Tad kādu laiku vadīja Tilžas kultūras namu, bet 2015. gadā atkal atgriezās Krišjāņos, lai turpinātu strādāt par kultūras darba organizatori. Kā lielākos izaicinājumus Inese min 2009. gadā Rēzeknes augstskolā iegūto profesionālā bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācijā un 2011. gadā iegūto autovadītāja apliecību, jo visu dzīvi bija domājusi, ka redzes dēļ tas nav iespējams.
2022. gadā tautas namā darbojas pieci pašdarbības kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis “Elija”, dramatiskais kolektīvs,  dāmu deju grupa “Dzirksteles”, Laimas lauku kapela un Krišjāņu folkloras kopa.
 Inesei Kalniņai patika veidot un piedalīties spēļu programmu vadītāju saspēlēs. Viņa vairākkārt piedalījusies Balvu kultūras un atpūtas centra rīkotajās spēļu programmu vadītāju saspēlēs. 2011. gadā Inese kopā ar meitu Eviju 3.Vislatvijas spēļu programmu vadītāju saspēlē Balvos ieguva Skatītāju simpātijas balvu. Savukārt 2003. gadā piedalījusies otrajā republikas sarīkojumu vadītāju konkursā Valmierā.
Savulaik no vīramātes Inese iemācījās darīt alu un cept maizi. Joprojām pati gan cep maizi, gan sien sieru. Viņai patika iet par godu saimnieci, bijusi daudzu jubileju un kāzu vadītāja.
No 2009. gada Inese ir Krišjāņu vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja, no 2020. gada - Krišjāņu pagasta biedrības “Pēdas- K” valdes locekle.
Ģimenē izaudzināti divi bērni - Raivis un Evija.
2001. gadā Inese Kalniņa saņēma Latvijas Amatniecības kameras prezidija Atzinību par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, latviskās vides veidošanu, tradīciju turpināšanu un izkopšanu - savu amatu prasmi apliecinot apzinīgā darbā un dzīvē. Savukārt 2011. gadā viņa saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un radošu kultūras vides bagātināšanu un 2022. gadā Balvu novada domes Atzinības rakstu  par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Krišjāņu pagastā.
Ineses Kalniņas moto: „Mēs katrs esam tie, kas savam laikam iedodam skanējumu. Mēs izvēlamies instrumentus. Mani instrumenti ir mīlestība pret savu darbu un sirds siltums, ko dāvināt cilvēkiem, kas ir man apkārt.”

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Kalniņas personīgā arhīva: Inese (2022); ar dramatisko kolektīvu Kubulos pēc dramatisko kolektīvu skates (2016); ar Ainu Korklu pasākumā "Lubānas vilinājums" Gaigalavā (2020); kaķenīte Balvu kultūras un atpūtas centra rīkotajā sarīkojumu vadītāju saspēlē "No smieklu kules" (2009); Bērnības svētkos Tilžā ar meitu Eviju (2012); Lieldienu zaķi Krišjāņos ar Eviju (2014); ar Sanitu Pauliņu “Popielas” pasākumā Krišjāņos (2015); ar dramatisko kolektīvu pēc veiksmīgas skates Vīksnā, kur spēlēja izrādi "Kā Pampāļu Pēteris sievu meklēja" (2019)

Raksta ID: 1446
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 191
Ievietots:: 20 decembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna