Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jasinska Irēna

Raksta ID: 1444
Atjaunināts: 17 oktobris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1947. gada 1. janvārī Ludzas rajona Annasmuižā. Vispirms mācījusies Mežvidu astoņgadīgajā skolā, pēc tam - Laidzes sovhoztehnikumā par grāmatvedi plānotāju. 1967. gadā pēc skolas beigšanas sāka strādāt kolhozā "Pobeda". No 1972. gada, kad kolhozu pievienoja kolhozam "Sarkanais partizāns", Irēna turpināja strādāt par grāmatvedi kolhozā "Sarkanais partizāns". Pēc kolhoza likvidācijas no 1992. gada 1. maija viņa strādāja Ploskenes ciema padomē par grāmatvedi. No 2004. gada ir pensijā.
1967. gadā Irēna apprecējās. Ģimenē izaudzināti divi dēli - Aigars un Jānis. No 1992. gada dzīvo Bērzkalnes pagasta Vējavā.
Irēna Jasinska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa vispirms sākusi piedalīties psalmu dziedāšanā. Irēna atceras, ka savulaik psalmu dziedāšanu savās mājās organizējusi Lucija Jasinska par Afganistānā kritušo dēlu Jāni. Vēlāk sievas Jasinsku mājās sanāca un turpināja dziedāt arī maija mēnesī. Kad 1990. gadā tika uzcelts krucifikss Silakrogā pie Vancānu mājām, tad, protams, dziedāšana maija mēnesī notika te. Sākumā dziedāšanu organizēja un vadīja māju saimniece Konstancija Vancāne, tagad to turpina viņas meita Silvija Strupka.


Foto no I. Jasinskas personīgā arhīva: Irēna; ar māsu Zentu Kunci (2016); ar vīru Albertu 40 gadu kāzu jubilejā (2007)

Raksta ID: 1444
Atjaunināts: 17 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 69
Ievietots:: 17 oktobris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 oktobris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna