Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zeltkalne Vineta

Raksta ID: 1442
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Projektu vadītāja, žurnāliste un komunikācijas speciāliste, garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1980. gada 29. augustā Balvos, dzīvo Balvu novada Kubulu ciemā. Beigusi Stacijas pamatskolu un Balvu pilsētas ģimnāziju. Pēc tam studijas Vidzemes augstskolā, kur ieguvusi profesionālo sabiedrisko attiecību speciālista bakalaura grādu. Arī profesionālo maģistra grādu Sociotehnisku sistēmu modelēšanā aizstāvējusi Vidzemes augstskolā. Viņas maģistra darbs "Komunikācijas plūsmu modelis Balvu rajona pašvaldībās" piedalījās Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalauru un maģistra darbu konkursā un tika atzīts par Vidzemes augstskolas labāko maģistra darbu 2010.gadā. 2014.gadā iznāca Vinetas Zeltkalnes sarakstītā grāmata "Komunikācijas plūsmas modelis pašvaldībās".
Kopš 2005. gada Vineta Zeltkalne raksta projektus pašvaldībā, raksta arī nevalstiskajām organizācijām un draudzēm. Līdz 2022.gadam ir realizēti vairāk kā 100 projekti.  No 2017. gada ir “Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs”” projekta vadītāja. No 2010. gada raksta un realizē projektus Viļakas Romas katoļu draudzei: ērģeļu restaurācijai seši atbalstīti projekti (katram darba posmam), vitrāžu atjaunošanai - astoņi atbalstīti projekti, lai atjaunotu 9 vitrāžas.  
Vineta bija stratēģijas administratīvā vadītāja īstenojot Leader+ projektus - "Balvu rajona attīstības stratēģija 2007 - 2008"un "Balvu rajona attīstības stratēģija 2009 - 2013". Viņa rakstījusi daudzus infrastruktūras, pārrobežu projektus, projektus Eiropas sociālajam fondam, VKK fondam. 2012.-2014.gadā tika realizēts Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts par Viļakas vēsturiskās klostera ēkas 1.kārtas rekonstrukciju, 2019.-2022.gadā -"Greenways Riga - Pskov" par nomarķētu zaļā veloceļa izveidi bijušās dzelzceļa trases vietā. Realizēti vairāki projekti par grants seguma ceļu pārbūvi Vecumu, Medņevas un Šķilbēnu pagastos.
Vineta bijusi Latgales kultūras programmas projektu konkursa komisijas eksperte 2008. un 2009.gadā un Nīderlandes KNHM projektu vērtēšanas locekle 2013. un 2014.gadā.
Vineta Zeltkalne labprāt raksta par dažādiem kultūras pasākumiem, bet visvairāk patīk rakstīt par reliģiskām tēmām, pasākumiem un notikumiem baznīcās, kā arī rakstīt portretintervijas. Raksti ir publicēti vairākos izdevumos - "Katoļu dzeivē", "Katoļu baznīcas vēstnesī", laikrakstos “Vaduguns” un “Vietējā”, "Viļakas novadā" un "Balvu novada ziņās".  Aizvietojot kolēģi, ir bijusi Viļakas novada domes izdevuma "Viļakas novadā" redaktore no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada maijam.
Pamatskolas laikā dziedājusi skolas korī un ansamblī. Patīk doties ceļojumos, iepazīt Balvu novadu, Latviju un citas zemes. Interesē Itālijas kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums un kulinārija.
2005. gada novembrī Vineta sāka strādāt Balvu rajona padomē. Pavisam nejauši blakus kabinetā atradās Balvu rajona kultūras pārvalde, kuru tolaik vadīja Ruta Cibule. Ikdienā viņām bieži iznāca satikties, aprunāties un dzirdēt jaunumus kultūras nozarē rajonā. Tā kā Rutas sirdslieta bija nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un pārmantošana, tad jau tajā laikā Vineta dzirdēja Rutas stāstus par maija dziedājumiem. Dzirdētā informācija palika atmiņā, bet tāda aicinājuma piedalīties tajos vēl nebija.
2010.gadā Vineta Zeltkalne sāka strādāt jaunizveidotajā Viļakas novada domē. Uzsākot darbu jaunā darba vietā, viņa vēlējās darīt arī jaunas lietas. Vineta bija redzējusi, ka Vadugunī tiek publicēts, kad maija dziedājumi notiek Medņevas, Tilžas, Vectilžas un citos pagastos. “2010.gada aprīlī pazvanīju Medņevas tautas nama vadītājai Skaidrītei Šaicānei un pajautāju, vai es varu atbraukt pie viņiem un piedalīties maija dziedājumos. Skaidrīte man atbildēja: "Brauc, mēs tevi ļoti gaidīsim". Tā kopš 2010. gada maija mēneša Vineta piedalās maija dziedājumos. Visbiežāk viņa dzied pie Kubulu centra krucifiksa. Šis krusts ir īpašs, jo šobrīd maija mēnesī dzied katru dienu, bet 2021. un 2022.gadā reizi nedēļā – svētdienās dzied pie krusta arī visu vasaras sezonu līdz pat oktobrim. Vineta saka, ka nav soliste, bet patīk dziedāt garīgās dziesmas Dieva un Dievmātes godam. Jo vairāk dzied, jo vairāk iemācās arī melodiju. Viņa vislabāk zina Dievmātes godam veltītās dziesmas no tradicionālās katoļu dziesmu grāmatas.  Maija mēnesī Vineta cenšas aizbraukt dziedāt arī pie citiem krustiem. Lai paplašinātu redzes loku un iegūtu jaunu pieredzi, ir piedalījusies maija dziedājumos Viļakā, Medņevas, Šķilbēnu, Susāju un Vecumu pagastos, Preiļu un Aglonas novados.
“Maija mēnesis vienmēr liekas par īsu, jo gribētos aizbraukt un piedalīties maija dziedājumos ciemos, kur es vēl neesmu piedalījusies. Tikai pāris reizes esmu piedalījusies dziedājumos Dienvidlatgalē, bet vēlētos tur aizbraukt vēl, jo ir interesanti izpētīt kā vienu dziesmu nedaudz savādāk dzied dažādās vietās Latgalē. Paldies Radio Marijai Latvija un īpaši pr. Pēterim Skudram un Rihardam Miķelsonam, kuri maija mēnesī dodas izbraukumos pa Latgali un ieraksta maija dziedājumus, ko ir iespējams noklausīties. Lai Dievs žēlsirdīgi atalgo ikvienu, kurš nesavtīgi piedalās maija dziedājumos un iesaista jaunus dalībniekus, lai šī tradīcija saglabātos mūžīgi,” saka Vineta. Vineta Zeltkalne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa ne tikai dzied, bet arī fotografē un par dziedājumiem stāsta preses izdevumos.

2022.gadā Vineta Zeltkalne par nesavtīgu ieguldījumu novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus, apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Zeltkalnes personīgā arhīva: Vineta (2022); ar Radio Marija vīriem: pirmo Radio Marija Latvija programmas direktoru priesteri Pēteri Skudru un pirmo mārketinga speciālistu, izaugsmes veicinātāju Rihardu Miķelsonu (2019); Viļakas baznīcas dārzā (2020); pie Lodumas krucifiksa (2017); pie Pakašovas krucifiksa; pie Kubulu centra krucifiksa (2020, 2022);

Raksta ID: 1442
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 114
Ievietots:: 17 oktobris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte