Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Langovska Marianna

Raksta ID: 1441
Atjaunināts: 22 septembris, 2022

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Briežuciema pagasta Dukuļevas ciemā 1965. gada 23. februārī. Pēc 8. klases Briežuciema astoņgadīgajā skolā aizgāja mācīties uz Rīgas 9. profesionāli tehnisko skolu par gaļas sadalītāju. Pēc skolas beigšanas 1982. gadā sāka strādāt Balvu gaļas kombinātā. 1989. gadā Marianna atgriezās Briežuciemā un strādāja par pavāri Briežuciema skolā līdz pat 2015. gadam, kad aizgāja no darba veselības problēmu dēļ. Tagad Marianna dzīvo mājās, pieskata savu mammu un saimnieko savā lauku sētā.  
Marianna Langovska visos laikos ir bijusi aktīva pašdarbniece. Jau no 90. gadiem darbojusies Briežuciema dramatiskajā kolektīvā, dziedājusi vokālajā ansamblī pie A. Pakalnītes, sešus gadus dejojusi Briežuciema deju kolektīvā. Tā kā māsa Līvija Cibule mēdza rakstīt humoristiskus tekstus no dzīves, tad Marianna, izmantojot savas aktiera dotības, sāka tos lasīt dažādos pasākumos turpat Briežuciemā. Vēlāk viņa ar tiem piedalījusies stāstnieku saietos Krišjāņos un Viļānos. Tāpat viņa ar kādu ideju vai dziesmu labprāt iesaistījās pasākumu rīkošanā pagastā. No 2012. gada Marianna dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīvu piedalījusies gan folkloras festivālā "Baltica", gan Dziesmu svētkos Rīgā, gan pasākumos pagastā un novadā.
Liela dziedātāja bija Mariannas mamma Stefānija Langovska. Viņas dziedājumu kopā ar māsām Mariju Štotaku, Domicellu Keišu, Elēnu Loginu un Veroniku Moiseju ir ierakstījusi arī “Radio Marija”. Stefānija savulaik piedalījusies gan psalmu dziedāšanā, gan maija dziedājumos pie Dukuļevas krucifiksa. Tā kā jau no bērnības Marianna gāja līdzi mammai, tad dzirdēja, kā sievas dzied, un saprata, ka tas patīk arī viņai. Agrāk pie Dukuļevas krucifiksa maijā dziedāt gāja katru dienu, kad norietēja saule. Tagad gan dzied tikai vienu reizi mēnesī, parasti maija pirmajā nedēļā. Dziedājumu vada Genovefa Zelča, bet dziesmas iesāk Marianna. Marianna Langovska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Tagad Marianna ir uzņēmusies arī šefību par Dukuļevas krucifiksu un organizē tā sakopšanu (agrāk atbildīgā bija Valentīna Keiša). 2019. gada septembrī krucifikss tika kapitāli atjaunots. Marianna priecājas, ka tagad krusts ir kļuvis vizuāli pievilcīgs, un cilvēki, braucot vai ejot tam garām, apstājas un kādu laiku uzkavējas. Pie krucifiksa dzied ne tikai maija mēnesī, bet arī Dvēseļu dienā (2.novembrī), kad dzied par mirušajiem un aizgājušajām dvēselītēm. Marianna Langovska ar ģimeni  dzīvo Briežuciema centra daudzdzīvokļu mājā. Izaudzināts dēls Enriko.


Foto no M. Langovskas personīgā arhīva: Marianna (I. Bobrovas foto, 2022);  ar Briežuciema etnogrāfisko ansambli un folkloras kopu "Soldanī" Lāča dārzā (2022, trešā no labās puses)

Raksta ID: 1441
Atjaunināts: 22 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 60
Ievietots:: 22 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 22 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna