Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Upīte Anita

Raksta ID: 1439
Atjaunināts: 22 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1958. gada 28. novembrī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Mācījusies vispirms Viduču astoņgadīgajā skolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. 1977. gadā, pēc vidusskolas absolvēšanas, aizbrauca uz Rīgas rajona Garkalni un sāka strādāt iekšlietu sistēmā. 1979. gadā apprecējās. 1981. gadā uzsāka neklātienes studijas LVU Juridiskajā fakultātē, kuru beidza 1987. gadā. Ģimenē izaudzināti divi bērni - Marina un Igors.
1991. gadā ģimene vispirms pārcēlās uz Balviem, bet 1994. gadā - pie mammas ar tēvu uz Lodumas ciema ''Ķiršiem", kur dzīvo joprojām. Balvos Anita strādāja Balvu rajona agrorūpnieciskajā apvienībā (RARA) par juristi, bet Medņevā - Medņevas pagasta bāŗiņtiesā par priekšsēdētāju. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā viņa turpināja strādāt par priekšsēdētāju Viļakas novada bāriņtiesā. No 2020. gada ir pensijā.
Anita Upīte ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka dziedāšana pie Lodumas krucifiksa notikusi vienmēr, bet Anitai tas aizsākās līdz ar Atmodas laiku. Dziedāt pie krusta aicināja ne tikai vietējos ļaudis, bet arī tos iedzīvotājus, kas nākuši no Lodumas ciema, taču dzīvo apkārtējos ciemos. Tagad dzied vienreiz nedēļā - svētdienās. Dzied parasti 9-10 sievas: Silvija Babāne, Zinta Babāne, Anna Supe, Marjana Babāne, Valentīna Babāne, Aina Prancāne, Antra Prancāne, Skaidrīte Šaicāne, Malvīne Ločmele, Maija Dukovska, Anita un Marina Upītes. Medņevas sievas pie Lodumas krucifiksa maijā ir dziedājušas arī "Impro" organizētajām tūristu grupām.
Anitai ar ģimeni ir iekopts liels un skaists dārzs.
2009. gadā Anita Upīte apbalvota ar Balvu rajona padomes Atzinības rakstu, 2018. gadā - ar Viļakas novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Upītes personīgā arhīva:Anita Siguldā; milicijas formā 80.gados; Anita (1998); ar meitu Marinu 12.klases izlaidumā (1997); ar ģimeni (2004); ar ģimeni (no kreisās puse - dēls Igors, meita Marina, tēvs Marijans, mamma Valentīna un mazmeita Anete, ap 2000.gadu)

Raksta ID: 1439
Atjaunināts: 22 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 52
Ievietots:: 22 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 22 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna