Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Delvere Zita

Raksta ID: 1438
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1983. gada 22. martā Preiļos. Mācījusies Dekšāru pamatskolā un Varakļānu vidusskolā. Pēc tam studijas turpināja Rēzeknes augstskolas Pedagoģijas fakultātē (1998 - 2001) un 2011. gadā Daugavpils universitātē ieguva maģistra grādu pedagoģijā un vadības zinātnē. Pēc Rēzeknes augstskolas Zita sāka strādāt NBS Valodu skolas Alūksnes mācību nodaļā par angļu valodas skolotāju. Te strādāja līdz pat 2021. gadam. Tagad Zita nodarbojas ar dažādu seriālu tulkošanu izklaides kanāliem. Viņa tulkojusi seriālus "Vera", "Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0", "Kāršu nams" u.c.
2006. gadā apprecējās, un tagad dzīvo Bērzpils pagasta Pāliņu ciemā. Ģimenē aug pieci bērni.
Pie krusta dziedāt Zita sāka, jau dzīvodama Dekšārēs. Mamma ejot vienmēr ņēma līdzi, tāpat aicināja meitu līdzi, kad gāja dziedāt psalmus. Tā ar garīgām dziesmām viņa izauga un iemīlēja tās. Tāpēc ir pašsaprotami, ka dzied arī, dzīvodama Pāliņos. Zīmīgi, ka krucifikss pie mājām bija gan Dekšārēs, gan te - Pāliņos. Pāliņos pat veseli divi : viens turpat māju pagalmā, bet otrs - pavisam netālu ceļa malā. Ikdienā vairāk sanāk lūgties pie māju krucifiksa, bet maijā katru vakaru cenšas aiziet pie otrā krucifiksa. Visbiežāk dzied kopā ar saviem bērniem un vīramāsu Līgu un viņas bērniem. Tā Delveru ģimene rūpējas, lai šī tradīcija - dziedāšana pie krucifiksiem maijā, neizzustu un bērniem tā nebūtu sveša. Zita stāsta, ka vispirms nodzied dziesmas Marijas godam, pēc tam dzied citas dziesmas, cenšoties katru vakaru dziedāt citas. Zita Delvere ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Brīvajā laikā Zitai patīk lasīt grāmatas, ceļot un baudīt dabu.


Foto no Z. Delveres personīgā arhīva: Zita (2021 un 2010); ar ģimeni un vīratēvu; ar vīru un vīratēvu (2017); ar ģimeni Vecpiebalgā (2021)

Raksta ID: 1438
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 122
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna