Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaļiņina Antoņina

Raksta ID: 1435
Atjaunināts: 22 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1955. gada 28. oktobrī Susāju pagasta Pokšovā. Vispirms mācījusies Zvaigznes pamatskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Pēc 9. klases sāka strādāt uzņēmumā "Sarkanais Rīts" par šuvēju un viduskolas klases pabeidza, mācoties vakarskolā. 1973. gadā Antoņina beidza sešu mēnešu pavāru kursus Cēsīs un sāka strādāt Balvu ēdnīcā. 1975. gadā apprecējās, un ģimenē ir piedzimuši trīs bērni - Juris, Inga un Andris. Pēc bērnu dzimšanas Antoņina kādu laiku strādāja par adītāju mājražošanas uzņēmumā un apdrošināšanas sabiedrībā "Balta". No 1985. gada ar nelielu pārtraukumu strādā VAS "Latvijas Pasts" Viļakas pasta nodaļā par pastnieci autovadītāju.
Antoņina atceras, ka vispirms sākusi dziedāt psalmus. Bērnībā gājusi līdzi mammai, un tad dziedājuši veselu nedēļu. Dzīvojot Pokšovā, viņa parasti piebiedrojās citām sievām, kad kaimiņos notika psalmu dziedāšana. Maija dziedājumiem piebiedrojās ap 90. gadu vidu. Dziedāt pie krusta sanāk reizi mēnesī, viņa dzied pie krucifiksiem Pokšovā, Susājos, Svilpovā, Egļavā un Vonagovā. Antoņina stāsta, ka dziedāt pie šiem krucifiksiem vairāk vai mazāk sanāk vieni un tie paši cilvēki un sastāvs mainās tikai nedaudz. Antoņina Kaļiņina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.

2011.gada novembrī Antoņinai Kaļiņinai tika pasniegts Viļakas novada domes Atzinības raksts

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Kaliņinas personīgā arhīva: Antoņina (I. Bobrovas foto, 2022); maija dziedājumi pie Pokšovas krucifiksa (otrajā rindā otrā no labās puses, 2017); Pokšovas krucifiksa iesvētīšana (stāv otrā no labās puses, 2022)

Raksta ID: 1435
Atjaunināts: 22 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 36
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 22 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna