Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sutugova Sarma

Raksta ID: 1431
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1971. gada 20. martā Baltinavā. Pabeigusi astoņas klases Baltinavas vidusskolā, mācības turpināja Valsts lauksaimniecības neklātienes tehnikumā par zootehniķi un strādāja padomju saimniecībā "Baltinava" par jaunzirgu treneri Demerovā, kur boksos bija ap 30 zirgu. 1989. gadā apprecējās un pārcēlās uz Kašu ciemu, kur dzīvo joprojām. Tā kā zirgu staļļi bija patālu, viņu pierunāja strādāt jaunlopu fermā Plīnovā. Kad padomju saimniecība jau bija pajukusi, Sarmu aicināja strādāt par lopkopi Baltinavas kristīgajā internātpamatskolā. Te viņas aprūpē bija visdažādākie dzīvnieki - zirgi, rukši, vistas, truši, nutrijas un kaza Līziņa. Bērniem pie dzīvniekiem bija savas dežūras. Vēlāk tas viss pajuka, jo skola nevarēja ievērot visas vajadzīgās prasības un tas kļuva nerentabli. Tad Sarma kādu laiku strādāja par apkopēju Baltinavas mežniecībā, pastā, viesu mājā "Dīķmalas". No 2011. gada strādā Baltinavas kultūras namā par apkopēju.
Ģimenē izaudzināti divi bērni - Volmārs un Vanda.
Muzikālo dzirdi un mīlestību uz dziesmu Sarma mantojusi no tēva Staņislava Kaša, kurš prata spēlēt daudzus pūšamos instrumentus. Daudzus gadus (50.-70. gados) viņš vadīja Baltinavas pūtēju orķestri. No 2010. gada līdz 2021. gadam Sarma dziedāja Baltinavas vokālajā ansamblī. 2015. gadā bija sarucis Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sastāvs, un Sarma sāka tajā dziedāt, lai kuplinātu dalībnieku skaitu. Sarma atceras, ka pirmā uzstāšanās ar sievām viņai bijusi Ziemassvētku pasākumā pie eglītes. Tagad viņa ir piedalījusies gan starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica", gan Dziesmusvētkos Rīgā, gan pasākumos novadā un pagastā.
Ticīga sieva bija Sarmas vīramāte Marta Sutugova. Ar viņu Sarma pirmo reizi bija uz maija dziedājumiem Pliešovas kapos pie krusta. Viņa aizgāja līdzi, lai saprastu, kas tas īsti ir. Toreiz salasījās ap 15-20 sievām un dziedāja katru svētdienu. Šī tradīcija - dziedāt uz kapiem, ir saglabājusies arī tagad. Arī Sarma tagad te piedalās regulāri.
Šobrīd Sarma ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli dzied maija dziedājumus arī pie citiem krucifiksiem. Dziedāšanu sāk parasti pēc Mises pie krusta baznīcas dārzā, tad dzied pie krucifiksa Keišu kalnā, Svilpovā, abiem Slobodas krucifiksiem. Sarma, stāstot par maija dziedājumiem, piemin vērtības, ko pārmantojis Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis: Anna Mežale allaž atgādinājusi, ka maija dziedājumos noteikti jānodzied dziesma par godu Jēzum. Bet Lucija Keiša stāstījusi, ka sākumā vienmēr jānodzied Svētās Terēzes dziesma, jo Svētā Terēze esot krucifiksu aizbildne. Tagad abas šīs dziesmas ir Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa repertuārā, dziedot pie krucifiksiem Baltinavas pagastā. Sarma Sutugova ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Arī saļmas pirmo reizi Sarma dziedāja kopā ar vīramāti Kašos. 90. gados tās dziedāja katru gadu gan savās mājās, gan kaimiņu mājās. Sarma atceras, ka saļmu dziedāšanai gatavojušies ļoti rūpīgi. Bijuši galdauti, kurus uz galda sedza tikai dziedājumu laikā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no S.Sutugovas personīgā arhīva: Sarma (I. Bobrovas foto, 2022), ar vīru, bērniem un krustdēlu (1998); ar vīramāti Martu Sutugovu; ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli (2022)

Raksta ID: 1431
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 49
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna