Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Svelpe Ingrīda

Raksta ID: 1423
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1965. gada 16. aprīlī Bērzpilī. Mācījusies un beigusi Bērzpils vidusskolu. Uzreiz pēc skolas sāka strādāt saimniecības preču veikalā Rugājos. 1987. gadā sāka strādāt par pavāri Vectilžas pamatskolā, bet kopš 1991. gada saimnieko savā mantotajā saimniecībā Beļauskos "Apsīšu mājās". Beļauskos dzīvo kopš 1969.gada.
Ingrīda Svelpe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Ingrīdas māja atrodas pie Beļausku krucifiksa, tāpēc arī ir uzņēmusies tā apkopšanu. Kad 2000. gadā krucifiksu atjaunoja, pie tā regulāri maijā sāka dziedāt. Sākumā dziedātāju sanāca diezgan daudz - Anna Lauskiniece, Marcijanna Livzeniece, Albīne Livzeniece, Agnese Jaunzeme, Marijanna Mičule, Ināra Kriviša, Veronika Čudare, Adrija Šustere, Jevgēnija Čudare, Helēna Zuša, Anna Rakstiņa, Zenta Rakstiņa, Helēna Mārtuža, Marianna Kriviša. Dziedātājas gan mainījās, bet dziedāja katru maiju dienu un vēl vienu dienu Jēzus Sirds mēnesī - jūnijā. Tagad dziedātāju palicis krietni mazāk. 2022. gadā dziedāt sanāca tikai piecas sievas - Ingrīda Svelpe, Ināra Kriviša, Anna Kindzule, Adrija Dreimane un Anna Poševa. Dziedāja viņas 1. maijā, otrdienās, piektdienās un pēdējā maija datumā. Dziedāšanu pie krucifiksa jau kādu laiku organizē Ingrīda.
Ingrīda Svelpe piedalās arī psalmu dziedāšanā. No 2001. gada līdz 2009. gadam Beļausku sādžas mirušajiem saļmas novembrī dziedāja Svelpju mājās. Reizēm sanāca arī mazākā bariņā un par saviem radiniekiem nodziedāja tikai 5 - 6 sievas. Tā kā no 2010. gada Bērzpils pagastā psalmus dziedāt sanāk baznīcā vai Saieta namā, tad atsevišķi vairs nesanāk. Ingrīda turpina dziedāt psalmus šajās kopīgajās sanākšanās.
Ingrīda Svelpe divus gadus dziedājusi Bērzpils etnogrāfiskajā ansamblī. Brīvajā laikā patīk minēt krustvārdu mīklas. Ģimenē izaudzināts dēls Ainārs.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Svelpes personīgā arhīva: Ingrīda (2022, I. Bobrovas foto); Svelpju dzimtas bilde kapu svētkos Bērzpilī (2002); pie Beļausku krucifiksa 2000. gadā (no kreisās puses: Veronika Čudare, Jevgēnija Čudare, Anna Svelpe, Anna Kindzule, Helēna Zuša, Anna Rakstiņa, Zenta Rakstiņa, Ingrīda Svelpe, Helēna Mārtuža, Marianna Kriviša.

Raksta ID: 1423
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 36
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna