Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sisojeva Anna

Raksta ID: 1422
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Tilžas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1964. gada 5. septembrī Krišjāņu pagasta "Naglīšos". Mācījusies vispirms Krišjāņu astoņgadīgajā skolā, pēc tam Bērzpils vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas 1983. gada jūnijā pabeidza pārdevēju kursus Balvos. 1984. gadā apprecējās, un ģimene pārcēlās dzīvot uz Tilžu. Tagad dzīvo Zvaigznes ciema "Salaskalnos". Ģimenē izaudzināti trīs dēli : Kaspars, Jānis un Mārtiņš.
Kādu laiku Anna strādāja Tilžas internātskolā, vispirms par apkopēju, tad par pavāri, arī auklīti. Strādāja viņa arī meliorācijā, kur vajadzēja uzskaitīt kravas un lasīt akmeņus. Kad saslima dēls, pārtrauca bērnus vest uz bērnudārzu un dzīvoja mājās. Anna turēja lopus un saimniekoja savā saimniecībā. 90. gados viņa sāka cept tortes un taisīt bēru vainagus. To viņa apguva no savas mammas Martas Beidzenieces, kura pina sēru vainagus. Tortes Anna cepa ilgu laiku, tagad gan retāk. Tolaik ļoti pieprasītas bija lauku tortes un medus kūkas, reizēm sanāca vienā nedēļā cept pat septiņas tortes.
Anna Sisojeva no 1984. gada dzied Tilžas jauktajā korī, ap 2000. gadu sāka dziedāt katoļu baznīcas korī. Bet 2013. gadā piekrita uzaicinājumam un sāka dziedāt Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīvu jau piedalījusies trīs folkloras festivālos "Baltica".
Anna Sisojeva ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Anna stāsta, ka bērnībā gājusi līdzi mammai pie Naglīšu krucifiksa, kurš atradies netālu no viņu mājām, un dziedājusi līdzi pārējām sievām. Tagad, kad viņa dzied etnogrāfiskajā ansamblī, katru gadu piedalās maija dziedājumos pie Tilžas pagasta krucifiksiem. Vadošā dziedātāja, kura iesāk dziedājumu, ir Daiga Jēkabsone. Sāk ar Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, tad seko dziesmas par godu Jaunavai Marijai. Pie atsevišķiem krucifiksiem dziedātājām pievienojas arī tuvākās apkārtnes sievas. Tā pie Akmeņrūču krucifiksa regulāri piedalās Ināra Indriķe.
Pa retam Annu Sisojevu aicina dziedāt arī saļmas. Tās parasti dzied dziedātāji no katoļu baznīcas kora, kuram pievienojas aizgājēja tuvinieki.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Sisojevas personīgā arhīva: Anna (2017); ar bērniem un vīru (2017); ar Tilžas etnogrāfisko ansambli folkloras festivālā Dainu kalnā (pirmā pa labi, 2015) un pasākumā Tilžā (pirmā pa kreisi); viņas ceptā torte

Raksta ID: 1422
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 56
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna