Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rakstiņa Ilga

Raksta ID: 1420
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1958. gada 30. aprīlī Bērzpils pagasta "Kažokos". Mācījusies Golvaru astoņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas tūlīt iestājas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zooinženieru fakultātē. 1981. gadā to pabeidz un atgriežas Bērzpilī un strādā padomju saimniecībā par zootehniķi līdz pat saimniecības likvidācijai 1993. gadā. 1989. gadā tika nodibināta zemnieku saimniecība "Druvas" uz vīra vārda. Kopš 2007. gada zemnieku saimniecības īpašniece ir Ilga. No 1993. gada viņa ir arī lopkopības pārraudze Bērzpils pagastā. Dzīvo Bērzpils pagasta Domopolē.
Ilga Rakstiņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Ilga regulāri apmeklē Bēržu baznīcu un ir ilggadēja procesijas dalībniece Bēržu draudzē. Liela dziedātāja bija viņas mamma Olga Ēvele, no kuras tad Ilga samācījās visas tā laika dziesmas. Garīgās dziesmas vairāk mācījās no kaimiņienes Anitas Šusteres, kad mamma jau bija mirusi. Maija dziedājumos pie krucifiksa piedalās no 2002. gada. Dzied viņa pie Domopoles krucifiksa, kuru reizēm dēvē arī par Šusteru krucifiksu, jo 1997. gadā tas uzstādīts pretī Šusteru mājai. Pēc 2018. gada, kad nomira Anita Šustere, Ilga ir uzņēmusies arī krucifiksa apkopšanu. 2022. gadā pie krucifiksa Ilga svētdienās dziedāja divatā ar Birutu Bogdani. Pirms tam, kad Anita vēl bija dzīva, viņas trijatā dziedāja katru dienu. Vēl dziedājumos te ir piedalījušās Lucija Livzeniece, Zinaīda Galeja, Lucija Tūmiņa, Valija Jurkāne.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Rakstiņas personīgā arhīva: Ilga (I. Bobrovas foto, 2022); ar vīru un bērniem (2017); ar mazdēlu (2022)

Raksta ID: 1420
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 109
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna