Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Martuzāne Vija

Raksta ID: 1419
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1951. gada 12. septembrī Krišjāņu pagasta "Purviņās" kā vecākais bērns piecu bērnu ģimenē (vecāki Elizabete un Jānis Zelči). Skolas gaitas uzsāka Purviņu septiņgadīgajā skolā, kur pabeidza četras klases. Tad skola tika slēgta, tāpēc mācības 5. klasē uzsāka Krišjāņu astoņgadīgajā skolā. 1968. gadā skolu pabeidza un tā paša gada 14. oktobrī uzsāka darba gaitas Tilžas internātskolā. Ādams Sokolovskis Viju pieņēma darbā par apkopēju, bet pēc tam viņa bija noliktavas pārzine. Kopumā Tilžas internātskolā Vija Martuzāne nostrādāja 43 gadus līdz 2011. gadam. 1976. gadā absolvēja Tilžas vakara vidusskolu.
1972. gadā apprecējās, ģimenē izaudzināti 3 bērni. Tagad dzīvo Tilžas pagasta Rutkovas ciema "Sauleskalnos".
Vija atceras, ka 3 - 4 gadu vecumā viņai katru rītu bija jāceļas un jāpalīdz mātei aizdzīt gotiņu ganībās pie vecmammas. Ceļš uz ganībām gājis garām Purviņu krucifiksam, un mamma bija labi iemācījusi – katrreiz, ejot garām krucifiksam, apstāties, pārmest krustiņu un pateikt: "Lai slavēts Jēzus Kristus!" Vija tā arī darīja. Kad pārnāca uz Tilžu, iešana pie krucifiksa izpalika.
Padomju laikā Purviņas bija salīdzinoši blīvi apdzīvota vieta, taču, laikam ejot, arvien vairāk māju palika tukšas un neapdzīvotas. Nebija, kas rūpējas arī par krucifiksu. Tad šīs rūpes iespēju robežās uzņēmās Vija Martuzāne, kaut arī pati dzīvoja Tilžā. Krucifikss Purviņās ir kopš 1926.gada (mūka arī), tikai vairākkārt atjaunots. Vija ir pateicīga savam jaunākajam dēlam Guntim Martuzānam, kurš atrada iespēju izgatavot, atvest no Ādažiem un uzstādīt jaunu Purviņu krucifiksu un sētiņu. Jaunais krucifikss tika uzstādīts 2022. gada 1. maijā.
Vija stāsta, ka dažus gadus pie krucifiksa lūgusies viena pati. Tad 2014. gadā viņai pievienojās krustmeita Inese Zelča. Pakāpeniski maija mēnesī atsākti arī dziedājumi. Dziedājumos pievienojās Vijas māsas - Zenta Šakale, Aina Ločmane, Ināra Galviņa. Tāpat dziedājumos piedalās Vitālijs un Ināra Zelči, Valentīna un Vitālijs Pujati, Arta un Pēteris Galvanovski, Aira Zelča, abas Lilijas Zelčas, Alvīne Grigorjeva.
Vija pati regulāri iet baznīcā un piedalās baznīcas dziedājumos arī pie citiem krucifiksiem - Kāpessila katoļu kapos, Tilžas kapos un Tilžas katoļu baznīcas dārzā.
Vija Martuzāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no V. Martuzānes personīgā arhīva:Vija; ar dēlu, pie Purviņu krucifiksa (2022); maija dziedājumi pie krucifiksa (2020)

Raksta ID: 1419
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 69
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna