Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gabrāne Anna

Raksta ID: 1415
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1949. gada 13. augustā Susāju pagasta Pokšovas ciemā. Mācības sāka Zvaigznes pamatskolā un turpināja Viļakas vidusskolā, kur pabeidza 8. klasi. Pēc skolas gadu palīdzēja tēvam strādāt vietējā fermā, bet tad aizgāja mācīties par kontrolasistenti uz Dzērbenes lopkopības skolu. Pēc pusotra gada darba padomju saimniecībā "Viļaka" Anna uzsāka mācības Valmieras 36. pilsētas profesionāli tehniskās izglītības pārvaldē (arodvidusskolā), kas sagatavoja kadrus “Valmieras Stikla šķiedra” rūpnīcai. Bet prakses laikā saprata, ka šo darbu strādāt tomēr nevarēs, jo bija alerģija pret stikla šķiedru.
Tad Anna iestājās "Sarkanā Rīta" filiālē un sāka strādāt par šuvēju, vienlaikus mācīdamās arī vakarskolā. 1971. gadā pabeidza vakarskolu Viļakā, apprecējās un līdz dekrēta atvaļinājumam turpināja strādāt rūpnīcā. Ģimenē piedzimis dēls un meita.  1974. gadā ģimene pārcēlās uz dzīvi Kupravā, jo vīram, kurš strādāja Kupravas drenu cauruļu rūpnīcā par šoferi, iedeva te dzīvokli.  Susāju pagastā ģimene atgriezās 1987. gadā. Vispirms dzīvoja pie vīramātes, bet no 90. gadu sākuma dzīvo turpat netālu - "Birztaliņās". Anna strādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par slaucēju, vēlāk par teļkopēju.
Savulaik Anna dziedājusi padomju saimniecības "Viļaka" korī  un piedalījusies Latgales zonas Dziesmu svētkos Daugavpilī 1990. gadā.
Anna Gabrāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa atceras, ka bērnībā gājusi līdzi krustmātei Teklai Kuprišai pie Pokšovas krucifiksa. Pati sākusi dziedāt salīdzinoši nesen. Dzied pie Pokšovas krucifiksa, bet, kad aicina, dzied arī pie krucifiksiem Svilpovā un Susājos. Pie Pokšovas krucifiksa parasti dzied vienreiz gadā maija mēnesī 10 - 11 cilvēki. Anna dzied kopā ar Aldi Pušpuru, Annu Mačāni, Anitu Zarembu, Emeritu Pranckuni un Marīti Pitkeviču. Dziedājumu laikā vispirms noskaita Rožukroni, tad dzied dziesmas Dievmātei Marijai par godu. Dziedāšana ilgst vienu stundu. Pēc lūgšanām sanākušie turpat tuvumā klāj nelielu galdu un kādu brīdi visi kopā pasēž.


Foto no A. Gabrānes personīgā arhīva: Anna (2015); ar draudzenēm (vidū, 1987); ar vīru un mazmeitu (2009); ar vīru, dēlu un dēla draugu; pie Pokšovas krucifiksa (otrajā rindā 4. no kreisās puses);

Raksta ID: 1415
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 100
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna