Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pimanova Māra

Raksta ID: 1403
Atjaunināts: 18 janvāris, 2022

Pedagoģe, Balvu pamatskolas direktore
Dzimusi 1951.gada 10.septembrī Balvos saticīgā, lielā un kristīgā ģimenē kā sestais bērns. Abiem vecākiem bija laba izglītība - mammai ģimnāzijas, bet tētim komercizglītība. Pirmos intelektuālos pamatus visiem bērniem ielika tieši mājās, jo mamma dziedāja tautas dziesmas, stāstīja Bībeles stāstus, pasakas, kopīgi minēja mīklas. Tāpat vecāki iemācīja patriotismu, godprātību un apzinīgumu.
Kad Māra uzsāka mācības pirmajā klasē Balvu 1.vidusskolā, viņa jau prata lasīt un rakstīt. Pirmā klases audzinātāja bija Valentīna Voiciša - skolotāja, kas daudzējādā ziņā ietekmēja Māras turpmāko ceļu. Ar 1965.gada 1.septembri mācības turpināja Balvu vidusskolā (tika mainītas skolas telpas un nosaukums). Te viņa īpaši piemin matemātikas skolotāju Vitu Andrejevu, kā arī visu profesionālo pedagogu saimi. 1969.gadā Māra ar labām sekmēm pabeidza Balvu vidusskolu un iestājās LVU Fizikas un matemātikas fakultātē. Mācoties pēdējā kursā, bija iespēja iziet praksi skolā, strādājot katru dienu un saņemot atalgojumu. Māra to izmantoja un gadu nostrādāja Rīgas 72.vidusskolā.
Pēc ceturtā kursa Māra 1973.gadā apprecējās ar klasesbiedru Juri Pimanovu. 1974.gadā piedzima pirmais dēls Andris. Ģimene tolaik jau dzīvoja Kupravā pie vīra vecākiem. Kad bērnam bija tikai divi mēneši, Kupravas astoņgadīgās skolas direktora vietniece Valentīna Vrubļevska aicināja sākt darbu skolā. Šos divpadsmit Kupravā nostrādātos darba gadus Māra uzskata par saviem labākajiem, jo tolaik skolas bērni bija čakli, zinātkāri, godīgi, bet vecāki saprotoši un skolotājus cienoši. No kolēģiem ar siltumu sirdī viņa atceras direktoru Vladimiru Sergejevu (veco laiku inteliģents) un visus kolēģus – it īpaši, Valentīnu Vrubļevsku, Antoniju Brici un Konrādu Brici. 1982.gadā Kupravā piedzimst arī otrais dēlis Juris.
1985.gada 28.decembrī Māra Pimanova piekrita kļūt par Balvu pamatskolas direktori (pirms tam skolas direktore bija Lidija Celitāne, bet direktora vietniece - Ņina Vinogradova). Pateicoties viņām pedagogu kolektīvs bija profesionāls un izglītots, toties smagā stāvoklī bija skolas komunālā saimniecība. M.Pimanova atceras, ka pirmie darba gadi bija grūti. Kā īsti strādāt viņa saprata pēc skolvadības kursiem 90.gadu sākumā. Tad arī izstrādāja stratēģiju, kuras ietvaros apmācīja pedagogus, vecākus. Skolas saimnieciskās situācijas uzlabošanai tika rakstīti un atbalstīti neskaitāmi projekti (nomainīts tekošais jumts, sakārtotas notekcaurules, pārmūrēti dūmvadi, sakārtotas tualetes), līdzekļi skolas vides uzlabošanai tika gūti piesaistot sponsorus (te jāpiemin A.Zaikovskis, F.Bankovs, A.Kindzulis, A.Višņakovs, S.Krasovskis, Ē.Dičevs, S.Zilgme, R.Komarovskis, A.Pimanovs, D.Sprudzāne u.c.). Direktore atzīst, ka lielu daļu no skolas saimniecības rūpēm uzņēmās vietniece Helēna Logina un remontstrādnieks Staņislavs Logins.
1999.gadā Māra Pimanova ieguva otro maģistra diplomu - izglītības zinātņu maģistrs. Tālāk sekoja piedāvājums kļūt par lektori RPIVA Alūksnes filiālē, darboties skolu direktoru atestācijas komisijās un akreditācijas komisijās, VIKNVA (Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas Valsts aģentūra) piedāvātajās lekcijās vispirms pašai apgūt tēmas, lai vēlāk dalītos zināšanās savā skolā, novadā un tālāk visā Latvijā.
Ap 2000.gadu skola radikāli mainījās un no divplūsmu sākumskolas pārtapa par sešklasīgo pamatskolu, kas sekmīgi latviskā vidē integrēja mazākumtautību skolēnus. Tika rakstīti un realizēti vairāki projekti mazākumtautību skolēnu un viņu ģimeņu integrācijai latviskā vidē. Šajā laikā Mārai sešus gadus bija iespēja atkal mācīt matemātiku. To viņa darīja ar aizrautību, bērni guva godalgotas vietas matemātikā vietējā un republikas līmenī.
2008.gadā starptautiskajā izglītības konferencē Zviedrijā Māra pārstāvēja Latvijas izglītības sistēmu, sadarbojoties 12 Eiropas valstu pārstāvjiem, tika veidoti starptautiskie kontakti. 2009.gadā Balvu pamatskola sāka sadarboties ar ārzemju kolēģiem, ieguva partnerus un veidoja starptautiskus projektus. Tad Māra arī saprata, ka pamatīgāk jāapgūst angļu valoda, un iestājās otrajā augstskolā. Sekoja projekti gan ar divām valstīm, gan vēlāk jau ar septiņām valstīm. Direktore atzīst, ka visu mūžu mācījusies pati un mudinājusi to darīt arī kolektīvam. Vēl Mārai Pimanovai ļoti svarīga ir Dzimtenes piederība. To visu mūžu centusies ieaudzināt gan skolēnos, gan pedagogos.
Visu darba mūžu direktore lielu uzmanību pievērsa sadarbībai visos līmeņos, atzīstot milzīgo komandas darba nozīmi kopīgo rezultātu sasniegšanā, un pieminot visus kolēģus, it īpaši runājot par vietniekim dažādos laikos - Ņ.Vinogradovu, I.Pilāti, I.Adamoviču, I.Duļbinsku, N.Bogdanovu, L.Krištopanovu, G.Pugeju, S.Pavlovsku.
No 2017.gada Māra Pimanova ir pelnītā atpūtā. Daudz laika pavada svaigā gaisā, dienā nostaigājot līdz pat 15 km. Māra daudz lasa, jo mājās un dēlam ir plaša personīgā bibliotēka, labprāt strādā dārzā, konservē un ziemā - ada. Tāpat viņa labprāt ceļo kopā ar draugiem, ģimeni, labprāt pavada laiku ar mazbērniem, kas gan tagad jau pieauguši. Labprāt apmeklē teātra izrādes, koncertus, mīl klasisko mūziku.
Māra Pimanova uzskata, ka viņas darbs ir patiesi novērtēts visa darba mūža garumā. Apbalvojumi: Teicamnieks tautas izglītības darbā (1984), Balvu rajona skolu valdes apbalvojums par sasniegumiem vispārizglītojošo skolu skatē "Kopsim Latviju" (1994/95), Pateicības raksti no Draudzīgā aicinājuma fonda (2008), no LNB Bērnu žūrijas (2014), par ieguldījumu un atbalstu Likteņdārzam (2015), no Iespējamās misijas par dalīšanos pieredzē ar Latvijas skolu vadītājiem (2015). Ir divi Atzinības raksti no VIKNVA, kur Māra trīs gadus lasīja lekcijas. Māra Pimanova apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstiem, kurus parakstījuši ministri Tatjana Koķe un Rolands Broks, ar Pateicības rakstiem, kurus parakstījuši ministri Roberts Ķīlis un Baiba Rivža. Tāpat viņa 2006.gadā saņēma Pateicību no LR Ministru prezidenta A.Kalvīša,  2011.gadā - Atzinības rakstu no Ministru prezidenta V.Dombrovska, bet 2008.gadā - Valsts prezidenta Valda Zatlera Pateicību par viņa laipno uzņemšanu Balvu pamatskolā. Savukārt, 2013.gadā koncertzālē "Gors" Māra Pimanova saņēma Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu darbu Latgales labā. Vēl ir daudz un dažādi apbalvojumi no vietējās Izglītības pārvaldes un rajona/novada domes. Pati atzīst, ka varbūt tuvāks ir VIKNVA tālākizglītības kursu dalībnieku vērtējums, ko saņēma pēc lekciju nolasīšanas.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Pimanovas foto arhīva:  Māra Pimanova (2016); ar māsu Rudīti (1958); 1.klasē ar audzinātāju Valentīnu Voicišu (1.rindā otrā no kreisās puses); Māra bildēta Goda plāksnei (1962); Jaunā gada pasākumā ar direktoru L.Silovu (1968); pirmais izlaidums kā skolotājai Kupravas astoņgadīgajā skolā 1975.gadā (1.rindā pirmā no kreisās puses); pirmās audzināmās klases izlaidumā 1980.gadā (vidū ar I.Ņikuļinu); otrajā izlaidumā 1985.gadā (ceturtā no kreisās puses); saņemot apbalvojumu "Teicamnieks tautas izglītības darbā" (1984); ar iegūto vadības maģistra diplomu; 50 gadu jubilejas reizē (2001) un 60 gadu jubilejā (2011); tautastērpā; ar prezidentu Valdi Zatleru un viņa kundzi pie Balvu pamatskolas (2008); pieņemšanā pie prezidenta ar Latgales skolu direktoriem (2008)

Raksta ID: 1403
Atjaunināts: 18 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 784
Ievietots:: 17 janvāris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 janvāris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna