Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pozņaks Ulriks

Raksta ID: 1399
Atjaunināts: 02 decembris, 2021

Pedagogs,  sporta treneris
Dzimis 1935.gada 27.decembrī Ciblas pagasta Krīveņu sādžā Latvijas Republikas robežsarga piecu bērnu ģimenē. 1942.gadā Ulriks mācības uzsāka Ciblas pamatskolā un vēlāk turpināja turpat Ciblas vidusskolā (pēc kara Ciblas pamatskola tika pārveidota par vidusskolu). Mācoties vidusskolā, vasaras mēnešos 1951. un 1952.gadā Ulriks strādāja kolhozā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1953.gadā iestājās Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā, kur tika apgūti gandrīz visi sporta veidi. Hokeja, slidošanas un slēpošanas nodarbības studenti brauca apgūt uz Cēsīm un veselu mēnesi uzturējās tur. Vienreiz nedēļā institūtā bija militārā mācība, bet divas vasaras pa mēnesim praktiskās nodarbības militārajā mācībā notika Kaliņingradas apgabalā (tagad Krievijas Federācija). Kaut arī studiju laikā Ulriks Pozņaks pārsvarā saņēma teicamnieka stipendiju, dažus mēnešus viņš nakts maiņā pastrādāja konfekšu fabrikā "Uzvara".
Pēc LVFKI beigšanas Ulriks Pozņaks sadalē izvēlējās Balvu 2.vidusskolu (ar mācībām krievu valodā) un 1957.gada 23.augustā te uzsāka darbu. Šajā skolā viņš nostrādāja līdz 1965.gada 1.septembrim, tad pēc skolu apvienošanas līdz 1969.gada 22.janvārim turpināja strādāt par fizkultūras skolotāju Balvu vidusskolā. Galvenais darbs bija skolēnu vispusīga fiziskā sagatavotība stundās, kā arī skolas komandu sagatavošana republikas skolēnu spartakiādēm. Skolotājs min Vjačeslavu Kirjanovu, Juriju Ļeskovu, Mihailu Kaluginu u.c. savus skolēnus, no kuriem izauguši kārtīgi sportisti un treneri. Arī pats skolotājs šajā laikā aktīvi piedalījās dažādās sacensībās - Balvu rajona sporta spēlēs, laikraksta "Cīņa" organizētajās sacensībās vieglatlētikā, sporta biedrības "Vārpa" organizētajās Lauku sporta spēlēs. 60.-70.gados U. Pozņaks piedalījās futbola sacensībās, kā arī pats bija futbola treneris, palīdzēja organizēt tūrisma un orientēšanas sacensības.
No 1961.gada 1.septembra līdz 1962.gada 2.augustam Ulriks Pozņaks bija Balvu pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pirmais direktors. Pēc tam viņš no šī darba atteicās, jo bija grūti to savienot ar darbu skolā.
No 1969.gada 2.janvāra līdz 1981.gada 2.februārim Ulriks Pozņaks bija Balvu rajona fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs. Viņa darbavieta atradās rajona izpildkomitejas telpās un darbs bija saistīts ar dažādu komandu gatavošanu sacensībām un iestāžu un darba kolektīvu dalību GDA normu kārtošanā. Paralēli U. Pozņaks strādāja par militārās apmācības skolotāju Rugāju vidusskolā.
No 1981.gada 2.februāra līdz 1990.gada 1.septembrim Ulriks Pozņaks bija militārās apmācības skolotājs Balvu 1.vidusskolā. Tā kā viņa uzdevums bija veidot pamatus un izpratni par dienestu armijā, tad skolā organizēja ierindas skates, soļošanas, automāta izjaukšanas un orientēšanās sacensības. Par darbu skolotājs saņēmis apbalvojumu "Teicamnieks tautas izglītības darbā" (1982), "Teicamnieks civilajā aizsardzībā" (1983), Darba veterāna medaļu (1984) un ordeni "Goda zīme"(1986). Skolas komanda civilajā aizsardzībā vienu gadu pat izcīnīja pirmo vietu republikā.
Balvu 1.vidusskolā (skolu reorganizācijas procesā mainīts nosaukums: Balvu pilsētas ģimnāzija, tagad Balvu Valsts ģimnāzija) U. Pozņaks turpināja strādāt par sporta skolotāju līdz 2003.gada 29.augustam. Kopējais darba stāžs - 57 gadi.
Vistuvākais sporta veids skolotājam U. Pozņakam tomēr ir šahs. Spēlēja pats (1975.gadā piešķirta I sporta klase) un labprāt savās zināšanās dalījās ar citiem. No 1998.gada līdz 2009.gadam bija laikraksta "Vaduguns" organizētā kausa tiesnesis šahā. Divus gadus tika organizējis sacensības šahā, lai noskaidrotu "Labāko šaha dāmu" un "Labāko šaha karali" Balvu rajonā. Šaha spēles prasmes mācījis bērniem gan Balvu pamatskolā, gan Balvu Valsts ģimnāzijā, gan Skolēnu namā. Kā spēcīgāko šahistu no saviem audzēkņiem min Kasparu Circeni. U.Pozņaks šaha spēlē konsultēja arī Martiju Krakopu no Tilžas un palīdzēja viņam sagatavoties sacensībām.
Pateicoties Viļakas sporta skolas direktoram Ēvaldam Vancānam, U. Pozņakam bija iespēja piedalīties republikas šaušanas federācijas tiesnešu sagatavošanas semināros un iegūt 3.tiesneša kategoriju lietišķajā šaušanā. Tiesneša darbību viņš uzsāka 2002.gadā un šajā laika posmā (līdz 2021.gada rudenim) kā ložu šaušanas tiesnesis bija 34 reizes. No 2009.gada U.Pozņaks ir galvenais sekretārs Broņislava Bondara piemiņas turnīra ložu šaušanas sacensībās Viļakā. Tiesājis LR Zemessardzes sacensības šaušanā (1996), jaunsargu vienību kausa izcīņas sacensības ložu šaušanā (2006).
Ulriks Pozņaks no 2001.gada septembra līdz 2009.gada jūlijam bija sporta skolotājs Mežvidu pamatskolā. Savukārt no 2005.gada, apvienojot ar darbu Mežvidu pamatskolā, četrus gadus aizvietoja arī sporta skolotāju Vectilžas pamatskolā.
80.gados divus sasaukumus Ulriks Pozņaks bija Balvu rajona padomes deputāts
1962.gadā Ulriks Pozņaks apprecējās ar skolotāju Taisiju Borisenko, ģimenē izaudzināti divi dēli - Ivars un Viktors. Abi Ulrika dēli turpināja vectēva iesākto un dienēja Latvijas Valsts  robežsardzē līdz izdienas pensijas sasniegšanai. Šobrīd vecākais dēls Ivars dzīvo Rīgā, bet jaunākais - pāragri miris.
Pensionētais skolotājs Ulriks Pozņaks par ieguldījumu jaunās paaudzes sportiskajā un patriotiskajā audzināšanā un aktīvu līdzdarbību pilsētas sabiedriskajās norisēs 2006.gadā apbalvots ar Balvu rajona padomes Atzinības rakstu. Divus gadus viņš ieguvis titulu "Gada skolotājs" (2003. un 2008.gadā). Bet 2021.gada 22.oktobrī Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot Ulriku Pozņaku ar Atzinības krustu un iecelt viņu par Atzinības krusta kavalieri.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no U.Pozņaka foto arhīva: Ulriks Pozņaks (2021); skolas izlaidumā 1953.gadā (pirmais no kreisās puses); militāro apmācību laikā Kaļiņingradā 1956.gadā (pēdējā rindā pirmais no labās puses); ar Balvu 2.vidusskolas skolotājiem 1958.gadā (U. Pozņaks vidū, malā stāv direktors Ļeskovs); ar Balvu 2.vidusskolas skolēniem pirms četru dienu brauciena Balvi - Alūksne - Viri - Pečori - Pleskava - Balvi (1959); ar skolotājām E.Cunsku un L.Bukovsku; ar BVĢ skolotājiem (1997); ar sporta skolotājiem J.Zakarīti, I.Frolovu un A.Kokoreviču pie ģimnāzijas; U.Pozņaks 80.gadu sākumā; ar rajona šahistiem L.Gabrāni, V.Višņakovu un V.Kravali sacensībās Alūksnē; ar Mežvidu pamatskolas skolotājiem (2003); ar konkursa "Prātnieks" dalībniekiem (2011); kā galvenais tiesnesis LR zemessargu šaušanas sacensībās; 60 gadu jubilejā (1995)

Raksta ID: 1399
Atjaunināts: 02 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1006
Ievietots:: 02 decembris, 2021 by Ināra B.
Atjaunināts:: 02 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna