Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lukjanova Daiga

Raksta ID: 1374
Atjaunināts: 11 marts, 2021


Kultūras darbiniece
Daiga Lukjanova (dz. Zelča) dzimusi 1964. gada 26.februārī Tilžā. Bērnību un skolas gadus pavadījusi Vectilžas pagasta Dambīšu ciema “Dobulnieku” mājās, kuras celtas uz izpirktās Ruskulovas muižas zemes. Bez Daigas ģimenē aug divi jaunāki brāļi. Paralēli oficiālajam darbam tēvs spēlē akordeonu, bajānu, nodarbojas ar fotografēšanu,  mamma apguvusi mandolīnas spēli un ir liela grāmatu lasītāja. Daigas bērnībā mājās valda senču tradīciju gars, jo vectēvs dara alu,  sienu pļauj ar rokas izkapti tikai pēc Jāņiem, organizē mēslu talkas ar patalčiem, cūku bēres ar abādām. Vecmamma ir populāra godu saimniece, bēru vainagu darinātāja, zina čūsku vārdus, ada, auž. Šeit  arī dzimst Daigai interese par  dažādām tradicionālām sadzīves un kultūras  norisēm. Skolas un darba gaitās Daiga bieži izmanto mājās uzkrāto pieredzi. Mācījusies Tilžas vidusskolā no 1971. līdz 1981. gadam. Skolā aktīvi darbojas pionieru un komjauniešu organizāciju darbā: noformē pulciņu hronikas, ir klases komjauniešu sekretāre un skolas komjaunatnes komiteja kultūras sektora vadītāja. Sabiedriskais darbs skolā aizrauj daudz vairāk nekā mācības, bet, neskatoties uz to, Daiga visu laiku noturas labāko skolēnu sarakstā. Skolā iegūst 1.jaunatnes sporta klasi vieglatlētikā.
Dzīvojot saskarē ar dabu, vērojot tās skaistumu, pamatskolā Daiga profesijas izvēli saista ar daiļdārzniecību un Bulduru dārzkopības tehnikumu.  Iesniegt dokumentus šajā mācību iestādē "traucē" iestājeksāmens ķīmijā, kur zināšanas ir ļoti pieticīgas.Turpmākā aktīvā darbība skolas sabiedriskajā dzīvē ietekmē citas profesijas izvēli. 1982. gadā Daiga iestājas Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma klubu darbinieku nodaļā, papildus mācoties pašdarbības deju kolektīva vadītāja amatu. Bija padomju saimniecības “Tilža” stipendiāte. Tehnikumu pabeidza 1984. gadā.
1985.gada janvārī Daiga uzsāk darbu Balvu rajona kultūras namā par mākslinieciskās daļas un jauniešu deju kolektīva vadītāju. Deju kolektīvs piedalās  XIX Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
 1985.gada jūlijā Daiga tiek pārcelta darbā uz Tilžas Kultūras namu par mākslinieciskās daļas vadītāju. Viņa Tilžas Kultūras namā atjauno dramatiskā kolektīva darbību, vada aerobikas grupu un izveido vairākas skolēnu tautas deju grupas. Vienu gadu vēl turpina vadīt Balvu rajona kultūras nama jauniešu deju kolektīvu. Kādu laiku strādā par audzinātāju kolhoza “Avangards” bērnudārzā “Rītausma” un kolhoza kluba vadītāju.
No 1996. gada septembra līdz  2002.gadam Daiga strādā Vectilžas pamatskolā par klases audzinātāju, deju pulciņu un mazpulka vadītāju, pasniedz vizuālās mākslas un sporta stundas. 2000.gadā pirmo reizi Vectilžas pamatskolas vēsturē 3.-4.klašu deju kolektīvs izcīnīja tiesības piedalīties VIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Par šiem sasniegumiem Daiga saņem nomināciju “Gada skolotājs-2000”. Realizējusi projektu “Mācību taka 1.-4.klašu skolēniem Vectilžas ezera krastā”.
No 2000.-2004. gadam strādā Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.  Divus gadus  par kultūras darba organizatori, bet pēc tam par Sporta un atpūtas centra vadītāju. Tiek likti pamati mērķtiecīgai Vectilžas amatiermākslas kolektīvu darbībai: jauniešu un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi, dramatiskais pulciņš, folkloras ansamblis, leļļu teātris. Vidējās paaudzes deju kolektīvs pirmo reizi bija XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu un XIII Deju svētku dalībnieks.
Sākoties ekonomiskajai krīzei, līdz minimumam tiek samazināta alga, un, bez augstākās pedagoģiskās izglītības, tiek liegta bērnu deju kolektīvu vadīšana. Tāpēc 2005. gadā Daiga dodas strādāt uz Lielbritāniju, kur nostrādā gandrīz 10 gadus par vecāko pavāru lauku restorānā “Hotham Arms”. Te noder komunikācijas, organizatora spējas un interese par svešas zemes kultūru. Pavadīto laiku Lielbritānijā nenožēlo.
Mammas operācija un pienākums pret brāli invalīdu 2014.gadā liek Daigai atgriezties Latvijā.  Pēc ilgstošiem darba meklējumiem Daiga pāris mēnešus pastrādā Balvu Maizes kombinātā, tad Balvu Kultūras un atpūtas centrā, līdz 2015.gadā saņem darba piedāvājumu Tilžas Kultūras namā, kur strādā joprojām (2021). Tilžā Daiga plāno un organizē kultūras nama darbību, koordinē sadarbību ar pagasta pārvaldi, pašvaldību, citām iestādēm, organizē, noformē un vada kultūras pasākumus. Vada bērnu deju kolektīvu “Palazdīte” un deju kopas “Mētras” (Tilža) un “Viola”(Vectilža).
2018.gadā Daiga saņem Balvu novada Domes Atzinības rakstu par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu Tilžas pagasta kultūrvides veidošanā. 2019.gadā izvirzīta Balvu novada Gada balvai kultūrā “Mūsu lepnums” divās nominācijās: Gada pasākums un Gada cilvēks kultūrā. 2020.gadā saņem novada Gada balvu kultūrā “Mūsu lepnums” par veiksmīgu  režiju Tilžas Kultūras nama astoņdesmitgades nedēļas pasākumu kopumam “Zem daudzkrāsainā lietussarga”.
No 2016. gada ir biedrības “nextHorizont” valdes locekle. Realizēti  3 projekti:  “Mans mezglu raksts” (apmācības amatierkolektīviem un vadītājiem); “Koncerttērpu izgatavošana Tilžas Kultūras nama sieviešu korim”; “Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats”( iegādātas klavieres, projektors un dators).

 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no D.Lukjanovas foto arhīva: Daiga Lukjanova; apmēram četru gadu vecumā; Tilžas vidusskolas 1.klasē; pionieru vienībā; 8.klasē; ar audzināmo klasi Vectilžas pamatskolā; ar skolasbiedriem linu tīrumā; ar Balvu rajona Kultūras nama jauniešu deju kolektīvu (1985); pasākumā "Mūsu lepnums 2018"; Daiga (2021)
 

Raksta ID: 1374
Atjaunināts: 11 marts, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 431
Ievietots:: 10 marts, 2021 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 marts, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna