Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Benislavas etnogrāfiskais ansamblis

Raksta ID: 136
Atjaunināts: 24 novembris, 2022

Benislavas etnogrāfisko ansambli var nodēvēt par Benislavas kora dziedošo tradīciju turpinātāju. Ansambļa pirmā uzstāšanās bija 1987.gada 19.aprīlī Lazdukalnā, kur notika sacensības starp ciemiem. Toreizējā Lazdukalna ciema padomes priekšsēdētāja Anna Useniece, saaicināja kopā pagasta dziedošās sievas, lai padziedātu ciemu sacensībās.

Par ansambļa krusttēvu kļuva toreizējais saimniecības „Lazdukalns” direktors Arvīds Zelčs, bet ansambļa vadību uzņēmās Eglaines pamatskolas skolotāja Regīna Čudarāne. Ansambļa pamats bija Beņislavas kora ilggadējās dziedātājas Anna Kaļva, Anna Krima, Genovefa Pleša, Valija Metene, Antonija Ostrovska, Broņislava Stērniece. Ansamblī dziedājušas Rasma Zuša, Lucija Masa, Anna Krima, Līvija Akmentiņa, Ņina Kaņepe, Halina Zelča, Vincentīna Bukša, Marta Ivanova, Anita Kaļva, Gunta un Guna Kalniņas, Maruta Spalviņa, Rita Leone, Dzidra Kalniņa, Sarmīte Akmentiņa, Anna Fabrika, Janīna Lesniece, Līga Zizlāne, Anna Štekele. Gadu gaitā mainījās dziedātāju sastāvs, nāca klāt jaunas dziedātājas kā Ilona Puķīte, Velga Bikovska, Biruta Bukša, Dace Kaļva, Sandra Sūniņa, Niāra Cvetkova. Turpināja dziedāt Maruta Spalviņa, Rita Leone,  Dzidra Kalniņa, Sarmīte Akmentiņa, Anna Fabrika, Janīna Lesniece, Līga Zizlāne, Anna Štekele. Dažkārt ansamblī dziedāja arī vīri - Pēteris Maslovskis un Ilmārs Sūniņš.

Laikam ejot mainījās ansambļa sastāvs, bet nav mainījusies mīlestība pret dziesmu. Benislavas dziedātājiem nav citiem rajona ansambļiem raksturīgo talku balsu un lielo balsu, bet ir daudz interesantu un Lazdukalna pusei vien raksturīgu ganu un kāzu dziesmu.

Ansamblis koncertējis gan savās mājās, gan  Preiļos, Valmierā, Vaidavā, Līvānos, Turaidā, Rīgā Brīvdabas muzeja „Latgales sētā” un citur. Katru gadu ansamblis piedalās Aiviekstes svētkos. Ansamblis ir uzņemts TV un piedalījies folkloras festivālā „Baltica 94” Rīgā. Piedalījies XX Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Ansambļa repertuārā visvairāk skan precību un kāzu dziesmas, mazāk darba dziesmas un tautasdziesmas par citiem cilvēka mūža posmiem. Ansamblis izpilda arī reliģiska satura dziesmas. Visas sievas ir lielas rokdarbnieces. Etnogrāfiskais ansamblis neiztrūkstoši piedalās visos ciema rīkotajos svētkos. Ansambļa sievas ir tās, kas katru gadu ar ķekatu gājienu ieskandē ciemā Meteņdienas.

2006. gadā “Lielās folkloras gada balvas 2006” ietvaros Benislavas etnogrāfiskais ansamblis ieguvis “Gada etnogrāfiskā ansambļa” laureāta godu.

2007.gada 3.jūnijā ansambļa dalībnieces Eglaines pamatskolā nosvinēja ansambļa 20 gadu jubileju. Pašreiz (2010.gadā) ansamblī dzied Regīna Čudarāne, Aija Pluša, Ilze Lesniece, Līga Zizlāne, Veronika Janiša, Anna Štekele, Genovefa Bombāne, Janīna Lesniece, Līvija Akmentiņa, Rasma Zuša, Valentīna Metene un Pēteris Jermacāns

Arī 25. ansambļa jubileja sagaidīta un aizvadīta skanīgi darbojoties. Kolektīvu papildinājuši Andris Čakāns, Antra Ķikuste, Ināra Bondare, Vincentīna Bukša un Iveta Uršuļska, bet darbību pārtraukuši Genovefa Bombāne un Valentīna Metene. Sekmīgi pieskandināts starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” 2012. gadā un XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki 2013. gadā.

2022.gadā kolektīvs nosvin savu 35 gadu jubileju.. Nemainīgi 35 gadu garumā kolektīva izaugsmi veicinājusi ilggadējā ansambļa vadītāja Regīna Čudarāne. Viņas ieguldījums tika novērtēts un 2022.gadā viņa saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā jaunākajām paaudzēm. Jubilejas gadā kolektīvā darbojas Regīna Čudarāne, Daiga Jēkabsone, Rasma Zuša, Līga Zizlāne, Anna Štekele, Janīna Lesniece, Veronika Janiša, Vincentīne Bukša, Iveta Uršuļska, Antra Ķikuste, Pēteris Jermacāns un Ivars Vītols.

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgiem arhīviem: 1.foto - Benislavas etnogrāfiskais ansamblis 2004.gadā; 2.,3.,5.foto - folkloras festivālā "Baltica 2009"; 4.foto - ansamblis Turaidā; 6.foto - uzstājoties Ķelmē (Lietuvā) 2010.gadā; 7.foto - Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008); folkloras festivāla "Baltica 2015" laikā Vērmanes dārzā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; Benislavas etnogrāfiskais ansamblis 35 gadu jubilejas pasākumā (2022) un "Baltica 2022"

Raksta ID: 136
Atjaunināts: 24 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3696
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"