Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Daukste Inese

Raksta ID: 1345
Atjaunināts: 19 jūnijs, 2020

Pedagoģe, amatierteātru režisore
Dzimusi 1970.gada 20.maijā Briežuciema pagasta ciemā “Abriņas.” Turpat absolvējusi Briežuciema pamatskolu, mācības turpinājusi Baltinavas vidusskolā. Jau skolās laikā patika veidot dažādu pasākumu scenārijus, kā arī individuāli radījusi dažādus teatrālus priekšnesumus par Karlsonu, Pepiju Garzeķi, Maksu un Moricu, u.c.
Pēc vidusskolas beigšanas darba gaitas uzsāka Tilžas internātpamatskolā kā internāta audzinātāja un lietvede. Šajā posmā Inese radīja scenārijus skolas un skolas darbinieku svinīgiem pasākumiem, kā arī kļuva par šo pasākumu vadītāju. 1998.gadā uzsāka studijas Rēzeknes augstskola Pedagoģijas fakultātē, kuru absolvēja 2002.gadā  kā sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja un pedagoģijas bakalaurs.  No 2002.gada Inese strādā Tilžas internātpamatskolā kā sākumskolas skolotāja un skolas dramatiskā pulciņā vadītāja.  Interese par teātri skolā ir liela, tiek iestudētas nelielas ludziņas, kuras izrāda Ziemassvētkos un skolas svētkos mācību gada beigās. Veiksmīgākie iestudējumi: “Zaķīšu pirtiņa,” “Vilks, kuram nepatika mazgāties”, Līze, Līze analīze” un “Mežā mošķu noslēpums”, ar kuru skolas teātris tiek līdz  Latvijas skolu Teātra festivālam.  
Teātris ieņem nozīmīgu lomu Inese dzīvē un kļūst par neatņemamu tās sastāvdaļu. No sākuma Inese uzsāk darboties Tilžas KN dramatiskajā pulciņā un vēlāk 2008.gadā kļūst par šī kolektīva režisori, mainot tā nosaukumu  - Tilžas amatierteātris “Spogulis.” Teātra darbība vērsta ne tikai uz sabiedrības interešu apmierināšanu, bet arī uzsvars tiek likts uz kolektīva dalībnieku izglītošanu, attīstīšanu un pilnveidošanu.  Veiksmīgākie iestudējumi: “Jo pliks, jo traks”(J.Jaunsudrabiņš), “Kas citam bedri  rok, pats tajā iekrīt…”(A.Skailis), “Ak, maigā sirsniņa…”(V.Sollogubovs), “Pašu audzināts”( Ā.Alunāns), u.c.  “Spogulis”piedalās arī LNKC rīkotajās Gada izrādes skatēs.
2010.gadā Inesi uzaicina strādāt uz Vectilžu, kurā ļoti vēlas amatierteātri. Amatierteātris “Melnais kaķis” kļūst par Vectilžas aktīvāko sabiedrības daļu un ar izklaides programmu “Babuškas” izklaidē auditoriju ne tikai Balvu novadā, bet arī Viļakā, Rēzeknē, Gulbenē un Alūksnē. Līdztekus  tiek iestudēti nelieli viencēlieni, kuri gūst atzinību Balvu novada skatēs un tiek izrādīti Rīgā, Brīvdabas muzejā Lauku amatierteātru svētkos.
2014.gadā Balvu Kultūras un atpūtas centrā tiek izveidota Teātra studija, kur Inese strādā kā režisore. Studijā top netradicionāli teātra uzvedumi, kas izpaužas gan kā dzejas teātris, gan kā lasījumi. Studijas aktieru uzdevums ir veidot izrādes no sava skatu punkta, radoši, neierasti un netradicionāli.  Lai sniegtu saviem teātru dalībniekiem atbalstu un izpratni, Inese pati aktīvi apmeklē dažādus kursus un patstāvīgi izglītojas.
Nesen Inese ir uzsākusi darbu kā projektu vadītāja. Izstrādājusi un vadījusi  projektus, kuri guvuši atbalstu Latgales kultūras programmā - Laikmetīgs Tilžas kopienas teātra iestudējums ‘Breinuma līpa.” (2019), Meistarklases amatierteātru režisoriem, aktieriem, bērniem un jauniešiem projekta „Mans mezglu raksts” ietvaros (2018), Ziemeļlatgales amatierteātru radošā diena „Teātra kafejnīca „Komēdija” (2017)
Inese Daukste ir Starpnovadu amatierteātru saspēles “Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve" pasākuma organizatore, režisore, amatierteātru skates Balvu novadā organizatore; režisore Tilzas internātpamatskolas 55 gadu jubilejas pasākumam “Baltās ābeles stāsts"; režisore, scenārija autore Balvu KAC 60 gadu jubilejas pasākumam "Mums pieder tik daudz", mazo vokālistu konkursam “Cālis", Balvu novada svētku pasākumam “Lauki iebrauc pilsētā" un Balvu novada svētku noslēguma koncertam “Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?", šova "Vecmāmiņa -2016" finālam Balvos u.c.
2019.gadā Balvu novadā Inese ievieš kopienas teātri, kas vasarā vainagojas ar laikmetīgu kopienas teātra iestudējumu “Breinuma līpa”. Iestudējums ir vairāku paaudžu, amatiermākslas kolektīvu, vietējo iedzīvotāju un profesionālu mākslinieku iestudējums, kas vēsta par Tilžas ciema pagātni un nākotni.  Iestudējuma dalībnieku skaits ir 60, bet skatītāju skaits līdz 200.  Gada nogalē top vēl viens kopienas teātra iestudējums “Par ticību, cerību un mīlestību…” pēc K.Skalbes pasakas “Ūziņš” motīviem. Iestudējums tiek izrādīts Tilžas KN Ziemassvētkos. 2015.gadā Inese organizē režisora Valda Lūriņa kursantu salidojumu “Krāsa spēlē teātri”, kurā aizsākas tradīcija organizēt meistarklases amatierteātru dalībniekiem un režisoriem.

Pateicības un apbalvojumi:
2019 - nominācija GADA PROJEKTS Laikmetīgs Tilžas kopienas teātra iestudējums BREINUMA LĪPA, Balvu novada pašvaldības Gada balva kultūrā “Mūsu lepnums 2019”;
2018 – Gada balva kultūrā “Mūsu lepnums 2018” nominācija “Gada amatiermākslas kolektīvs/vadītājs Balvu novadā;
2018 - Diploms – GADA IZRĀDE – 2017 – Latgales reģiona skate Jēkabpilī;
2017 - Diploms – GADA IZRĀDE – 2016 – Latgales reģiona skate Līvānos;
2014 - Balvu novada Domes ATZINĪBAS RAKSTS par aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
2014 - Diploms - GADA IZRĀDE -2013 – Latgales reģiona skate Rēzekne;
2010 - Pateicība- GADA IZRĀDE -2008 – Latgales reģiona skate Daugavpils;
03.04.2009 - Pateicība par piedalīšanos Balvu rajona skolu teātru festivālā;
18.04.-19.04.2008 - Atzinības raksts un nominācija „Veiksmīgākais uzvedums” Balvu rajona skolu teātru festivālā;
06.04. – 07.04.2006 - Pateicība par piedalīšanos 3.Latvijas skolu teātru festivāla Austrumvidzemes novada atlases kārtā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Daukstes foto arhīva: ar dalībniekiem no laikmetīga kopienas teātra iestudējuma "Breinuma līpa" pasākumā Gada balva kultūrā 2019 Balvos; ar Balvu KACstudiju pasākumā Gada balva kultūrā 2019 Balvos; ar Tilžas amatierteātri "Spogulis" un teātra krustvecākiem R.Cibuli un A.Kazinovski pēc pirmizrādes "Pašu audzināts" (Ā.Alunāns); ar Vectilžas amatierteātra "Melnais kaķis" izklaides programmu "Babuškas"; ar Balvu KAC Teātra studiju un Vectilžas amatierteātri pēc izrādēm Brīvdabas muzejā Lauku amatierteātru svētkos; Tilžas amatierteātra iestudējums "Kas citam bedri rok, pats tajā iekrīt" (A.Skailis); no iestudējuma "Breinuma līpa" Tilžas katoļu baznīcā.

Raksta ID: 1345
Atjaunināts: 19 jūnijs, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 509
Ievietots:: 19 jūnijs, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 jūnijs, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna