Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jermacāne Lūcija

Raksta ID: 1343
Atjaunināts: 18 jūnijs, 2020

Izglītības un kultūras darbiniece, deju kolektīvu vadītāja
Dzimusi  1957.gada 25. janvārī Omskas apgabalā.  No 1.-8. klasei mācījusies Balvu vidusskolā. 1972.gadā iestājusies Rīgas Pedagoģiskajā skolā, kuru absolvēja 1975.gada nogalē un 1976.gada 26.janvārī uzsāka darba gaitas Limbažu 3. bērnudārzā.
1977.gada 1.septembrī Lūcija atgriežas Balvos un sāk strādāt Balvu 1.vidusskolā par bibliotekāri, paralēli šim darbam veicot arī citus darba pienākumus. Bibliotēkā nostrādā 41 gadu līdz 2018.gada 15.jūnijam.
2004.gadā Lūcija absolvē Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolu iegūstot kvalifikāciju - sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt rokdarbus un mājturību pamatskolā un ritmiku. 2007.gadā ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā Daugavpils universitātē. Studējot maģistratūrā tika veikts pētījums par skolēnu lasīšanas veicināšanas iespējām pusaudžu vecumā.
2015.gadā Lūcija Jermacāne mācījusies un ieguvusi sertifikātu programmā “Bibliotēkzinātne” ar tiesībām veikt izglītības iestādes bibliotekāra darba pienākumus. Bijusi skolu bbliotekāru metodiskās apvienības vadītāja.
No 1987.gada Lūcija vadīja skolēnu deju kolektīvus dažādos vecumposmos Balvu pilsētas ģimnāzijā.  Īpaši mīļa viņai bija deju kopa ”Vanadziņš”.  Ar šo kolektīvu tika  izdejoti vairāki festivāli “Latvju bērni danci veda” dažādās Latvijas pilsētās,  jauniešu festivāls Liepājā, kā arī Dziesmu un deju svētki. Par ilgstošu, aktīvu un radošu  darbu bērnu un jauniešu patriotiskajā audzināšanā darbā ar vanadzēniem, nometņu, salidojumu, dažādu konkursu  organizēšanā 2006.gada 17.novembrī apbalvota ar Balvu pilsētas domes Atzinības rakstu. Lūcija ilgu laiku bija Balvu vanadzēnu kopas vadītāja, kura organizēja vanadzēniem skates, ekskursijas, salidojumus, nometnes, aktivizēja viņu piedalīšanos dažādos konkursos. Bērni gatavoja un iesūtīja informāciju par Balvu rajona cilvēkiem  virtuālajai enciklopēdijai “Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa”.
2005.gada rudenī Lūcija Jermacāne uzsākusi darboties Latvijas Senioru deju apvienībā (LSDA). Bijušajā Balvu rajona teritorijā izveidojusi senioru eiropas deju kopas – Lazdukalnā "Tonuss", Balvos "Atvasara" un Kubulos "Rūtas". Senioru dejas ir īpašs dejas žanrs, kas ievēro gados vecāku cilvēku vajadzības, nodrošinot viņiem fizisku un emocionālu labsajūtu. Lūcijas deju kolektīvi piedalījušies visos Latgales senioru Dziesmu un Deju festivālos, koncertējuši vairākās Eiropas valstīs, organizējuši senioru deju kopkoncertus tepat mūsu pusē. Par veiksmīgu un radošu darbu ar senioru kolektīviem 2016.gadā Lūcija saņēmusi Balvu novada gada balvu kultūrā un sportā nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” .
Lūcija Jermacāne bija virsvadītāja Latgales senioru dziesmu un deju festivālā “Ar koku saknēm caurausta šī zeme” Balvos 2010.gadā un Viļakā “Ai, Latgale, tu dvēselīte mana” 2011.gadā.
2018.gadā viņai piešķirts Balvu novada domes Atzinības rakstu par Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu pilsētas un novada tradīciju un pilsoniskās audzināšanas popularizēšanu jaunatnei Latvijā un ārpus tās robežām.
Lūcijas vaļasprieki ir dejošana, ceļošana (no 2010.gada arī ceļojumu organizēšana) un rokdarbi - viņai patīk adīt, tamborēt un adīt maučus ar pērlītēm.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no L.Jermacānes foto arhīva: Lūcija beidzot kursus LU SZF (2015); deju kolektīvs "Vanadziņš"; Rīgā Dziesmu un deju svētku laikā; ar deju kopu "Atvasara" (2017); saņemot Balvu novada domes Atzinības rakstu (2018); ar meitas Kristīnes ģimeni (2018)

Raksta ID: 1343
Atjaunināts: 18 jūnijs, 2020
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 294
Ievietots:: 18 jūnijs, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūnijs, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna