Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Griestiņa Daiga

Raksta ID: 1340
Atjaunināts: 21 aprīlis, 2020

Izglītības un kultūras darbiniece
Daiga Griestiņa dzimusi 1967.gada 24.februārī Balvu novada Bērzpilī. Mācījusies Bērzpils vidusskolā un Balvu bērnu mūzikas skolā. Pēc 8.klases iestājusies Rīgas pedagoģiskajā skolā (1982. - 1986.), kur ieguvusi specialitāti – mūzikas skolotāja. No 1986.gada līdz 1991.gadam  mācījusies Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, iegūstot augstāko izglītību. Studiju laikā Daiga  dziedājusi institūta korī un spēlējusi akordeonistu orķestrī. Pēc institūta beigšanas, uzsākusi darba gaitas Bērzpils vidusskolā - iesākumā  vadījusi skolēniem Baltās stundas, mācot bērniem latviešu tautas tradīcijas, tautasdziesmas un rotaļas, bet no 1993.gada strādā kā mūzikas skolotāja, mācot skolēniem mīlēt mūziku. Ir vadījusi skolēnu korus, skolēnu vokālos ansambļus un skolēnu deju kolektīvus. Ar deju kolektīviem piedalījusies skolēnu Dziesmu un deju svētkos, arī tautas deju festivālos ‘’Latvju bērni danci veda’’ gan Cēsis, gan Daugavpilī.  Ar skolas vokālajiem ansambļiem  ir ņemta dalība starpnovadu vokālās mūzikas konkursos "Balsis’’, kur gūti atzinīgi rezultāti.
No 2002. gada līdz 2018.gadam Daiga strādājusi arī Krišjāņu pamatskolā, mācot mūziku un vadot vokālos pulciņus, kā arī deju pulciņu, noo 2014.gada līdz 2019.gadam strādājusi Tilžas internātpamatskolā par mūzikas skolotāju. Pēc  šo skolu likvidācijas, darbu turpina Jaunstrūžānu pamatskolā, kur ikdienā bērniem  ne tikai māca mūzikas stundas, bet arī vada bērniem nodarbības  dziedāšanas pulciņos. 2019.gadā   Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākumā, kurā par godprātīgu darbu tika godināti novada pedagogi - Daiga Griestiņa, Jaunstrūžānu pamatskolas mūzikas skolotāja, tika apbalvota  ar Pateicības rakstu par radošu darbību izglītojamo izaugsmes veicināšanā.
No 2019.gada septembra uz laiku bijusi mūzikas skolotāja arī Eglaines pamatskolā un vadījusi pulciņus: Solistu pulciņš (1.-9.kl.); ‘’Mazais Eglaines dziedātājs’’ (pirmsskola) un vokālais ansamblis (1.-5.kl.).
 Daiga Griestiņa no 2000.gada līdz 2017.  gadam  bijusi Krišjāņu tautas nama sieviešu vokālā ansambļa ‘’Elija’’ vadītāja. Kolektīvs ar atzinīgiem rezultātiem piedalījies daudzās starpnovadu vokālo ansambļu skatēs, ieguvis II pakāpi.
Bez Daigas  arī Bērzpils  pagastā neskanētu dziesma. Viņa no 1997. gada līdz šai pat dienai vada sieviešu vokālo ansambli ''Naktsvijole''. 2013.gada 16.novembrī ansamblis atzīmēja savu 16. dzimšanas dienu un ieguva nosakumu ''Naktsvijole''. Kolektīvs  ņēmis dalību arī   starpnovadu vokālo ansambļu skatēs, ticis izvirzīts arī reģiona skatei: I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu konkursā Stabulnieku kultūras namā - 2012. gadā ieguva II pakāpi.
No 2017.gada Daiga vada arī folkloras kopu ‘’Saivenis’’. Kopa  ir starptautiskā folkloras festivāla ''Baltica'' dalībniece - piedalījusies Starpnovadu folkloras kopuun etnogrāfisko ansambļu skatē starptautiskajam folkloras festivālam ''Baltica- 2017'', kur ieguvusi I pakāpi, pasākumos  ''Vasaras saulgrieži Latvijas novados" Dagdā un Viļakā. piedalījusies arī Starptautiskajā folkloras festivālā ''Baltica 2018'' un  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu  un XVI Deju svētkos Rīgā.  Ar tautas dziesmu teicējas Broņislavas Martuževas iedziedātajām tautas dziesmām, fokloras kopa ir piedalījusies  novadnieces Broņislavas Martuževas Dzejas klēts atklāšanas pasākumā Lubānā. Bērzpils dziedošie kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis ‘’Naktsvijole’’ un fokloras kopa ‘’Saivenis’’ ir neiztrūkstošs dalībnieks pagasta rīkotajos kultūras pasākumos.
Kādu laiku Daiga Griestiņa  vadījusi Bēržu draudzes kori. Daudzus gadus viņa ir veidojusi muzikālo pavadījumu  pasākuma ‘’Dziesma Bērzpilij’’ dalībniekiem un vokālajiem ansambļiem. Ir Bērzpils vidusskolas himnas ‘’Veltījums Bērzpilij’’ mūzikas autore (vārdu autore ir Bērzpils vidusskolas absolvente, dzejniece Ineta Atpile-Jugane).
Daiga spēlē ne tikai akordeonu, bet pašmācības ceļā apguvusi cītara spēli. Vaļasprieki- adīšana, tamborēšana un šūšana.
Precējusies, kopā ar vīru Raimondu ir izaudzinājusi meitu un dēlu.
2017.gadā  Bērzpils pagasta rīkotajā konkursā ’’Gada cilvēks 2017’’ tika izvirzīta nominācijai kultūras jomā - par  dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, uzturēšanu un attīstību Bērzpils pagastā un sakarā ar skaisto dzīves jubileju. Pateicības rakstu Daiga Griestiņa saņēma 18.novembra Latvijas dzimšanas dienai veltītajā sarīkojumā ''Mans devums Latvijai''.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no D.Griestiņas personīgā arhīva: Daiga (2019); ar vokālo ansambli Lieldienu koncertā Bērzpilī (2012); ar vokālo ansambli "Naktsvijole" (2016); ar "Naktsvijoli" Krišjānu tautas nama sieviešu vokālā ansambļa "Elija"jubilejas pasākumā (2019); ar folkloras kopu "Saivenis" Saulgriežu pasākumā (2019) un folkloras festivālā "Baltica" (2018), Skolotāju dienas pasākumā Bērzpils vidusskolā (2019); ar ģimeni dēla Reiņa Žetonu vakarā Bērzpils vidusskolā (2015)

Raksta ID: 1340
Atjaunināts: 21 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 889
Ievietots:: 21 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna