Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas folkloras kopa „Atzele”

Raksta ID: 134
Atjaunināts: 04 aprīlis, 2023

Folkloras kopa „Atzele” dibināta Atmodas sākumā -1988. gadā, kad skolotāja Marianna Melne Susāju ciema „Zvaigznes”  klubā aicināja sievas uz kopīgu dziedāšanu. Pirmā uzstāšanās kopai bija 1988.gada 10.decembrī, kad Viļakā virs klostera torņa pacēla Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.

Kopa nosaukta vēsturiskā vārdā „Atzele”, jo tā saucās Viļakas novads 12.-13. gadsimtā.
Kolektīva pirmais vadītājs neilgu laiku bija koklētājs Mārtiņš Baumanis, betpēc tam līdz 2009.gadam to turpināja vadīt Janīna Dukaļska. Tagad kolektīva vadītāja ir Anna Annuškāne. Pirmajos gados kolektīvā darbojās vairāk kā 25 dalībnieki – muzikanti un dziedātāji - vīri un sievas, tagad ap 20 dalībnieku.  Gadu gaitā mainījies „Atzeles” sastāvs. Daļa no pirmajām dziedātājām un muzikantiem jau aizgājuši mūžībā, bet iesāktās tradīcijas tagad turpina citi.

"Atzeles" unikalitāte ir tās muzikanti. Ilgus gadus unikālo Latgales kokli spēlējis Staņislavs Zaremba,  akordcītaru - Lucija Pranckuna, vijoli - Jānis Pranckuns, cītaru - skolotāja Antoņina Baumane un Broņislavs Pipars, kurš pats arī gatavojis cītaras. Vēl kolektīva muzikālo noformējumu veidojuši koklētāja Helēna Ločmele, bundzinieks Staņislavs Dupužs, vijolniece Ilona Bukša, akordeoniste Emerita Vancāne. 2010.gadā iegādāta jauna cītara, uz kuras sākumā spēlēja Helēna Ločmele, tad Anita Logina, tagad Evita Zaremba-Krīgere.

Vairāk kā divdesmit gados „Atzele” izdziedājusi vairākus simtus dziesmu. Dzied garajās, talku un kāzu balsīs, kā arī senas garīgās dziesmas un psalmus par mirušajiem. Par "Atzeles" zelta fondu uzskata Teklu Dukaļsku, kura varēja dziedāt Dieva un tautas dziesmas no agra rīta līdz vēlam vakaram. Viļakas folkloras kopa tradicionāli dzied arī tautasdziesmu teicēju Valentīnas Bratuškinas, Izabellas Dupužas un Malvīnes Duļbinskas izlolotās melodijas. Šo sievu dziedātās Viļakas novada dziesmas pierakstījis Zinātņu akadēmijas Folkloras krātuves folkloras zinātnieks Andrejs Krūmiņš.
Kopas dziedātāju balsis ierakstītas radio un televīzijas raidījumos. Nozīmīgs ieraksts TV veikts 1989. gada raidījumam „Spēlē jel , Spēlmani” Alūksnes rajona Ates dzirnavās. „Atzeles” dziedātāji savus klausītājus priecējuši TV raidījumos „Savai zemītei”, „Viļakas zvani”, Latgales TV raidījumā „Viļakas ritmi” u.c. Viņi dziedājuši arī „Sēļu sētā” Jēkabpilī, Latvijas ZA Folkloras krātuves rīkotajā Krišjāņa Barona zinātniskajā konferencē, piedalījušies folkloras festivālos „Baltica”, dziedājuši Viļakas baznīcas simtgades svinībās, daudzos koncertos savā rajonā un citur Latvijā.

Folkloras kopas sastāvā dziedājuši un spēlējuši vai dzied un spēlē - Marianna Melne, Janīna Dukaļska, Staņislavs Zaremba, Jānis un Lūcija Pranckuni, Izabella Dupuža, Valentīna Bratuškina, Emīlija Korne, Lūcija Korņejeva, Genoveva Kokoreviča, Staņislavs Ločmelis, Ilona Bukša, Leons Jeromāns, Vladimirs Makarovs, Aija Dupuža, Malvīne Duļbinska, Anna Dupuža, Marianna Babāne, Emīlija Ušupniece, Anna Zondaka, Otīlija Lazdāne, Tekla Dukaļska, Leontīns Dupužs, Pēteris Ķikučs, Anna Strupka, Antoņina Korņejeva, Velta Ločmele, Genovefa Tutāne, Marina Logina, Anna Annuškāne, Inita Sprukule, Evija Sprukule, Elīna Sprukule, Santa Kokoreviča, Anna Zondaka, Daira-Anna Kokoreviča, Arnis Locāns, Arnolds Logins, Helēna Ločmele, Jūlija Augustāne, Anita Zaremba, Emerita Pranckune, Valerjans Annuškāns, Aina Locāne, Indra Zaķe, Emerita Vancāne, Staņislavs Dupužs, Anita Logina, Evita Zaremba. 2022.gadā kolektīva sastāvs ir Anna Annuškāne, Anita Zaremba, Marija Pitkēviča, Evita Zaremba-Krīgere, Emerita Pranckune, Ingrīda Šaicāne, Ilona Bukša, Inese Petrova, Inita Sprukule,Alfrēds Circens, Ivars Kuprišs, Sanija Marija Zelča un Lolita Circene.

2015.gada sākumā folkloras kopai "Atzele" un "Atzeles" muzikantiem iznāca disks "Teic, māmeņa, tu dzīsmiņas" ar 12 latviešu tautas dziesmām. Diska izdošanu finansējis kopas bundzinieka dēls Edgars Dupužs

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


1.foto - folkloras kopa "Atzele" Ates dzirnavās (1989):
1.rinda no kreisās puses: koklētājs Mārtiņš Baumanis, bērnu bariņā ir Arnis Locāns, Juris Strupka, Ilze Strupka;
2.rinda: Lucija Pranckune, Vita Duļbinska, Valentīna Locāne, Ilona Dupuža (Bukša), Izabella Dupuža, aiz viņas Velta Ločmele, Janīna Kaimiņa, Valentīna Bratuškina, Kikuča x, Emīlija Korņejeva, Genovefa Kokoreviča, Anna Strupka, Genovefa Tutāne, Lucija Korņejeva, Janīna Dukaļska (aizmugurē), Antoņina Baumane, Marianna Melne;
3.rinda: Pēteris Kokorevičsx, Leontīns Dupužs (vidū);
4.rinda: Leons Jeromāns, Staņislavs Ločmelis, Staņislavs Zaremba, Bernards Kukulis, Daniels Prancāns, x, Voldemārs Makarovs, Jānis Pranckuns, Pipars x (foto no I.Bukšas arhīva);

 Uzstājoties Žīguros (90.gadu sāk.); "Atzele" ar tautas teicēju Teklu Dukaļsku (2003);  "Atzeles" 20 gadu jubilejas pasākumā Viļakā (2008);  Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto); folkloras festivālā "Baltica 2012" (S.Ločmeles foto); folkloras kopas 25 gadu jubilejas svinībās 2013.gada 20.oktobrī (R.cibules foto); folkloras festivāla "Baltica 2015" ieskaņas koncertā Upītē (R.Cibules foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivālā "Baltica" (2022)

Raksta ID: 134
Atjaunināts: 04 aprīlis, 2023
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 3338
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 aprīlis, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"