Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tiltiņa Iveta

Raksta ID: 1339
Atjaunināts: 20 aprīlis, 2020

Izglītības un kultūras darbiniece
Iveta Tiltiņa dzimusi 1963.gada 16.jūnijā Balvu rajona Bērzpils pagastā.  Izņemot mācības augstskolās visu mūžu dzīvesvieta ir Bērzpils.
1981.gadā Iveta beidza Bērzpils vidusskolu, paralēli absolvējot Balvu Bērnu  mūzikas skolas klavierspēles klasi. Mācoties skolā visus gadus dejoja Bērzpils vidusskolas tautas deju pulciņā un balles dejas, organizēja dažādus pasākumus. Vidusskolas posmā dejoja arī Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvā, pildīja koncertmeistares pienākumus Bērzpils sieviešu vokālajam ansamblim un vadīja muzikālās nodarbības  Bērzpils bērnudārzā.
Pēc vidusskolas beigšanas iestājās Rīgas pedagoģiskajā skolā un 1984.gadā ieguva bērnudārza audzinātājas izglītību. 1994.gadā Daugavpils pedagoģiskajā institūtā ieguva bakalaura grādu  psiholoģijā un pedagoģijā un augstāko izglītību kvalifikācijā pirmsskolas izglītības pedagogs. 2000.gadā Daugavpils Universitātē ieguva maģistra grādu izglītības darba vadībā, 2004.gadā -  Rēzeknes augstskolā sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju, 2016.gadā - Juridiskajā koledžā tiesību zinātņu fakultātē jurista palīga kvalifikāciju.
1984.gada februārī Iveta uzsāka darba gaitas Balvu pilsētas 4.bērnudārzā, bet 1985.gadā tika pārcelta uz padomju saimniecības „Bērzpils” bērnudārzu par vadītāju. 1991.gadā, kad valstī tika pieņemts lēmums par bērnudārzu slēgšanu, Iveta uzsāka darbu Bērzpils vidusskolā par sākumskolas un deju skolotāju. 1996.gada uzsāka pildīt Bērzpils vidusskolas direktora vietnieces mācību darbā pienākumus, bet no 1998.gada februāra līdz 2009.gada 2.jūlijam bija Bērzpils vidusskolas direktore, psiholoģijas, sociālo zinību un deju skolotāja. Paralēli direktores darbam Iveta bija Izglītības un  zinātnes ministrijas eksperte skolu akreditācijas procesā. Iesaistījās Comenius un dažādos citos projektos.
2009.gada 2.jūlijā Iveta Tiltiņa uzsāka darbu Balvu novada pašvaldībā – izveidoja  Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un laika posmā līdz 2014.gada augustam bija pārvaldes vadītāja. Organizēja izglītības, kultūras un sporta jomu darbu. Uzsāka darbu pie skolu tīkla optimizācijas procesa Balvu novadā.
No 2014.gada 3.augusta Iveta strādā Balvu novada pašvaldības Izglītības kultūras un sporta pārvaldē par vadītājas vietnieci kultūras un sporta jautājumos. Ir trīsreizēja darba pieredze kā Balvu novada Dziesmu un deju svētku koordinatorei, bet sešas reizes - kā deju kolektīvu vadītājai. Laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gadam - Latvijas Valsts simtgades koordinatore. 2017.un 2018.gadā darbojās Latvijas Nacionālā kultūras centra darba grupā, kura izstrādāja Kultūras centru likumu. Ir darba pieredze arī projektu realizēšanā, kā viens no piemēriem ir Mūzikas svētki „Mirklis Balvos”. Tiek turpinātas iesāktās tradīcijas un iedzīvinātas jaunas – Gada balva kultūrā „Mūsu lepnums” un gada balva sportā „Sporta laureāts”, „Satiec savu meistaru” u.c.
2014.gadā, sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru Balvos organizēja tautu deju festivālu „Latvju bērni danci veda”, kurā piedalījās 1200 dejotāji no visas Latvijas un Iveta bija šī pāsākuma koordinatore, bet 2019.gadā sadarbībā ar Latvijas nacionālo kultūras centru, organizēja un koordinēja koru un pūtēju orķestru Mūzikas svētkus „Mirklis Balvos”.
Vairāk kā 10 gadus Iveta dziedāja Bērzpils pagasta sieviešu vokālajā ansamblī, bet paralēli tam - vadīja deju kolektīvus:
⦁    Laika posmā no 1996.gada līdz 2009.gadam Bērzpils vidusskolas 1.-4.; 5.-9. un 10.-12.klašu deju kolektīvus;
⦁    No 2001.gada - 2011.gadam Bērzpils pagasta vidējās paaudzes deju kopu „Klip-klap”;
⦁    No 2012. gada Bērzpils sieviešu deju kopu „Asjate”;
⦁    No 2013.gada Bērzpils jauniešu deju kolektīvu ‘’Jauda’’
Par ieguldīto darbu izglītības jomā Iveta Tiltiņa ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta Atzinību par eksperta darba veikšanu,  Izglītības un Zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra Pateicību par Iekļaujošas izglītības centra izveidi, Balvu novada Domes Atzinības rakstu par izglītības sistēmas sakārtošanu Balvu novadā.
Par  darbu kultūras nozarē Iveta Tiltiņa ir saņēmusi: Kultūras Ministrijas Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts simtgades svētku tapšanā; Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicību par ieguldījumu Mūzikas svētku „Mirklis Balvos” organizēšanu, Atzinību par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā; Izglītības un Zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstu par festivāla „Latvju bērni danci veda” organizēšanu; Daugavpils novada kultūras pārvaldes Atzinības rakstu par ieguldījumu Latgales deju svētku organizēšanā,
Par deju kolektīvu sasniegumiem Iveta Tiltiņa ir saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības un diplomus, Daugavpils, Preiļu, Gulbenes, Rēzeknes novadu Pateicības, kā arī Balvu novada, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Atzinības rakstus un Pateicības.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Tiltiņas foto arhīva: Iveta pēc Starpnovadu deju kolektīvu skates (2017); folkloras festivālā "Baltica"(2016); ar jauniešu deju kolektīvu "Jauda" (2014; 2017; 2018); deju kopas "Asjate" 5 gadu jubilejas koncertā (2016); Gada balva izglītībā (2018)

Raksta ID: 1339
Atjaunināts: 20 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 887
Ievietots:: 20 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna