Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežale Zita

Raksta ID: 1306
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Kultūras darbiniece
Dzimusi 1966.gada 21.martā Baltinavas ciema padomes "Sarkaņos", bet 1978.gadā ģimene pārcēlās uz Briežuciemu. Sākumā mācījusies Baltinavas vidusskolā, tad Briežuciema astoņgadīgajā skolā un vidusskolas klases atkal Baltinavā. Pēc vidusskolas mācības turpināja Stāmerienas lauksaimniecības konsultatīvajā centrā, kur apguva ciltslietu zootehniķa profesiju. Šajā profesijā arī 1984.gadā Zita uzsāka savas darba gaitas padomju saimniecībā "Briežuciems". Kādu laiku strādāja arī apdrošināšanas aģentūrā "Balta".
2002.gadā bija izsludināts konkurss uz Briežuciema pagasta tautas nama vadītāja vietu, uz kuru pieteicās arī Zita. Tā no 2002.gada augusta viņa ir kultūras darba organizatore Briežuciema pagasta tautas namā.  "Kultūras dzīves organizēšana ir ne tikai maizes , bet arī mans sirds darbs". 2008.gadā Zita beigusi Latvijas Kultūras koledžu kā Kultūras menedžeris ar specializāciju svētku režijā. Gadu gaitā beigusi vairākus kursus: "Nemateriālā mantojuma saglabāšana’’, ‘’Projektu izstrāde un vadība’’, ‘’Scenārija veidošana un publiskā runa’’, ‘’Inovatīvas idejas pasākumu vadīšanā un noformēšanā’’, "Kultūras norišu producēšana’" u.c. Ir vadījusi bērnu dramatisko kolektīvu.
Līdztekus saviem darba pienākumiem, Zita daudzus gadus dejojusi deju kolektīvā, ik pa laikam dejo līnijdeju grupā un piedalās dramatiskajā kolektīvā.
Zita Mežale stāsta, ka viņa kā kultūras darba organizatore ne tikai organizē pasākumus savā pagastā, bet mudina un atbalsta kolektīvus dalībai arī citviet Latvijā, noformē telpas, vada pasākumus. Tā kā tautas nama pamatuzdevums ir interesantu un savdabīgu pasākumu organizēšana un kolektīvu saliedēšana, tad pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvātas aktivitātes dažādām mērķauditorijām. Iecienīti ir konkursi „Mīļā vecmāmiņa’’, ‘’Super vectētiņš’’, ‘’Misis un Misters briežciemietis’’, "Vai pazīsti dzimto pusi’", Baltā galdauta svētki, Svētki Pīrāgam, Vīriešu diena, tautas muzikantu saieti un citi. Zita organizē arī Maija dziedājumus, koordinē Tematiskā ciema darbu, vada ekskursijas, veido sava pagasta foto un video arhīvu. Par svarīgu uzdevumu viņa uzskata - saskatīt labo savā pagastā, izvirzīt pagodināšanai pagasta ļaudis un sakoptāko sētu saimniekus, popularizēt Briežuciema vārdu. Arī pagastā ir iedibināta tradīcija - gada beigās pasniegt novērtējumu čaklākajiem ļaudīm ‘’Zelta čiekurs’’. Pateicoties Zitai un pārējiem aktīvajiem briežciemiešiem 2021.gadā Briežuciemam tika piešķirta atpazīstamības zīme "Viedais ciems".
Lai uzlabotu un dažādotu pagasta kultūras dzīvi, Zita realizējusi vairākus VKKF, LEADER un konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" projektus
Zita Mežale 2011. un 2018.gadā nominēta Gada balvai kultūrā kā "Gada cilvēks kultūrā", 2012.gadā ieguvusi pirmo vietu Latgales folkloras vākuma konkursā ‘’Apleicīne - 2’’ un Eiropas gada cilvēks nominācijā ‘’Par aktīvu un radošu kultūras dzīves bagātināšanu un nopelniem paaudžu saliedēšanā’’. Savukārt, 2015. un 2022.gadā - Zitai piešķirts Balvu novada Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Briežuciema pagasta kultūrvides veidošanā un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Zita ar vīru Valentīnu saimnieko bioloģiskajā saimniecībā "Ķirši". Ģimenē izaudzināti  divi bērni - dēls un meita, tagad priecājas par četriem mazbērniem

        

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z.Mežales foto arhīva: Zita Mežale; ar Rutu Cibuli saņemot apliecinājumu par Bēliņu krucifiksu kā vienu no 50 "Latvijas ainavu dārgumiem" Lūznavas muižā (2018); deju kolektīva sastāvā; kopā ar Gada jaunieti Reini Aparu un viņa mammu; vadot pasākumus tautas namā

Raksta ID: 1306
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 242
Ievietots:: 10 jūnijs, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna