Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Račāne Jevgenija

Raksta ID: 1270
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946.gada 7.oktobrī Lazdulejas pagastā. Pabeigusi septiņas klases Tilžas pamatskolā, Jevgenija devās mācīties par veterinārfeldšeri uz Bebrenes veterināro tehnikumu. Pirmā darbavieta viņai no 1965.gada līdz 1970.gadam bija Baltinavas mākslīgās apsēklošanas stacija. Tad četrus gadus strādāja par vetārstu Vectilžā, bet 1974.gadā viņu pārcēla par galveno vetārsti uz Vecumu padomju saimniecību. Vēlāk - no 1987.gada līdz 1996.gadam Jevgenija strādāja Vecumu ciema padomē par sekretāri, pēc tam līdz 2005.gadam - vadīja Dzimtsarakstu nodaļu Vecumos un bija bāriņtiesas priekšsēdētāja. Tagad ir pensijā.
2007.gadā Jevgenija Vecumos nodibināja un vada pensionāru biedrību "Viola",kura pagastā organizē dažādus pasākumus. Pie biedrības darbojas arī pensionāru ansamblis (12 sievas), kurš reizi mēnesī sanāk un dzied garīgās dziesmas. Rudenī viņas organizē psalmu dziedāšanu, pavasarī dzied pie krucifiksa. Vēl Jevgenija daudzus gadus līdz 2018.gada pavasarim dziedāja Vecumu ansamblī "Atvasara".
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.
Jevgenija Račāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmu dziedāšana viņu ir saistījusi visu laiku, vienīgi nebija laika, lai piedalītos pati. Bet no 80.gadiem sāka piedalīties un vēlāk, jau kā biedrības vadītāja, pati aicināja sievas kopā un dziedāja. Jevgenija stāsta, ka viņa daudz mācījusies no tādām dziedātājām kā Malvīna Locāne, Genovefa Kokoreviča, Marija Dortāne, Anastasija Kokoreviča, kuras lielāko daļu dziesmu zināja no galvas. Aizejot vecajām dziedātājām, pašai nācās stāties viņu vietā -  sākt vadīt dziedāšanu. Vada kopā ar Elizabetu Loginu - viņa uzsāk Rožukroni un Litāniju, un tad vadīšanu pārņem Jevgenija. Pašreiz Vecumos dzied 12 sievas. Viņas obligāti sanāk pirms kapu svētkiem un lūdz par mirušajiem, un Veļu laikā. Tāpat dzied, kad kāds organizē psalmu dziedāšanu, un viņas paaicina.
Maija mēnesī reizi nedēļā sievas dzied pie krucifiksa Borisovas centrā. Ja viņas aicina, brauc dziedāt arī pie Robežnieku un Goršānu krucifiksiem. Jevgenija gan piebilst, ka ar katru gadu dziedātāju skaits samazinās, un 2022.gadā piedalījās tikai septiņas sievas.


Foto no J.Račānes personīgā arhīva: Jevgenija (1977); ar dēlu un meitu (1986); ar ansambli Baltinavā (1998); pie krucifiksa Borisovā (2016)

Raksta ID: 1270
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 292
Ievietots:: 21 septembris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna