Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Račāne Jevgenija

Raksta ID: 1270
Atjaunināts: 21 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946.gada 7.oktobrī Lazdulejas pagastā. Pabeigusi septiņas klases Tilžas pamatskolā, Jevgenija devās mācīties par veterinārfeldšeri uz Bebrenes veterināro tehnikumu. Pirmā darbavieta viņai no 1965.gada līdz 1970.gadam bija Baltinavas mākslīgās apsēklošanas stacija. Tad četrus gadus strādāja par vetārstu Vectilžā, bet 1974.gadā viņu pārcēla par galveno vetārsti uz Vecumu padomju saimniecību. Vēlāk - no 1987.gada līdz 1996.gadam Jevgenija strādāja Vecumu ciema padomē par sekretāri, pēc tam līdz 2005.gadam - vadīja Dzimtsarakstu nodaļu Vecumos un bija bāriņtiesas priekšsēdētāja. Tagad ir pensijā.
2007.gadā Jevgenija Vecumos nodibināja un vada pensionāru biedrību "Viola",kura pagastā organizē dažādus pasākumus. Pie biedrības darbojas arī pensionāru ansamblis (12 sievas), kurš reizi mēnesī sanāk un dzied garīgās dziesmas. Rudenī viņas organizē psalmu dziedāšanu, pavasarī dzied pie krucifiksa. Vēl Jevgenija daudzus gadus līdz 2018.gada pavasarim dziedāja Vecumu ansamblī "Atvasara".
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.
Jevgenija Račāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmu dziedāšana viņu ir saistījusi visu laiku, vienīgi nebija laika, lai piedalītos pati. Bet no 80.gadiem sāka piedalīties un vēlāk, jau kā biedrības vadītāja, pati aicināja sievas kopā un dziedāja. Jevgenija stāsta, ka viņa daudz mācījusies no tādām dziedātājām kā Malvīna Locāne, Genovefa Kokoreviča, Marija Dortāne, Anastasija Kokoreviča, kuras lielāko daļu dziesmu zināja no galvas. Aizejot vecajām dziedātājām, pašai nācās stāties viņu vietā -  sākt vadīt dziedāšanu. Vada kopā ar Elizabetu Loginu - viņa uzsāk Rožukroni un Litāniju, un tad vadīšanu pārņem Jevgenija. Pašreiz Vecumos dzied 12 sievas. Viņas obligāti sanāk pirms kapu svētkiem un lūdz par mirušajiem, un Veļu laikā. Tāpat dzied, kad kāds organizē psalmu dziedāšanu, un viņas paaicina.
Maija mēnesī reizi nedēļā sievas dzied pie krucifiksa Borisovas centrā. Viņas aicina dziedāt arī pie krucifiksiem Kazukalnā un Slobodkā.Foto no J.Račānes personīgā arhīva: Jevgenija (1977); ar dēlu un meitu (1986); ar ansambli Baltinavā (1998); pie krucifiksa Borisovā (2016)
Raksta ID: 1270
Atjaunināts: 21 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 248
Ievietots:: 21 septembris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna