Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lielbārde Nellija

Raksta ID: 1264
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Kubulu pagasta Pordaru ciemā 1939.gada 9.martā. Mācījusies Balvu vidusskolā. Uzreiz pēc skolas - 1858.gadā sāka strādāt Balvu Lauktehnikā par rēķinvedi. Pabeigusi kvalifikācijas celšanas kursus Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, turpināja strādāt par grāmatvedi. Bija uzņēmuma galvenās grāmatvedes vietniece. Nellija Lauktehnikā nostrādāja 34 gadus līdz 1992.gadam, kad aizgāja pensijā.
No 1982.gada Nellija ar vīru dzīvo Kubulos. Ģimenē izaudzinātas divas meitas.
Skolas gados Nellija dziedāja skolas korī, pēc tam dziedāja Balvu Kultūras nama jauktajā korī pie diriģentes Veras Nemiro. Tā kā vairāki pašdarbības kolektīvi bija arī Lauktehnikā, tad viņa turpināja dziedāt uzņēmuma vokālajā ansamblī un dejot deju kolektīvā. Lauktehnikas pašdarbnieki ar saviem priekšnesumiem bieži brauca uz citiem kolhoziem un saimniecībām. Sieviešu vokālais ansamblis vairākkārt piedalījies rajona vokālo ansambļu skatēs.
Nellija Lielbārde garīgās dziesmas iemācījās no mammas jau bērnībā. Un parasti bija tā, ka, mājas dziedot, mamma viņai lika tās uzsākt.  Ciemā tolaik dziedāja arī psalmus, bet tos Nellija tad vēl nedziedāja. Ar Kubulu sievām Nellija sāka dziedāt no 2007.gada, kad centrā tika uzcelts un iesvētīts krucifikss. Sievas maija mēnesī katru dienu nāca te dziedāt, un viņām piebiedrojās arī Nellija. Pie krucifiksa viņas dzied joprojām – reizēm salasās vairāk sievu, reizēm atnāk tikai dažas. Un tā maija mēnesī katru dienu, citos mēnešos – vienreiz nedēļā.
Nelliju sāka aicināt arī uz psalmu dziedāšanu. Viņa atzīst, ka viņai nav iepriekšējās pieredzes kā tas ir lielākajai daļai dziedātāju, bet pamazām visu ir apguvusi. Un tagad labprāt piedalās psalmu dziedāšanā un neatsaka. Bija pieņemts, ka psalmus dziedāja trīs reizes, tagad bieži tikai divas reizes. Ja aicina psalmus dzied mirušā mājās, bet visbiežāk tomēr Kubulu kultūras namā, kur dziedātājām ir sava telpa. Te viņas novembra mēnesī dzied arī par visiem pagasta mirušajiem. Psalmu dziedāšana kopumā ilgst 2 – 3 stundas
Nellija Lielbārde ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļauto vērtību  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām
 


Foto no N.Lielbārdes personīgā arhīva: Nellija (2018 un 60.gadu sākumā); ar Balvu Kultūras nama kori 1959.gadā (2 rindā pirmā no kreisās puses); ar Lauktehnikas vokā;lo ansambli (piektā no kreisās puses); pie krucifiksa Kubulos; ar vīru 50 gadu kāzu jubilejas reizē

Raksta ID: 1264
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 346
Ievietots:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna