Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaša Lūcija

Raksta ID: 1260
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 2.aprīlī Briežuciema pagasta Pūšļevā septiņu bērnu ģimenē. Pabeigusi Briežuciema pamatskolu, Lūcija devās darba meklējumos uz Daugavpili. Te viņa strādāja rūpnīcā.
Lūcija stāsta, ka viņas ģimene bijusi ļoti ticīga, lūgušies rītā un vakarā. Tāpēc loģiski, ka arī Daugavpilī viņa iesaistījās baznīcas dzīvē, gāja to kopt un braukāja uz procesijām citās baznīcās. Liktenīgi, ka Bukmuižas baznīcā viņā ieskatījās baltinavietis Jānis Kašs, kurš Baltinavas kora sastāvā te bija atbraucis dziedāt baznīcā. Ilgi Lūcija nevarēja izšķirties, vai atgriezties dzimtajā pusē, un atkal liktenīgi – palīdzēt izšķirties lūdza Dievu. Baznīcas priesteris lūdzis Lūcijai, kad atbraukšot puisis, lai atnākot abi pie viņa. Pēc tikšanās noteicis: “ Brauc uz Baltinavu”. Tā Lūcija atgriezās mājās un 1971.gadā apprecējās. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Lūcija Kaša ilgus gadus līdz pat pensijai strādāja Krājbankas filiālē Baltinavā. Un visus šos gadus Lūcija bija un ir katoļu baznīcas saimniece, kura kopj baznīcu, mazgā baznīcas drēbes, redz, kad jānopļauj zāle vai jāsakopj apkārtne. Kopt baznīcu viņa sāka jau krājbankas laikā. Katru dienu pusseptiņos Lūcija kopā ar Geļu Mežali un Anastasiju Ločmeli iet uz baznīcu lūgties līdz Misei, tad astoņos seko Mise – noskaita Rožukroni un dzied attiecīgās mēneša dziesmas. Runājot par baznīcu, Lūcija allaž saka mīļi - baznīciņa.
Lūcija Kaša jau bērnībā kopā ar māsām un brāļiem un mammu dziedāja dažādas dziesmas, arī reliģiskās.  Turpināja dziedāt bērēs. Ir tikai loģiski, ka viņa dzied arī “ saļmus”. Baltinavā visbiežāk dzied trīs reizes – pirms bērēm, bēru dienā un pēc tam. Agrāk gan dziedājuši katru dienu līdz bērēm. Arī psalmus Lūcija visbiežāk dzied kopā ar Geļu Mežali un Anastasiju Ločmeli, reizēm pievienojas citām dziedātājām. Reizēm viņai nemaz nav laika dziedāt, jo viss ir jāsagatavo un jāpalīdz izvadīšanā, tad dzied citas dziedātājas. Lūcija Kaša stāsta, ka psalmu dziedāšanu parasti jau visas dziedātājas zina un dara to kopīgi. Arī lasījumus ceļas un lasa katra pēc kārtas. Baznīcā psalmu dziedāšana notiek katru rudeni Dvēseļu dienā, kad draudze lūdzas par visiem mirušajiem.
Lūcija Kaša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām.
2018.gadā Lūcija Kaša apbalvota ar Baltinavas novada Atzinības rakstu

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Kašas personīgā arhīva: Lūcija (2010, 2004,1960)
Raksta ID: 1260
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 341
Ievietots:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna